RD lēmums Nr.1737 – „Par zemesgabala Rīgā, Augusta Deglava ielā bez numura (kadastra Nr.01000712290)lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta, kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai novērstu nesamērīgus izmantošanas ierobežojumus privātpersonas tiesību realizācijai un radītu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas, saskaņā ar zemesgabala attīstības ieceri, kas paredz komerciāla rakstura un tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecību. Lokālplānojuma ierosinātājs – E.Oganesjans. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Lejnieku projektēšanas birojs”.