Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)


Projekta vispārējais mērķis

Pilnveidojot pilsētvides plānošanas procesus, attīstīt integrētu un daudzfunkcionālu lietusūdens pārvaldības modeli Centrālās Baltijas jūras reģiona pilsētās, veidot kvalitatīvu un drošu pilsētvidi un veicināt pilsētas ilgtspēju.

Projekta mērķis Rīgas pilsētai

Pārņemot pieredzi un labo praksi no Eiropas valstu pilsētām, izstrādāt priekšlikumus par Rīgas pilsētas specifikai atbilstošu, uz institucionālo sadarbību balstītu integrētas lietusūdens pārvaldības modeli un izstrādāt Rīgas pilsētai adaptētas lietusūdens pārvaldības metodes un instrumentus. Izstrādāt visām RD institūcijām saistošu rīcības plānu integrētas lietusūdens pārvaldības nodrošināšanai Rīgas pilsētā. Veicināt atvērto lietusūdens krājbaseinu drošu integrēšanu Rīgas pilsētvidē, kas ietver ārvalstu pieredzes izvērtēšanu, kā arī lokālu risinājumu izstrādi, kas estētiski iekļautos pilsētvidē un būtu droši apkārtējiem (piemēram, bērniem).

Problēmas apraksts

Rīgas pilsētā lietusūdens pārvaldības jomā viena no būtiskākajām problēmām ir integrētas un visaptverošas pārvaldības sistēmas neesamība, kā rezultātā Rīgas pilsētas pašvaldībā nav nozīmētas atbildīgās institūcijas par lietusūdens sistēmu stāvokļa un to darbības monitoringu, nav veikta lietusūdens sistēmu inventarizācija, nav vērtēts objektu tehniskais stāvoklis un kapacitāte novadīt lietusūdeņus no apbūves teritorijām. Nav izveidota kontroles sistēma un nav noteikts, kurai pašvaldības iestādei būtu jāveic lietusūdens sistēmu stāvokļa, pieslēgumu/izvades, kā arī sistemātiska lietusūdens piesārņojuma kontrole. Daudzviet infrastruktūra ir kritiskā stāvoklī, papildus pastāv nelegāli pieslēgumi, pa kuriem lietusūdens sistēmās tiek ievadīti neattīrīti notekūdeņi. Lielā Rīgas pilsētas daļā dzīvojamās un sabiedriskās apbūves lietusūdens netiek attīrīts vispār, jo esošās lietusūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas šim nolūkam nav paredzētas. Nenotiek sistemātisks darbs pie lietusūdens pārvaldības jomas attīstībai labvēlīga normatīvā regulējuma izstrādes (vai tā pilnveidošanas) un netiek nodrošināts efektīvs ārējā finansējuma piesaistes process apstākļos, kad jomas sakārtošanai ir pieejami ES finanšu resursi.

Projekta aktivitātes

  • Priekšlikumu izstrāde par Rīgas pilsētas specifikai atbilstošu, integrētu, t.i., uz institucionālo sadarbību balstītu pilna cikla (plānot-īstenot-uzraudzīt-koriģēt) lietusūdens pārvaldības modeļa izveidi, daloties pieredzē un pārņemot labo praksi no Eiropas valstu pilsētām;
  • Visu iesaistīto/potenciāli iesaistāmo institūciju un ieinteresēto/ietekmēto pušu līdzdalības nodrošināšana projekta aktivitātēs un lēmumu pieņemšanā, veidojot projekta vietējo atbalsta grupu;
  • Visām RD institūcijām saistoša rīcības plāna izstrāde integrētas lietusūdens pārvaldības nodrošināšanai;
  • Integrētas lietusūdens pārvaldības metodikas un plānošanas instrumentu dizains un aprobēšana, atbilstoši Rīgas pilsētas specifikai;
  • Pilotteritoriju izvēle, inženiertehniskā un ģeoloģiskā izpēte, lai konstatētu pilotteritoriju problēmas un vajadzības, un izstrādātu priekšlikumus lietusūdens savākšanas un novadīšanas risinājumiem;
  • Nosacījumu izstrāde apbūvei un vides veidošanai, kas būtu iekļaujami RTIAN ar mērķi nodrošināt integrētu lietusūdens pārvaldību;
  • Sabiedrības informēšana un izglītošana ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par integrētas lietusūdens pārvaldības lomu pilsētvides kvalitātes pilnveidošanā un citiem ieguvumiem, t.sk. apmācību organizēšana Latvijas lielākajām pilsētām un novadiem;
  • Pieredzes apmaiņa, starptautiskie un vietējie apmācību semināri Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrām;
  • Projekta administrēšana, publicitātes nodrošināšana, veidojot lokālu projekta interneta vietni RD PAD mājas lapā, u.c. aktivitātes.

Projektā iesaistītās puses

Projekta īstenošanā ir iesaistīti deviņi partneri – Rīgas pilsētas pašvaldība, Baltijas pilsētu apvienība, Turku pilsētas pašvaldība (Somija), Helsinku pilsētas pašvaldība (Somija), Gavles pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Soderhamnas pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Jelgavas pilsētas pašvaldība (Latvija), Tartu pilsētas pašvaldība (Igaunija) un Aalto Universitāte (Somija).

Izpildes termiņi

2015.gada 1.decembris līdz 2018.gada 31.augusts.

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets ir EUR 2 351 259,93.
Rīgas pilsētai paredzētais Projekta budžets – EUR 323 871,18, no kuriem ERAF līdzfinansējums veido 85% no kopējām Projekta izmaksām jeb EUR 275 290,50.

Kontaktinformācija

Agnese Gūtmane, projekta „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” vadītāja
Tālrunis: 67105449
E-pasts: agnese.gutmane@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts