NOLIKUMS

Rīgā
17.04.2012.                                                                                                   Nr.217
(prot. Nr.81, 21.§)

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums

Grozījumi ar RD 23.04.2013. nolikumu Nr.357
Grozījumi ar RD 22.03.2016. nolikumu Nr.195
Grozījumi arRD 30.08.2016. nolikumu Nr.217

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

  I. Vispārīgie noteikumi

1. Nolikums nosaka Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – Departaments) funkcijas, uzdevumus un darba organizāciju.

2. Departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) vadošā iestāde Rīgas pilsētas attīstības un teritorijas plānošanas nozarē.
(Grozījumi ar RD 23.04.2013. nolikumu Nr.357, kuri stājas spēkā 01.07.2013.)

3. Departaments ir tieši pakļauts Rīgas domes priekšsēdētājam, Departamenta darbību kontrolē Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja.
(Grozījumi ar RD 23.04.2013. nolikumu Nr.357, kuri stājas spēkā 01.07.2013.)

4. Departamentu finansē no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta un Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta līdzekļiem. Departamentam ir tiesības ar savu darbību iegūt finanšu līdzekļus, kā arī saņemt ziedojumus.

5. Departamentam ir zīmogs ar Rīgas pilsētas ģerboņa attēlu un Departamenta pilnu nosaukumu, patstāvīga bilance, norēķinu konti kredītiestādēs, kā arī noteikta parauga veidlapas.

6. Pildot Departamenta nolikumā minētās funkcijas, Departaments sadarbojas ar pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībām, valsts un pašvaldību iestādēm, citām institūcijām, kapitālsabiedrībām, nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām, kā arī ārvalstu partneriem.

II. Departamenta darbības mērķis un funkcijas

7. Departamenta darbības mērķis ir radoši veicināt un vadīt Rīgas pilsētas attīstību, ievērojot sabiedrības intereses, veidojot Rīgas pilsētu par konkurētspējīgu un pievilcīgu Baltijas jūras reģiona metropoli ar patīkamu, ērtu un harmonisku vidi.

8. Departamentam ir šādas funkcijas:
8.1. pilsētas attīstības stratēģiskā vadība;
8.2. pilsētas ekonomikas konkurētspējas veicināšana;
8.3. pilsētvides sabalansētas attīstības nodrošināšana;
8.4. sabiedrības iesaistīšana pilsētas attīstības procesos;
8.5. informācijas un komunikācijas par Rīgas pilsētas attīstību nodrošināšana;
8.6. būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzība.

III. Departamenta uzdevumi 

9. Lai izpildītu šajā nolikumā Departamentam noteiktās funkcijas, Departamentam ir šādi uzdevumi:

9.1. Rīgas pilsētas attīstības stratēģiskās vadības jomā:
9.1.1. vadīt Rīgas pilsētas attīstības stratēģisko dokumentu izstrādi;
9.1.2. izstrādāt Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiju un attīstības programmu, kā arī citus pašvaldības un Departamenta attīstības plānošanas dokumentus;
9.1.3. uzturēt pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu reģistru;
9.1.4. nodrošināt sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām attīstības plānošanas jautājumos;
9.1.5. uzraudzīt Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas, attīstības programmas un teritorijas plānojuma īstenošanu;
9.1.6. nodrošināt integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi;
(RD 22.03.2016. nolikuma Nr.195 redakcijā)

9.2. pilsētas ekonomikas konkurētspējas veicināšanas jomā:
9.2.1. veicināt investīciju piesaisti;
9.2.2. attīstīt uzņēmējdarbības vidi;
9.2.3. administrēt pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
9.2.4. administrēt pašvaldības budžeta programmas „Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” darbību;
9.2.5. nodrošināt pašvaldības projektu iniciēšanu, sagatavošanu, virzīšanu un ieviešanu, kā arī Rīgas reģiona projektu vadības sistēmas uzturēšanu;

