Rīgas dome 07.07.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.2764 „ Par zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta, lai grozītu Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018.gadam un nodrošinātu teritorijas attīstības iespējas zemes īpašnieka uzņēmuma darbības jomā.
Lokālplānojuma teritorija – 4,4 ha, izpētes teritorija – 7,3 ha.
Ierosinātājs – SIA „Latvijas finieris” , izstrādātājs – SIA “DU Tango”.