Rīgas dome 07.07.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.2766 „ Par zemesgabalu Maskavas ielā (kadastra Nr.01001250221, kadastra Nr.01001250267) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta, lai grozītu Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018.gadam un nodrošinātu teritorijā tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūves realizācijas iespējas.
Lokālplānojuma teritorija – 2,55 ha, izpētes teritorija – 17 ha.
Ierosinātājs – SIA „prX” , izstrādātājs – Zintis Varts