Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam ar grozījumiem:

1. Paskaidrojuma raksts:

1.1. Paskaidrojuma raksta tekstuālā daļa – Lejupielādēt
1.2. Paskaidrojuma rakstā ietvertās kartes un kartoshēmas – Skatīt šeit

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt

3. Spēkā esošie detālplānojumi (18.09.2009.) – Skatīt šeit

4. Grafiskā daļa

4.1. Teritorijas esošā izmantošana M 1:30 000 – Lejupielādēt

4.2. Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M 1:30 000 – Lejupielādēt

4.3. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:30 000 – Lejupielādēt

4.4. Apbūves stāvu skaita plāns M 1:30 000 – Lejupielādēt

5. Pārskats par Rīgas teritorijas plānojuma 2006. -2018.gadam izstrādi – Skatīt šeit

 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Skatīt šeit

 

 

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts