Cenrādis par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu
Nr. p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena,
EUR*
1.Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē:
1.1.platībā līdz 0,3 hektāriem (ieskaitot) 1 objekts 26,00
1.2.platībā, kas pārsniedz 0,3 hektārus, līdz 0,5 hektāriem (ieskaitot) 1 objekts 37,00
1.3.platībā, kas pārsniedz 0,5 hektārus, līdz 1 hektāram (ieskaitot) 1 objekts 51,00
1.4.par katru hektāru virs 1 hektāra 1 hektārs 48,00
2.Būvju situācijas plāna izsniegšana 1 zemesgabals (līdz 1 hektāram)32,00
par katru nākamo hektāru 7,00
3.Izpildmērījuma plāna pārbaude 1 objekts 26,00
4.Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes 1 planšete (25 ha, M 1:1 000)2,00
5.Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē 1 objekts 13,00
*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.
Rīgas Domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.98  

1. un 2.punktā norādītajiem pakalpojumiem iespējams pieprasīt steidzamu izpildi 5 darba dienu laikā. 5.punktā norādītajam pakalpojumam iespējams pieprasīt steidzamu izpildi 3 darba dienu laikā. Aprēķinot šādu pakalpojumu cenu, tiek piemērots koeficients 2.

Nr. p.k.Darba vai pakalpojuma veidsMērvienībaCena,
EUR*
1.Izziņa par zemesgabala atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.–2018.gadam
1 dokuments
36,06
2.Izziņa par zemesgabala atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas attīstības plānam 1995.–2005.gadam
1 dokuments
36,06
3.Pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāns (platībā līdz 0,20 ha ieskaitot)
1 dokuments
(3 eksemplāri)
37,85
par katriem nākamajiem 0,20 ha
3,56
  Rīgas domes 29.09.2009 saistošie noteikumi Nr.11
  Grozījumi 15.05.2012 saistošajos noteikumos Nr.177
  Grozījumi 27.08.2013 saistošajos noteikumos Nr.25

Pakalpojumam iespējams pieprasīt steidzamu izpildi – 3 darba dienu laikā (e-pakalpojums vai klātiene).
Aprēķinot šāda maksas pakalpojuma cenu, tiek piemērots koeficients 5,0.

« ATPAKAĻ
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts