Ar Rīgas domes 18.06.2013. lēmumu Nr.6331 – Lejupielādēt ir apstiprināti un 27.06.2013. stājušies spēkā Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumi. Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 22.09.2013. vēstuli Nr.15.18-le/8819, Rīgas domes 18.06.2013. saistošie noteikumi Nr.220 „Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” īstenojami no 23.09.2013.

 

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Pielikumi:

 1. Spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojumu saraksts – Lejupielādēt
 2. Teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi vai lokālplānojumi – Lejupielādēt
 3. Prasības detālplānojumu izstrādei – Lejupielādēt
 4. Ielu šķērsprofili – Lejupielādēt
 5. Krastmalu krastu stiprinājumu šķērsprofili – Lejupielādēt
 6. Teritorijas fragmentu izvērtēšanas secība – Lejupielādēt
 7. Ieteicamie apgriešanās laukumi strupceļiem – Lejupielādēt
 8. Redzamības trīsstūri – Lejupielādēt
 9. Plānojuma grozījumu priekšlikumu izvērtēšanas kritēriji – Lejupielādēt
 10. Pagalmi – Lejupielādēt
 11. Teritorijas izmantošanas veidiem atbilstošie Valsts Zemes dienesta noteiktie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Lejupielādēt

 

Grafiskā daļa

 1. RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas pašreizējā izmantošana – Lejupielādēt
 2. RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – Lejupielādēt
 3. RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi – Lejupielādēt
 4. RVC detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – Lejupielādēt
 5. RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns (21.04.2017.) – Lejupielādēt
 6. Galvenās aizsargjoslas un citi zemes gabalu izmantošanas aprobežojumi – Lejupielādēt
 7. RVC apstādījumu sistēmas saglabāšanas un attīstības plāns – Lejupielādēt
 8. RVC un tā aizsardzības zonas maģistrālie inženiertīkli un objekti – Lejupielādēt
 9. RVC un tā aizsardzības zonas satiksmes infrastruktūras attīstības plāns – Lejupielādēt
 10. Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi RVC un tā aizsardzības zonā (21.04.2017.) – Lejupielādēt
 11. RVC zemju sadalījums pēc piederības – Lejupielādēt
 12. RVC un tā aizsardzības zonas telpiskās kompozīcijas shēma – Lejupielādēt