Pakalpojuma saņēmēji/klienti

Mērnieks (sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai) vai komersants (komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku) topogrāfiskajai uzmērīšanai.

 

Pakalpojuma īss raksturojums

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc elektroniskā pieprasījuma saņemšanas, klientam piesakot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai atsūtot iesniegumu uz e-pastu: geo@riga.lv, izsniedz Rīgas pilsētas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē (topogrāfiskās informācijas datubāze) esošo topogrāfisko informāciju par pieprasīto teritoriju. Topogrāfisko informāciju izsniedz digitālā veidā *.dgn vai *.dwg datņu formātā.

 

Personas identitātes apliecināšana

  • Autorizācija Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, izmantojot e-pakalpojumu.
  • Nosūtot uz e-pastu geo@riga.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu ar pielikumā pievienotu pieprasīto teritoriju *.dgn formātā

 

Iesniedzamie dati

  • Piesakot pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā eriga.lv, jāaizpilda iesniegums un jāpievieno datne ar iezīmētu teritoriju, par kuru prasīta informācija;
  • Piesakot pakalpojumu e-pastā vai klātienē, jāaizpilda iesniegums par topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu no topogrāfiskās informācijas datubāzes un pielikumā jāpievieno datne ar iezīmētu teritoriju, par kuru prasīta informācija, vēlams *.dgn vai *.dwg datņu formātos. Iesniegums ar datni jānosūta uz e-pastu: geo@riga.lv.

 

Izsniedzamie dokumenti

Topogrāfiskā informācija par pieprasīto teritoriju *.dgn datnes formātā.

 

Atbildīgā struktūrvienība

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde.

 

Normatīvie akti

Ģeotelpiskās informācijas likums;
24.04.2012. MK noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”;
 23.07.2013. RD saistošie noteikumi Nr.6 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

2 (divu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas tiek izsūtīts priekšapmaksas rēķins uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

10 (desmit) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas tiek sagatavota un izsniegta topogrāfiskā informācija no topogrāfiskās informācijas datubāzes.

 

Maksa par pakalpojumu

Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta atkarībā no teritorijas platības atbilstoši 23.07.2013. RD saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”:

EUR 2,00* par vienu planšeti, kas atbilst 1993.gada topogrāfisko karšu sistēmas mēroga 1:1000 karšu lapai (25 ha).

* Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

 

Pakalpojuma saņemšanas vieta/veids

  • E-pakalpojums – topogrāfiskā plāna datne, autorizējoties, aplūkojama un lejupielādējama Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā eriga.lv.
  • E-pasts – topogrāfiskā plāna datne tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldes kontaktinformācija

  (+371) 67 105 817
  geo@riga.lv
   www.rdpad.lv
   Darba laiks
« ATPAKAĻ