Nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā (turpmāk – Nodeva) maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā īsteno Rīgas domes 2013.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.211 „Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā” 1.pielikumā norādītās būvniecības ieceres, kas paredz jaunas būves (tajā skaitā īslaicīgas lietošanas būves) būvniecību, būves (tajā skaitā īslaicīgas lietošanas būves) novietošanu vai esošas būves (tajā skaitā īslaicīgas lietošanas būves) pārbūvi.

Būvniecības ieceres, par kurām maksā Nodevu

Nodevas mērķis ir pašvaldības publiskās infrastruktūras uzturēšanas un attīstības finansēšanas nodrošināšana.

Nodevu aprēķina, piemērojot Rīgas domes 2013.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.211 “Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā” 5.punktā noteikto formulu.

Aktuālie mainīgie koeficienti – pamatojoties uz Rīgas domes 2013.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.211 „Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā” 8. un 9.punktu un Rīgas domes 2020.gada 17.aprīļa lēmuma Nr.227 „Par pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā aprēķinā izmantojamo mainīgo koeficientu apmēra noteikšanu” 1.punktu, nosakot, ka patēriņu cenu indekss (PCI) ir 1,023 un būvniecības izmaksu indekss (BII) ir 1,041.

80% no Nodevas kopējā apmēra (turpmāk – Pirmais maksājums) aprēķina pēc būvatļaujā veiktās atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un maksā Pirmā maksājuma maksāšanas paziņojumā noteiktajā termiņā. Atlikušo summu no Nodevas kopējā apmēra (turpmāk – Otrais maksājums) aprēķina pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, un piemēro PCI un BII, kas bija spēkā Pirmā maksājuma maksāšanas paziņojuma izdošanas brīdī. Otrā maksājuma apmēru nosaka, atņemot Pirmā maksājuma apmēru no kopējā Nodevas apmēra, kas aprēķināts, ņemot vērā faktisko būves apjomu tās ekspluatācijā pieņemšanas brīdī, un maksā Otrā maksājuma maksāšanas paziņojumā noteiktajā termiņā.

Nodevu ieskaita Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā, un tās izlietojums tiek noteikts saskaņā ar Rīgas domes 2013.gada 19.februāra iekšējiem noteikumiem Nr.21 „Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta programmas „Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” darbības iekšējie noteikumi”.

Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda mērķis ir finanšu līdzekļu uzkrāšana un apsaimniekošana Rīgas pilsētas inženierinfrastruktūras un sociālās infrastruktūras uzturēšanas un attīstības projektu realizācijai atbilstoši pašvaldības noteiktajām prioritātēm.

Nodevas aprēķina kārtība

Maksāšanas paziņojums Nodevas Pirmajam maksājumam (80% no Nodevas kopējā apmēra):

 • Būvniecības ieceres īstenotājs saņem Rīgas pilsētas būvvaldes izdarītu atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 • Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvalde viena mēneša laikā pēc būvatļaujā veiktās atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi sagatavo maksāšanas paziņojumu par Nodevas Pirmo maksājumu (80% no Nodevas kopējā apmēra), pamatojoties uz būvniecības ieceres īstenotāja būvprojektā sniegtajām ziņām par būvniecības ieceri.
 • Būvniecības ieceres īstenotājs saņem maksāšanas paziņojumu ierakstītā vēstulē pa pastu.
 • Būvniecības ieceres īstenotājs veic maksāšanas paziņojuma apmaksu ar bankas pārskaitījumu saskaņā ar maksāšanas paziņojumā noteikto maksāšanas grafiku un maksāšanas termiņiem.

Maksāšanas paziņojums Nodevas Otrajam maksājumam:

 • Būve (būvniecības ieceres objekts) tiek pieņemta ekspluatācijā.
 • Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvalde viena mēneša laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā sagatavo maksāšanas paziņojumu par Nodevas Otro maksājumu, kura apmēru nosaka, atņemot Pirmā maksājuma apmēru no kopējā Nodevas apmēra, kas aprēķināts, ņemot vērā faktisko būves apjomu tās ekspluatācijā pieņemšanas brīdī.
 • Būvniecības ieceres īstenotājs saņem maksāšanas paziņojumu ierakstītā vēstulē pa pastu.
 • Būvniecības ieceres īstenotājs veic maksāšanas paziņojuma apmaksu ar bankas pārskaitījumu saskaņā ar maksāšanas paziņojumā noteikto maksāšanas grafiku un maksāšanas termiņiem.

Rīgas pašvaldības portālā www.eriga.lv, izvēloties sadaļu “Infrastruktūras nodevas kalkulators” būvniecības ieceres īstenotājam ir iespēja veikt Nodevas provizorisko aprēķinu. Nodevas apmēra noteikšanai ir nepieciešams zināt sekojošu informāciju par būvniecības ieceri: kadastra apzīmējums vai zonējuma vērtība Rīgā; būves kopējā/pārbūvējamā platība (m2); būves tips (CC klasifikācijas kods); būves attīstības veids (jaunbūve/pārbūve/novietošana).

Normatīvie akti

 • Administratīvā procesa likums;
 • Likums „Par pašvaldībām” (21.panta pirmās daļas 15.punkts);
 • Likums „Par nodokļiem un nodevām” (12.pants pirmās daļas 11.punkts);
 • Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” (14.1 punkts);
 • Rīgas domes 2013.gada 19.februāra saistošie noteikumi Nr.211 „Par pašvaldības nodevu par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā”;
 • Rīgas domes 2020.gada 17.aprīļa lēmums Nr.227 „Par pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā aprēķinā izmantojamo mainīgo koeficientu apmēra noteikšanu”.

Pakalpojuma sniedzējs:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050

e-pasts: pad@riga.lv

Tālrunis: +37167012942; +37167105451; +37167105916

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts