2017.gada 5.oktobrī plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumi. Lokālplānojuma pasūtītājs AS “Latvijas Finieris”. Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “DU Tango”. Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 29.06.2017. līdz 27.07.2017., […]

Lasīt vairāk

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu Rīgas domes Satiksmes departamenta paredzētajai darbībai, projekta “Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls. I un II kārta – Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Ziepniekkalna ielai” realizācijai piemērot sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Lasīt vairāk

Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 17.08.2017. lēmumu Nr.58 „Par Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā esošās Zaķusalas daļas perspektīvās funkcionāli telpiskās attīstības iespējas un radīt priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai atbilstoši Rīgas stratēģiskajām […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 17.08.2017. lēmumu Nr.59 „ Par zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā esošās Klīversalas daļas perspektīvās telpiskās attīstības […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 17.08.2017. lēmumu Nr.57 „ Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Izstrādātājs: SIA „Grupa93”, Krišjāņa Barona ielā 3- 4, Rīgā, tālrunis 67217043 un SIA „Nams”, Palasta iela 7, Rīga, tālrunis 67211076. Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu […]

Lasīt vairāk

2017.gada 17.augustā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.62 „ Par Rīgas domes 16.12.2014. lēmuma Nr.2002 “Par zemesgabala Zaķusalas krastmalā 1 (kadastra Nr.01000510146) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”. Lokālplānojuma izstrāde ir pārtraukta sakarā ar izmaiņām pasūtītāja darbības virzienos un attīstības stratēģijā. Lēmums Nr.62 – Lejupielādēt

Lasīt vairāk

2017.gada 17.augustā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.61 „Par Rīgas domes 07.06.2016. lēmuma Nr.3870 “Par zemesgabalu Patversmes ielā 20 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”. Lokālplānojuma izstrāde ir pārtraukta ņemot vērā jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 2030.gadam funkcionālā zonējuma plānotos risinājumus. Lēmums Nr.61 – Lejupielādēt

Lasīt vairāk

17.08.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.60 “Par zemesgabalu Jūrmalas gatvē 113B (kadastra apzīmējums 01000820801) un Ceriņu ielā 20 (kadastra apzīmējums 01000820804) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 17.08.2017. saistošie noteikumi Nr.2 “Zemesgabalu Jūrmalas gatvē 113B (kadastra Nr.01000820801) un Ceriņu ielā 20 (kadastra Nr.01000820804) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes […]

Lasīt vairāk

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu piemērot sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Rīga lom” ierosinātajai darbībai – metāllūžņu pārkraušanai un uzglabāšanai Rīgā, Rītausmas ielā 4A.

Lasīt vairāk

2017.gada 27.jūlijā plkst.16.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti zemesgabala Balasta dambī 7 (kadastra Nr. 01000622001)  lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi. Lokālplānojuma pasūtītājs SIA “Latectus” Lokāplānojuma izstrādātājs SIA „Metrum”.   Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 22.05.2017. līdz 19.06.2017., ar tās […]

Lasīt vairāk