9.3. pilsētvides sabalansētas attīstības nodrošināšanā:
9.3.1. izstrādāt teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, tematiskos plānojumus un nodrošināt to administratīvo vadību;
9.3.2. sniegt nosacījumus detālplānojumu izstrādei un atzinumus par izstrādātajiem detālplānojumu projektiem;
(RD 23.04.2013. nolikuma Nr.357 redakcijā)
9.3.3. nodrošināt teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, tematisko plānojumu, detālplānojumu, kas apstiprināti kā pašvaldības saistošie noteikumi, administratīvo pārraudzību;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 23.04.2013. nolikumu Nr.357)
9.3.4. saskaņot zemes apgrūtinājumu plānus atbilstoši Departamenta kompetencei;
9.3.5. nodrošināt vides politikas dokumentu integrēšanu teritorijas plānojumā, lokālplānojumos un tematiskajos plānojumos;
(RD 23.04.2013. nolikuma Nr.357 redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2013.)
9.3.6. (Svītrots ar RD 23.04.2013. nolikumu Nr.357 (spēkā no 01.07.2013.));
9.3.7. (Svītrots ar RD 23.04.2013. nolikumu Nr.357 (spēkā no 01.07.2013.));
9.3.8. (Svītrots ar RD 23.04.2013. nolikumu Nr.357);
9.3.9. (Svītrots ar RD 23.04.2013. nolikumu Nr.357 (spēkā no 01.07.2013.));
9.3.10. atbilstoši Departamenta kompetencei teritorijas attīstības plānošanas jomā sniegt pašvaldības priekšlikumus un atzinumus Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei par A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanas atļauju izsniegšanu un to nosacījumiem, tajā skaitā atļauju nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu, ņemot vērā Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta sniegtos priekšlikumus vides jomā;
(RD 30.08.2016. nolikuma Nr.217 redakcijā)
9.3.11. atbilstoši savai kompetencei nodrošināt paredzētās darbības ietekmes uz vidi procedūras īstenošanu Rīgas pilsētā saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un citiem ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgi sagatavot Rīgas domes lēmumu projektus par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu;
(RD 30.08.2016. nolikuma Nr.217 redakcijā)

9.4. sabiedrības iesaistīšanā pilsētas attīstības procesos:
9.4.1. nodrošināt sabiedrības iesaisti ar pilsētas attīstību saistītu lēmumu pieņemšanā;
9.4.2. veicināt pilsētnieku līdzdalību pilsētvides attīstībā;
9.4.3. veikt sabiedrības interešu monitoringu;

9.5. informācijas un komunikācijas par Rīgas pilsētas attīstību nodrošināšanā:
9.5.1. nodrošināt aktuālu informāciju par pilsētas attīstības procesiem;
9.5.2. nodrošināt aktuālas Rīgas ģeotelpiskās informācijas kopumu;
9.5.3. nodrošināt informatīvo vidi, tai skaitā uzturēt un attīstīt vienotu Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, kā arī citas informācijas sistēmas;
9.5.4. nodrošināt vienotu komunikāciju (informācija, konsultācijas, dialogs, partnerība u.tml.) ar sabiedrību (privātpersonas un publiskās personas) par pilsētas attīstības procesiem;
9.5.5. nodrošināt ģeotelpiskās informācijas iegūšanai atbilstošu vietējo ģeodēzisko tīklu (punktu ierīkošana, uzturēšana un aizsardzība) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, sniedzot aktuālo informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem valsts aģentūrai „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”;

9.6. būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzībā:
9.6.1. izskatīt un sniegt atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem;
9.6.2. izdot administratīvos aktus par Rīgas pilsētas būvvaldes faktisko rīcību un apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem;
9.6.3. sagatavot atzinumus par Rīgas pilsētas būvvaldes sagatavotajiem uzziņu projektiem;
9.6.4. veicināt vienotu praksi būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanai pašvaldībā;
9.6.5. sniegt atzinumus un priekšlikumus par būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

IV. Departamenta kompetence

10. Departamenta kompetencē ir:
10.1. izdot administratīvos aktus ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
10.2. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību iestādēm un privātpersonām Departamenta funkciju un uzdevumu īstenošanai nepieciešamo informāciju, pārbaudīt dokumentu pareizību;
10.3. pārstāvēt pašvaldību attiecībās ar valsts, pašvaldību iestādēm un privātpersonām, kā arī ārvalstu un starptautiskajām institūcijām;
10.4. sagatavot Rīgas domes tiesību aktu, Rīgas domes priekšsēdētāja un Rīgas pilsētas izpilddirektora tiesību aktu projektus atbilstoši Departamenta funkcijām;
10.5. pārstāvēt pašvaldību tiesā lietās, kas izriet no Departamenta funkcijām, vai arī Rīgas domes priekšsēdētāja uzdevumā;
10.6. sagatavot Rīgas domes priekšsēdētāja administratīvo aktu projektus par apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem Departamenta kompetencē esošajos jautājumos;
10.7. administrēt pašvaldības budžeta programmas „Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” darbību;
10.8. veikt pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā maksājumu kontroli ar visām normatīvajos aktos noteiktajām nodokļu administrācijas tiesībām;
10.9. (Svītrots ar RD 23.04.2013. nolikumu Nr.357);
10.10. sniegt maksas pakalpojumus atbilstoši Rīgas domes apstiprinātajam cenrādim;
10.11. slēgt līgumus Departamenta darbības nodrošināšanai;
10.12. pārstāvēt pašvaldību kā projektu pieteicēju starptautisko finanšu fondu resursu un citu investīciju piesaistei un saņemšanai atbilstoši Departamenta funkcijām;
10.13. pārstāvēt pašvaldības intereses ārējā finansējuma vadības institūcijās;
10.14. līdzdarboties pašvaldības projektu ieviešanā un vadībā, izveidot projektu darba grupas, pieprasīt informāciju par īstenotajiem projektiem un piesaistītajām investīcijām;
10.15. piedalīties darba grupu un komisiju darbā, kā arī veidot darba grupas un komisijas Departamenta uzdevumu izpildei un normatīvo aktu izstrādei;
10.16. saņemt ziedojumus un dāvinājumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību;
10.17. sniegt ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un nevalstiskajām organizācijām;
10.18. sniegt atzinumus un priekšlikumus par ārējiem normatīvajiem aktiem.

