Pašlaik norisinās Rīgas jaunās Attīstības programmas 2021.−2027. gadam AP 2027(AP2027) izstrāde, kura tika uzsākta 2018. gada 21. novembrī ar Rīgas domes lēmumu Nr.1770).

Līdz šim ir norisinājušās dažādas darbības un aktivitātes šī dokumenta izveidē – apzināta esošā situācija, organizētas konsultācijas ar pašvaldības departamentiem un iestādēm, izveidota vadības darba grupa, noorganizēti vairāki sabiedrības iesaistes pasākumi, noteiktas attīstības prioritātes un izveidotas atsevišķas darba grupas u.c.

Attīstības programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā tiek ietverta pašreizējās situācijas analīze, tendences un prognozes, tiek noteiktas pašvaldības vidēja termiņa prioritātes, Rīcības plāns, Investīciju plāns, kā arī Attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjoms un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība. Attīstības programma ir pašvaldības rīks, kā sasniegt Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam izvirzītos ilgtermiņa attīstības mērķus. Attīstības programmā izvirzītie rīcības virzieni skar visas pašvaldības pārziņā esošās jomas un nozares.

AP2027 izstrādes process sevī ietver datu analīzi, esošās situācijasAP2027 apzināšanu, darbu darba grupās, tikšanās ar ieinteresētajām pusēm, kā arī publisko apspriešanu līdz dokumenta apstiprināšanai Rīgas domes sēdē.

Aicinām sekot līdzi aktuālajiem jaunumiem sadaļā “Pasākumi un aktivitātes”.

Jautājumu, priekšlikumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties, rakstot e-pastu: plano@riga.lv.

Jaunumi

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts