Piedāvājam iepazīties ar šobrīd izstrādes stadijā esošo Rīcības programmu. Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pasūtījuma šo programmu izstrādā Piegādātāju apvienība SIA “E. Daniševska birojs” un SIA “Solvers” , sadarbojoties ar Satiksmes departamentu, RP SIA “Rīgas satiksme” un pilsētplānošanas konsultāciju un arhitektūras uzņēmumu “Gehl Architects”.

Šobrīd ir izstrādāts Esošās situācijas ziņojums un Īstermiņa rīcības programma.

Tā kā dokumentu apjoms ir liels, sniedzam skaidrojumu, lai tajos vieglāk orientēties.

 • Esošās situācijas ziņojums sevī ietver informāciju par pašreizējo situāciju un aptver visus mobilitātes aspektus Rīgas pilsētā un tās aglomerācijā, norādot uz problēmām, kas būtu jārisina.
 • Šī projekta ietvaros tika veikta arī Autovadītāju aptauja Rīgas pilsētas ceļu ievados, kas identificē braucienu mērķus Rīgas pilsētā svārstmigrācijas procesos iesaistītajiem autovadītājiem.
 • Īstermiņa rīcības plāns 2019. – 2025. gadam ir ziņojums, kas ietver konkrētu pasākumu un aktivitāšu sarakstu, kas ļauj secīgi un izvērsti realizēt minētos uzdevumus, aptverot visus mobilitātes līmeņus, kas būtu realizējami līdz 2025. gadam. Svarīga sastāvdaļa ir Īstermiņa rīcības plānā iekļauto pasākumu un uzdevumu sociālekonomiskais novērtējums, neatkarīgi no tā, vai tie ir uzskaitīti ar visaugstāko prioritāti un vai to ieviešana ir atkarīga no pieejamā finansējuma. Kā neatņemama dokumenta sastāvdaļa ir aktivitāšu tabulas, kas satur detalizētus aprakstus par katru no pasākumiem, to aptuvenās izmaksas, potenciālos finansēšanas avotus, tāpat tabulas satur par ieviešanu atbildīgo institūciju sarakstus un ieviešanas termiņus.
 • Īstermiņa rīcības programmai pievienotas 5 tabulas, šīs piecas tabulas ir sadalītas prioritārās mobilitātes attīstības grupās, kuras izveidotas atbilstoši “Gehl Architects” biroja konsultantu ieteikumiem.
 • Īstermiņa rīcības programmas Vēlmju tabula –  šī ir izvērstā tabula, kas sevī apkopo gan augstākminētās 5 tabulas, gan papildu vēl citas aktivitātes, kuras mēs saredzam kā svarīgas un īstenojamas īstermiņa periodā, ja ir pieejami nepieciešamie finanšu un organizatoriskie resursi.
 • Rīgas Īstermiņa mobilitātes rīcības plāna novērtējums, ko izstrādājuši konsultanti no “Gehl Architects”, sevī ietver konsultantu galvenās atziņas un viedokli par izstrādāto Īstermiņa rīcības plānu 2019.-2025. gadam.
Esošās situācijas ziņojums
 1. Esošās situācijas gala ziņojums
 2. Autovadītāju aptauja Rīgas pilsētas ievados
Īstermiņa rīcības plāns 2019. – 2025. gadam
 1. Īstermiņa rīcības plāns 2019.-2025. gadam, paskaidrojuma raksts, sociāli – ekonomiskais pamatojums un apakšprogrammas
 2. “Gehl Architects”  prioritāro mobilitātes attīstības virzienu 5 aktivitāšu tabulas
  1. “Sabiedriskais transports – mobilitātes mugurkauls”
  2. “Nodrošiniet mobilitātes hierarhiju”
  3. “Paredziet ierobežojumus”
  4. “Publiskā ārtelpa ikdienai”
  5. “Sadarbība un partneri”
 3. “Gehl Architects” Īstermiņa rīcības plāna novērtējums angļu un latviešu valodās
 4. Vēlmju aktivitāšu tabula un apakšprogrammas
  1. Īstermiņa rīcības plāna 2019.-2025. gadam Vēlmju tabula
  2. Prioritārās aktivitātes, kuras ieviešamas kompleksā ar Satiksmes ierobežošanu Rīgas centrā (SIPC)
  3. Pasākumi “Rail Baltica” dzelzceļa līnijas Rīgā integrēšanai mobilitātes sistēmā. 1.redakcija

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts