RĪGAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA:

Normatīvajos aktos* noteiktais:Pašvaldības iniciatīva:
Teritorijas attīstības plānošanas likums:
• Teritorijas attīstību plāno, iesaistot sabiedrību. Plānošanas līmenim atbilstošai institūcijai ir pienākums nodrošināt informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu, kā arī noskaidrot sabiedrības viedokli un organizēt sabiedrības līdzdalību attiecīgās teritorijas attīstības plānošanā, sniedzot pēc iespējas plašu un saprotamu informāciju

Ministru kabineta noteikumi:
• Izstrādātās redakcijas publiskās apspriešana (vismaz 4 nedēļas)
 privātpersonu un juridisko personu priekšlikumu pieņemšana un izvērtēšana
Uzsākot ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi, sākotnēji tiek izstrādāts un apstiprināts izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns, tajā tiek iekļauti pašvaldības iniciētie sabiedrības līdzdalības pasākumi.

Rīgas ilgtspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam pašvaldības iniciētās aktivitātes: (plašāka informācija pieejama - https://www.rdpad.lv/strategija/strategijas-izstrade/)
• Norisinājās 4 tematiskās sanāksmes, kurās diskutēja par šādām tēmām – uzņēmējdarbība, vide, Vides pārskata projekts, pilsētvide un sabiedrība
• Izstrādātā redakcija tika prezentēta visās Rīgas apkaimēs (kopumā notika 18 sanāksmes)
• Rīgas domes telpās tika izvietota izstāde ar informatīviem stendiem
• Tika veiktas intervijas ar Rīgas iedzīvotājiem un NVO
• Veiktas tikšanās ar visu 58 Rīgas apkaimju iedzīvotājiem
• Pēc nepieciešamības veiktas konsultācijas
• Ja izstrādātā redakcija tiek precizēta, tad notiek atkārtota publiskā apspriešana (vismaz 3 nedēļas)

*MK Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, pieejams – http://likumi.lv/ta/id/269842-noteikumi-par-pasvaldibu-teritorijas-attistibas-planosanas-dokumentiem

Teritorijas attīstības plānošanas likums, pieejams – https://likumi.lv/ta/id/238807-teritorijasattistibas-planosanas-likums

RĪGAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA:

Normatīvajos aktos* noteiktais:Pašvaldības iniciatīva:
Teritorijas attīstības plānošanas likums:
• Teritorijas attīstību plāno, iesaistot sabiedrību. Plānošanas līmenim atbilstošai institūcijai ir pienākums nodrošināt informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu, kā arī noskaidrot sabiedrības viedokli un organizēt sabiedrības līdzdalību attiecīgās teritorijas attīstības plānošanā, sniedzot pēc iespējas plašu un saprotamu informāciju

Ministru kabineta noteikumi:
• Izstrādātās redakcijas publiskās apspriešana (vismaz 4 nedēļas)
 privātpersonu un juridisko personu priekšlikumu pieņemšana un izvērtēšana
Uzsākot attīstības programmas izstrādi, sākotnēji tiek izstrādāts un apstiprināts izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns, tajā tiek iekļauti pašvaldības iniciētie sabiedrības līdzdalības pasākumi.

Rīgas ilgtspējīgās attīstības programmas 2021.–2027. gadam pašvaldības iniciētās aktivitātes: (plašāka informācija pieejama - https://www.rdpad.lv/strategija/attistibas-programma-2021-2027/pasakumi-un-aktivitates/)

2021. gads
• Tematiskās darba grupas (2.fāze)
• Rīgas attīstības programmas 2021.−2027. gadam 1. redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešana
o Oficiālā publiskās apspriešanas sanāksme
o Ievadseminārs jauniešiem
o Tikšanās ar jauniešiem
o Sanāksme-darbnīca “Vides pieejamība”
o Publiskā diskusija “Mobilitāte”
o Tikšanās ar apkaimju iedzīvotāju organizācijām
o Publiskā diskusija “Uzņēmējdarbība un konkurētspēja”
o Sanāksme “Klimats un vide”

2020. gads:
• Diskusija-darbnīca par Reģionālajiem sadarbības projektiem
• Vebināri par Attīstības programmas 2021.−2027. gadam stratēģiskās daļas projektu

2019. gads:
• Rīgas jauniešu pilsētplānošanas forums “Runātrīga”
• Tematiskās darba grupas
• Rīgas pilsētas iedzīvotāju aptauja
• Darba seminārs: RĪGA 2027 starp valsts iestāžu un nevalstiskā sektora pārstāvjiem

2018. gads:
• Darbnīca “Attīstības izaicinājumi Rīgā jaunajā plānošanas periodā”
• Ja izstrādātā redakcija tiek precizēta, tad notiek atkārtota publiskā apspriešana (vismaz 3 nedēļas)

*MK Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, pieejams – http://likumi.lv/ta/id/269842-noteikumi-par-pasvaldibu-teritorijas-attistibas-planosanas-dokumentiem

Teritorijas attīstības plānošanas likums, pieejams – https://likumi.lv/ta/id/238807-teritorijasattistibas-planosanas-likums

RĪGAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS:

Normatīvajos aktos* noteiktais:Pašvaldības iniciatīva:
• Izstrādātās redakcijas publiskā apspriešana (vismaz 4 nedēļas):
 privātpersonu un juridisko personu priekšlikumu pieņemšana un izvērtēšana
 apmeklētāju konsultēšana par izstrādāto redakciju
 sabiedrības līdzdalības pasākums redakcijas publiskās apspriešanas laikā
 iespēja pašvaldības telpās iepazīties ar redakcijas materiāliem izdrukas veidā

Uzsākot teritorijas plānojumu, sākotnēji tiek izstrādāts un apstiprināts sabiedrības līdzdalības plāns, tajā tiek iekļauti pašvaldības iniciētie sabiedrības līdzdalības pasākumi.

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP 2030) pašvaldības iniciētās aktivitātes: (plašāka informācija pieejama - https://www.rdpad.lv/rtp/laika-skala/;
https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2017/10/rtp2030/2_zinojuma_1_pielikums.pdf;
https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2019/03/RTP/_Plansete_Tematiskie%20planojumi_990x920.pdf

2019:
• Tikšanās ar ieinteresētajiem zemes īpašniekiem un iedzīvotājiem par kvartāla starp Dārzciema, Kārsavas, Kraukļu un Pildas ielām turpmāko attīstību

2018:
• 8 tikšanās ar apkaimju biedrību (Čiekurkalna, Lucavsalas, Mangaļsalas, Dārziņu, Bieriņu, Sarkandaugavas, Berģu, Mežaparka) pārstāvjiem par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakciju
• Tikšanās ar Latvijas Dabas fondu, Vides aizsardzības klubu un Bolderājas grupu par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakciju
• Tikšanās ar uzņēmējiem par sagatavoto Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakciju
• Tikšanās ar Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes studentiem par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakciju
• Domnīca par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu risinājumiem
• Tikšanās ar Rīgas domes Satiksmes departamenta, Invalīdu un viņu draugu apvienības “APEIRONS” un Latvijas Neredzīgo biedrības pārstāvjiem par vides pieejamības jautājumiem
• Tikšanās ar Latvijas ainavu arhitektu asociācijas pārstāvjiem par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu redakciju

2016:
• Diskusijas ar profesionālajām organizācijām, apkaimju vides organizāciju pārstāvjiem par tematisko plānojumu risinājumiem. Kopā norisinājās 10 sanāksmes

2015:
• Kampaņa “Apkaimju gids”, kur pašvaldības darbinieki kopīgi ar iedzīvotājiem apsekoja Rīgas apkaimes. Kopumā bija 6 tikšanās, iekļaujot apskates teritorijas - Šķirotavu, Imantu, Buļļus, Daugavgrīvu, Bolderāju, Kleistus, Mangaļsalu, Vecdaugavu, Vecāķus, Vecmīlgrāvi, Mīlgrāvi, Sarkandaugavu, Kundziņsalu, Beberbeķus, Mūkupurvu, Šampēteri, Pleskodāli, Atgāzeni
• 5.–9.klašu skolēnu zīmējumu un eseju konkurss „Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”
2014:
• 4 tematiskie semināri ar NVO pārstāvjiem, tēmas – mājoklis, darbs, vide, transports

2013:
• Tikšanās ar NVO un tikšanās ar profesionālo organizāciju pārstāvjiem par jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādi
• Tikšanās ar NVO un tikšanās profesionālo organizāciju pārstāvjiem par Tematisko plānojumu darba uzdevumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei
• 18 sanāksmes ar visu Rīgas apkaimju iedzīvotājiem
• Rīgas apkaimju iedzīvotāju aptauja
• Ja izstrādātā redakcija tiek precizēta, tad notiek atkārtota publiskā apspriešana (vismaz 3 nedēļas)

*Teritorijas attīstības plānošanas likums, pieejams – https://likumi.lv/ta/id/238807-teritorijasattistibas-planosanas-likums;

MK Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, pieejams – http://likumi.lv/ta/id/269842-noteikumi-par-pasvaldibu-teritorijas-attistibas-planosanas-dokumentiem

LOKĀLPLĀNOJUMI:

Normatīvajos aktos* noteiktais:Pašvaldības iniciatīva:
• Izstrādātās redakcijas publiskā apspriešana (vismaz 4 nedēļas):
 privātpersonu un juridisko personu priekšlikumu pieņemšana un izvērtēšana
 apmeklētāju konsultēšana par izstrādāto redakciju
 sabiedrības līdzdalības pasākums redakcijas publiskās apspriešanas laikā
 iespēja pašvaldības telpās iepazīties ar redakcijas materiāliem izdrukas veidā

• Informācijas izziņošana (apkaimju biedrībām, NVO u.c.)
• Ja izstrādātā redakcija tiek precizēta, tad notiek atkārtota publiskā apspriešana (vismaz 3 nedēļas)

*Teritorijas attīstības plānošanas likums, pieejams – https://likumi.lv/ta/id/238807-teritorijasattistibas-planosanas-likums;

MK Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, pieejams – http://likumi.lv/ta/id/269842-noteikumi-par-pasvaldibu-teritorijas-attistibas-planosanas-dokumentiem

TEMATISKIE PLĀNOJUMI:

Normatīvajos aktos* noteiktais:Pašvaldības iniciatīva:
• Tiek organizēta sabiedrības iepazīstināšana ar izstrādāto redakciju (vismaz 3 nedēļas)

*Teritorijas attīstības plānošanas likums, pieejams – https://likumi.lv/ta/id/238807-teritorijasattistibas-planosanas-likums;

MK Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, pieejams – http://likumi.lv/ta/id/269842-noteikumi-par-pasvaldibu-teritorijas-attistibas-planosanas-dokumentiem

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.