Pakalpojuma saņēmēji/klienti

  • Mērnieks (sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai) vai komersants (komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku) topogrāfiskajai uzmērīšanai.

 

Pakalpojuma īss raksturojums

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc elektroniskā pieprasījuma saņemšanas, klientam piesakot e-pakalpojumu www.eriga.lv vai atsūtot iesniegumu uz e-pastu: geo@riga.lv, izsniedz Rīgas pilsētas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē (topogrāfiskās informācijas datubāze) esošo topogrāfisko informāciju par pieprasīto teritoriju. Topogrāfisko informāciju izsniedz digitālā veidā vektordatu formā *.dgn datņu formātā.

 

Personas identitātes apliecināšana

Nav nepieciešama, piesakot pakalpojumu elektroniski.

Ir nepieciešama, piesakot pakalpojumu pašvaldības portālā www.eriga.lv

 

Iesniedzamie dati

Piesakot pakalpojumu e-pastā:
  • Jāaizpilda iesniegums (šeit) par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu no topogrāfiskās informācijas datubāzes;
  • Jāpievieno datne ar iezīmētu teritoriju, par kuru tiek prasīta informācija, vēlams *.dgn vai *.dwg formātā;
  • Iesniegums kopā ar datni jānosūta uz e-pastu: geo@riga.lv.
Piesakot pakalpojumu pašvaldības portālā www.eriga.lv – Ģeotelpiskā informācija – Topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana:
  • Iesniegums ir jāaizpilda elektroniski un jāpievieno datne ar iezīmētu teritoriju par kuru tiek prasīta informācija.

 

Izsniedzamie dokumenti

Topogrāfiskā informācija *.dgn formātā par pieprasīto teritoriju.

 

Atbildīgā struktūrvienība

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde.

 

Normatīvie akti

Ģeotelpiskās informācijas likums;
24.04.2012. MK noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”;
2013.gada 23.jūlija RD Saistošie noteikumi Nr.6 ”Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”.
 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

2 (divu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas tiek izsūtīts priekšapmaksas rēķins uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

10 (desmit) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas tiek sagatavota un izsniegta topogrāfiskā informācija no topogrāfiskās informācijas datubāzes.

 

Maksa par pakalpojumu

EUR 2,00 par vienu planšeti, kas atbilst 1993.gada topogrāfisko karšu sistēmas mēroga 1:1000 karšu lapai. Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta atkarībā no teritorijas platības, atbilstoši 23.07.2013. RD saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”.

 

Pakalpojuma saņemšanas vieta/veids

Datne ir pieejama pašvaldības portālā www.eriga.lv vai tiek nosūtīta uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldes kontaktinformācija

  (+371) 67 105 817
  geo@riga.lv
   www.rdpad.lv
   Darba laiks
 
 
 
« ATPAKAĻ