V. Departamenta darba organizācija

11. Departamenta darbību nodrošina Departamenta direktors, kuru pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas ierosinājuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Rīgas dome.

12. Departamenta direktors:
12.1. ir atbildīgs par Departamenta darbību un uzdevumu izpildi;
12.2. plāno un organizē Departamenta darbu un kontrolē noteikto uzdevumu izpildi;
12.3. nosaka Departamenta organizatorisko struktūru, struktūrvienību mērķus un uzdevumus, kā arī apstiprina struktūrvienību reglamentus;
12.4. apstiprina Departamenta amatu un algu sarakstu, apstiprina Departamenta darbinieku atalgojumu apstiprinātā budžeta ietvaros;
12.5. nodibina un izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Departamenta darbiniekiem, atbild par personāla sagatavošanu, tā kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;
12.6. izdod rīkojumus, iekšējos normatīvos aktus, dod norādījumus Departamenta darbiniekiem, izskata jautājumus par Departamenta darbinieku disciplināru sodīšanu;
12.7. rīkojas ar Departamentam nodoto mantu un finanšu līdzekļiem, slēdz līgumus, nodrošina Departamenta materiālo vērtību saglabāšanu, atver un slēdz norēķinu un speciālos kontus kredītiestādēs atbilstoši pašvaldības noteiktajai kārtībai;
12.8. slēdz ar sadarbības partneriem līgumus un nodomu protokolus par dalību projektu konkursos un projektu īstenošanu;
12.9. bez atsevišķa pilnvarojuma pārstāv Departamentu;
12.10. veido darba un projektu grupas, kā arī padomes un komisijas, apstiprina to sastāvu, reglamentus vai nolikumus;
12.11. atbilstoši savai kompetencei izsniedz pilnvaras;
12.12. nodrošina ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību ievērošanu Departamentā;
12.13. veic citus pienākumus atbilstoši Departamenta kompetencei un normatīvo aktu prasībām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 23.04.2013. nolikumu Nr.357)

13. Departaments atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina lietvedību, personāla, finanšu un statistikas uzskaiti; grāmatvedības uzskaite tiek organizēta saskaņā ar Rīgas domes noteikto centralizēto grāmatvedības uzskaites kārtību.

14. Departamenta direktoram ir trīs vietnieki, kuru kompetenci nosaka Departamenta direktors.

VI. Pārskati par finanšu līdzekļu izmantošanu un iestādes funkciju pildīšanu

15. Departaments sagatavo un iesniedz Rīgas domes priekšsēdētājam un Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejai pārskatus par Departamenta funkciju izpildi un budžeta finanšu līdzekļu izmantošanu.

16. Departaments nodrošina informācijas iesniegšanu Rīgas domes Finanšu departamentam pašvaldības konsolidētā gada pārskata sagatavošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

VII. Departamenta darbības tiesiskuma nodrošināšana

17. Departamenta darbības tiesiskumu nodrošina Departamenta direktors un Departamenta amatpersonas atbilstoši amatu aprakstos un darba līgumos noteiktajai kompetencei. Departamenta direktors ir atbildīgs par iekšējās kontroles sistēmas un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

18. Departamenta lēmumu pārbaude tiek veikta, ievērojot konkrēto padotības formu.

 VIII. Administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

19. Departamenta darbinieka faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona apstrīd pie departamenta direktora, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi. Departamenta direktora lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvajā rajona tiesā.

20. Departamenta direktora faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona apstrīd pie Rīgas domes priekšsēdētāja.

21. Departamenta direktora lēmumu par Rīgas pilsētas būvvaldes faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvajā rajona tiesā.

IX. Noslēguma jautājumi

22. Nolikuma 9.3.9., 9.5.2. un 9.5.5.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.jūnijā.

23. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 2008.gada 28.oktobra nolikumu Nr.119 „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 2009.gada 27.janvāra nolikumu Nr.139, 2009.gada 12.maija nolikumu Nr.149, 2009.gada 18.augusta nolikumu Nr.4 un 2010.gada 30.marta nolikumu Nr.47).

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs

 

Bogova (+371) 67 037 938

 

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, kura pārziņā ir šī mājaslapa, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.