Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt
1.pielikums Biotopu izpēte – Lejupielādēt
1.pielikums SIA Merks vēstule – Lejupielādēt
1.pielikums Papildinājums atzinumam biotopi – Lejupielādēt
2.pielikums Dendrofloras vērtējums – Lejupielādēt
3.pielikums Augsnes, grunts un pazemes ūdeņu kvalitāte – Lejupielādēt
4.pielikums Trokšņa līmeņa analīze 5.pielikums Gaisa piesārņojums – Lejupielādēt
6.pielikums Degradētās teritorijas – Lejupielādēt
7.pielikums NI struktūra – Lejupielādēt
7.pielikums RDID Zemesgabalu pārskats – Lejupielādēt
7.pielikums RDID Zemesgabalu saraksts – Lejupielādēt
8.pielikums Transporta infrastruktūra – Lejupielādēt
8.pielikums Transporta plūsmu analīze – Lejupielādēt
9.pielikums Apbūves priekšlikumu modelis – Lejupielādēt
10.pielikums Kultūras mantojums – Lejupielādēt
11.pielikums Lokālplānojuma īstenošanas ietekmes novērtējums – Lejupielādēt
12.pielikums Publiskā ārtelpa – Lejupielādēt
12.pielikums Publiskā ārtelpa pielikumi – Lejupielādēt

Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi – Lejupielādēt
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt
Pārskats par lokālplānojuma izstradi – Lejupielādēt
Pārskats par juridisko un fizisko personu priekšlikumiem – Lejupielādēt
Ziņojums par institūciju atzinumiem par lokālplānojuma – Lejupielādēt
Vides pārskats – Lejupielādēt