Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka tiek veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums SIA “PARS TERMINĀLS” plānotajām izmaiņām uzņēmuma piesārņojošajā darbībā – pārkraujamo produktu klāsta paplašināšana, katlumājas būvniecība, Tvaika ielā 7a, kadastra Nr.0100 068 2129, Rīgā.

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0110 rezultātā ir pieņemts lēmums nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Eko Recycling” ierosinātajai darbībai – riepu apstrādes līnijas ierīkošanai Uriekstes ielā 4a un Ganību dambī 31, Rīgā.

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0109 rezultātā ir pieņemts lēmums nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru ierosinātajai darbībai – loģistikas centra ar pievedceļu būvniecībai Ulbrokas ielā b/n, kadastra Nr.0100 092 0636, Rīgā.

Lasīt vairāk

Atgādinām, ka šodien, 07.01.2019. plkst.17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1 notiek teritorijas Zaķusalā lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) publiskās apspriešanas sanāksme. No 04.12.2018. līdz 11.01.2019. norisinās lokālplānojuma redakcijas un SIVN publiskā apspriešana teritorijai Zaķusalā.

Lasīt vairāk

19.12.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1891 “Par zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 19.12.2018. saistošie noteikumi Nr.68 “Zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu […]

Lasīt vairāk

2018.gada 19.decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1887 “Par zemesgabala Anglikāņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 01000080012) lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO RVC teritorijā esošā zemesgabala Anglikāņu ielā 5 un tā apbūves perspektīvās funkcionāli telpiskās attīstības iespējas un radītu priekšnoteikumus optimālai teritorijas […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums un SIVN publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 19.12.2018. lēmumu Nr.1890 “Par zemesgabalu Maskavas ielā (kadastra Nr.01001250221, kadastra Nr.01001250267) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Izstrādātājs: SIA “prX”, Tērbatas ielā 39-6, Rīgā, LV-1011, tālrunis 29626362. SIVN: Valdis Felsbergs, M.Sc.Env., tālrunis 29277744. Pasūtītājs: SIA “Marno J”, Lomonosova ielā 6, Rīgā, […]

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0102 rezultātā ir pieņemts lēmums nepiemērot ietekmes uz Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūru un nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru ierosinātajai darbībai – stāvlaukuma izbūvei SUV bāzē Dzintara ielā 63, kadastra Nr.0100 109 0084, Rīgā.  

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts