• Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt
  • 15.pielikums „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” – Lejupielādēt
  • 16.pielikums „Atļauto stāvu skaita plāns” – Lejupielādēt
  • 17.pielikums „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi” – Lejupielādēt
  • 19.pielikums „Meliorācijas attīstības plāns” – Lejupielādēt
  • 20.pielikums „Publiski pieejamās krastmalas un ūdens teritoriju izmantošana” – Lejupielādēt

 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums:

 

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts