Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.03.2018. lēmumu Nr. 13, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Sporta ielā 15 (24. grupa, 2088. grunts) 5 liepu ø 40-45 cm, 2 kļavu ø 25-40 cm, 1 zirgkastaņas ø 28-34 cm, 1 oša ø 25 cm, Lapeņu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējumi 0100 024 9020, 0100 024 0223, 0100 024 0303, 0100 024 0302, 0100 024 0301, 0100 024 0300, 0100 024 0290, 0100 024 9015) 4 ošlapu kļavu ø 13-43 cm, 1 gobas ø 24 cm, 3 ošu ø 21-25 cm, 6 bērzu ø 18-39 cm, 65 vītolu ø 8-92 cm, 5 apšu ø 11-34 cm, 10 papeļu ø 16-41 cm, 5 blīgznu ø 10-41 cm, 1 ievas ø 8-15 cm, Lapeņu ielā 10 (24. grupa, 22. grunts) 3 vītolu ø 25-72 cm, Sporta ielā bez numura (24. grupa, 2097. grunts) 1 apses ø 21 cm, 1 papeles ø 17 cm, 1 vītola ø 10-35 cm, Lapeņu ielā 16 (24. grupa, 2145. grunts) 3 vītolu ø 11-31 cm, J. Dikmaņa ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 233. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0225) 1 vītola ø 10-21 cm, 1 blīgznas ø 12-16 cm, 1 oša ø 45 cm, 1 ošlapu kļavas ø 10-14 cm, Lapeņu ielā 24 (24. grupa, 2115. grunts) 12 blīgznu ø 10-27 cm, 1 zirgkastaņas ø 41 cm, 1 vītola ø 14-22 cm, Arēnas ielā 7 (24. grupa, 2025. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0071) 1 bērza ø 21 cm, Lapeņu ielā 32 (24. grupa, 2147. grunts) 1 bērza ø 20 cm, 4 papeļu ø 12-38 cm, 1 vītola ø 12-31 cm,            2 nokaltušu papeļu ø 41-46 cm, J. Daliņa ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 311. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 9016) 1 bērza ø 11-13 cm, Skanstes ielā 22 (24. grupa, 2126. grunts) 2 ozolu ø 38-75 cm, Skanstes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējumi 0100 024 9014, 0100 024 4240, 0100 024 0229) 8 smiltsērkšķu ø 11-24 cm,           3 blīgznas ø 13-21 cm, 17 vītolu ø 10-61 cm, 4 ošlapu kļavu ø 10-30 cm, 2 ozolu ø 24-30 cm, 1 bērza ø 10-11 cm, J. Krūmiņa ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 9017. grunts) 1 bērza ø 61 cm. Zemesgabalos ar kadastra apzīmējumiem 0100 024 2114, 0100 024 0230, 0100 024 2148, 0100 024 0254, 0100 024 0070 14 ozolu ø 20-47 cm, 4 ošlapu kļavu ø 15-37 cm, 10 bērzu ø 15-46 cm, 5 ievu ø 11-25 cm, 57 vītolu ø 5-67 cm, 23 blīgznu ø 7-27 cm, 2 egļu ø 20-30 cm, 1 robīnijas ø 27 cm, 4 kļavu ø 17-47 cm, 7 tūju ø 12-27 cm, 1 liepas ø 19-23 cm, 1 gobas ø 10-23 cm, 15 papeļu ø 11-130 cm, 5 smiltsērkšķu ø 11-27 cm, 1 zirgkastaņas ø 40 cm ciršana.

Objekts – “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārtas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”.

Adrese – Rīgā, Sporta ielā 15, Lapeņu ielas sarkanajās līnijās, Sporta ielā bez numura, Lapeņu ielā 10, Lapeņu ielā 16, J. Dikmaņa ielas sarkanajās līnijās, Lapeņu ielā 24, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 2144, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 0241; kadastra apzīmējumu 0100 024 0230, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 0266; kadastra apzīmējumu 0100 024 2148, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 2148; kadastra apzīmējumu 0100 024 0254, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 0099; kadastra apzīmējumu 0100 024 0070, Arēnas ielā 1, J. Daliņa ielas sarkanajās līnijās, J. Krūmiņa ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējumi: 0100 024 0022, 0100 024 9020, 0100 024 0223, 0100 024 0303, 0100 024 0302, 0100 024 0301, 0100 024 0300, 0100 024 0290, 0100 024 9015, 0100 024 2097, 0100 024 0022, 0100 024 2145, 0100 024 0225, 0100 024 2147, 0100 024 2144, 0100 024 0230, 0100 024 2148, 0100 024 0254, 0100 024 0070, 0100 024 0072, 0100 024 0071, 0100 024 9016, 0100 024 9017.

Zemes īpašnieks – Rīgas pilsēta un 5 juridiskas personas; koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Saistībā ar transporta infrastruktūras izbūvi paredzēts cirst Rīgā, Sporta ielā 15 (24. grupa, 2088. grunts) 5 liepas ø 40-45 cm, 2 kļavas ø 25-40 cm, 1 zirgkastaņu ø 28-34 cm, 1 osi ø 25 cm, Lapeņu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējumi 0100 024 9020, 0100 024 0223, 0100 024 0303, 0100 024 0302, 0100 024 0301, 0100 024 0300, 0100 024 0290, 0100 024 9015) 4 ošlapu kļavas ø 13-43 cm, 1 gobu ø 24 cm, 3 ošus ø 21-25 cm, 6 bērzus ø 18-39 cm, 65 vītolus ø 8-92 cm, 5 apses ø 11-34 cm, 10 papeles ø 16-41 cm, 5 blīgznas ø 10-41 cm, 1 ievu ø 8-15 cm, Lapeņu ielā 10 (24. grupa, 22. grunts) 3 vītolus ø 25-72 cm, Sporta ielā bez numura (24. grupa, 2097. grunts) 1 apsi ø 21 cm, 1 papeli ø 17 cm, 1 vītolu ø 10-35 cm, Lapeņu ielā 16 (24. grupa, 2145. grunts) 3 vītolus ø 11-31 cm, J. Dikmaņa ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 233. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0225) 1 vītolu ø 10-21 cm, 1 blīgznu ø 12-16 cm, 1 osi ø 45 cm, 1 ošlapu kļavu ø 10-14 cm, Lapeņu ielā 24 (24. grupa, 2115. grunts) 12 blīgznas ø 10-27 cm, 1 zirgkastaņu ø 41 cm, 1 vītolu ø 14-22 cm, Arēnas ielā 7 (24. grupa, 2025. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0071) 1 bērzu ø 21 cm, Lapeņu ielā 32 (24. grupa, 2147. grunts) 1 bērzu ø 20 cm, 4 papeles ø 12-38 cm, 1 vītolu ø 12-31 cm,   2 nokaltušas papeles ø 41-46 cm, J. Daliņa ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 311. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 9016) 1 bērzu ø 11-13 cm, Skanstes ielā 22 (24. grupa, 2126. grunts) 2 ozolus ø 38-75 cm, Skanstes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējumi 0100 024 9014, 0100 024 4240, 0100 024 0229) 8 smiltsērkšķus ø 11-24 cm, 3 blīgznas ø 13-21 cm, 17 vītolus ø 10-61 cm, 4 ošlapu kļavas ø 10-30 cm, 2 ozolus ø 24-30 cm, 1 bērzu ø 10-11 cm, J. Krūmiņa ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 9017. grunts) 1 bērzu ø 61 cm. Zemesgabalos ar kadastra apzīmējumiem 0100 024 2114, 0100 024 0230, 0100 024 2148, 0100 024 0254, 0100 024 0070 14 ozolus ø 20-47 cm, 4 ošlapu kļavas ø 15-37 cm, 10 bērzus ø 15-46 cm, 5 ievas ø 11-25 cm, 57 vītolus ø 5-67 cm, 23 blīgznas ø 7-27 cm, 2 egles ø 20-30 cm, 1 robīniju ø 27 cm, 4 kļavas ø 17-47 cm, 7 tūjas ø 12-27 cm, 1 liepu ø 19-23 cm, 1 gobu ø 10-23 cm, 15 papeles ø 11-130 cm, 5 smiltsērkšķus ø 11-27 cm, 1 zirgkastaņu ø 40 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.04.2018. līdz 23.04.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 23.04.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi. Sabiedrības līdzdalība šeit

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “BRD projekts”, Rīgā, Valguma ielā 4A, kontaktpersona Jānis Sperga tālr. 67162045.

Aptaujas anketa
Planšete Nr.1
Planšete Nr.2
Planšete Nr.3

0 Patīk
269 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.