Ģeotelpisko datu kopas ir termins, ko nosaka Ģeotelpiskās informācijas likums (turpmāk – ĢIL) un apraksta noteiktu ģeotelpisko informāciju. Šajā sadaļā iespējams iepazīsties ar galvenajiem terminiem un ģeotelpisko informāciju, kas ir Rīgas pilsētas pašvaldības rīcībā. Publiski pieejamās ģeotelpisko datu kopas ir iedalītas divās grupās – pamatdati, kas ir valstiski noteikta informācija un cita ģeotelpiskā informācija, ko uztur Rīgas pilsētas pašvaldība. Sīkāk par katru ģeotelpisko datu kopu iespējams izlasīt zemāk, aplūkojot metadatu informāciju.

Termini:

  • Ģeotelpiskā informācija — jebkura informācija, kas tieši vai netieši norāda uz konkrētu atrašanās vietu vai ģeogrāfisko apgabalu, kurā atrodas ģeotelpiskais objekts.
  • Ģeotelpisko datu kopa – ar noteiktu izmantošanas mērķi izveidota identificējama ģeotelpiskās informācijas datubāze, kurai ir noteikts turētājs un kura ietver atsevišķas nozares ģeotelpiskās informācijas pamatdatus.
  • Metadati – strukturēta informācija, kas raksturo ģeotelpisko datu kopas un ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus.
  • Pamatdati — tāds ģeotelpiskās informācijas kopums, kurš sagatavots pēc vienotas specifikācijas un kura sagatavošana un pastāvīga atjaunināšana dod valsts tautsaimniecībai ekonomisku labumu un funkcionāli nodrošina:
    a) citu ģeotelpisko objektu nepārprotamu atrašanās vietas piesaistīšanu;
    b) konteksta veidošanu citu ģeotelpisko datu vizualizēšanai un analīzei;
    c) topogrāfisko un tematisko karšu izgatavošanu.

Metadati
Ministru kabineta noteikumi Nr.211 „Noteikumi par ģeotelpisko datu kopu metadatu obligāto saturu”, kas izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 21.panta otro daļu, nosaka, ka Ģeotelpisko datu kopas turētājs nodrošina metadatu obligātā satura atbilstību Eiropas Komisijas 2008.gada 3.decembra Regulas (EK) Nr.1205/2008 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu attiecībā uz metadatiem prasībām, kā arī papildus informācijas apjomu, kas iekļaujami metadatos.

Ģeotelpisko datu piekļuves un lietošanas noteikumi
Ģeotelpisko datu piekļuves un lietošanas tiesības nosaka 30.08.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.673 „Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Ģeomātikas pārvaldi:

 geo@riga.lv,  (+371) 67 105 817,  (+371) 67 012 904.

Pamatdati, ko uztur Rīgas pilsētas pašvaldība:

Datu kopas nosaukums
Identifikators
Aktualizācija
Publiski apskatāmi*
Piekļuve
Atbildīgā struktūrvienība*
Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija
LVA.RD.GEO.
ADTI -
Metadati
Regulāra
Nave-riga.lvRD PAD ĢP
Rīgas teritorijas plānojums 2006. - 2018. gadam
RTP grafiskā daļa
LVA.RD.GEO.
RTP.2005 -
Metadati
17.08.2017.
Plānošanas dokumentiAtbilstoši noteikumiem, sazinieties ar RD PAD ĢPRD PAD PAP
Rīgas vēsturiskā centra plānojums 2006. - 2018. gadam
RVC plānojuma grafiskā daļa
LVA.RD.GEO.RVC
2006 -
Metadati
23.09.2013.
Plānošanas dokumentiAtbilstoši noteikumiem, sazinieties ar RD PAD ĢPRD PAD PAP
Rīgas pilsētas ielu sarkanās līnijas
LVA.RD.GEO.SL -
Metadati
23.09.2013.
NavAtbilstoši noteikumiem, sazinieties ar RD PAD ĢPRD PAD PAP

Ģeotelpiskā informācija, ko uztur Rīgas pilsētas pašvaldība:

Datu kopas
nosaukums
Identifikators
Aktualizācija
Publiski apskatāmi*
PiekļuveAtbildīgā struktūrvienība*
Rīgas
pilsētas ielas
LVA.RD.GEO.
IELAS
Metadati
Regulāra
Nav
Sazināties ar RPBV AN
RPBV AN
Rīgas
pilsētas adreses
LVA.RD.GEO.
ADRESES
Metadati
Regulāra
Nav
Sazināties ar RPBV ANRPBV AN
Rīgas
pilsētas 2007. gada
ortofotokarte
LVA.RD.GEO.
ORTOFOTO.2007
Metadati
06.05.2007.
Nav
Sazināties ar RD PAD ĢP
RD PAD ĢP
Rīgas
pilsētas 1999. gada
ortofotokarte
LVA.RD.GEO.
ORTOFOTO.1999
Metadati
12.05.1999.
Nav
Sazināties ar RD PAD ĢP
RD PAD ĢP
Lāzerskenēšnas
dati (LIDAR)
LVA.RD.GEO.
LIDAR
Metadati
25.05.2009.
Nav
Sazināties ar RD PAD ĢP
RD PAD PAP
Rīgas pilsētas
administratīvā
robeža uz 1974.g.
LVA.RD.GEO.
ROBEZA.1974
Metadati
2001
Nav
Sazināties ar RD PAD ĢP
RD PAD ĢP

*Tabulā lietotie saīsinājumi:

RD PAD PAP – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvalde
RD PAD ĢP – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde
RPBV AN – Rīgas pilsētas būvvaldes Adresācijas nodaļa
RPBV DN – Rīgas pilsētas būvvaldes Detālplānojumu nodaļa
RĪĢIS – Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēma
WMS – Web Map Service (WMS jeb tīkla karšu pakalpe)

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts