2018.gada 21.novembrī Rīgas dome pieņēma lēmumu (Nr.1770) par Rīgas jaunās Attīstības programmas 2021.-2027.gadam (AP2027) izstrādes uzsākšanu.

Attīstības programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā tiek ietverta pašreizējās situācijas analīze, tendences un prognozes, tiek noteiktas pašvaldības vidēja termiņa prioritātes, Rīcības plāns, Investīciju plāns, kā arī Attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjoms un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība. Attīstības programma ir pašvaldības rīks, kā sasniegt Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam izvirzītos ilgtermiņa attīstības mērķus. Attīstības programmā izvirzītie rīcības virzieni skar visas pašvaldības pārziņā esošās jomas un nozares.

ProcesAP2027 izstrādes process sevī ietver datu analīzi, esošās situācijas apzināšanu, darbu darba grupās, tikšanās ar ieinteresētajām pusēm, kā arī publisko apspriešanu līdz dokumenta apstiprināšanai Rīgas domes sēdē.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts