Rīcības plāns un investīciju plāns ir Attīstības programmas daļas, kuri tika izstrādāti reizē ar Attīstības programmu. Pašvaldībām šo daļu aktualizācija jāveic ne retāk kā reizi gadā.

Investīciju plāns atspoguļo visas plānotās investīcijas pašvaldības attīstības veicināšanai vismaz trīs gadiem – gan pašvaldības investīcijas, gan investīcijas, ko plānots piesaistīt ES, ārvalstu un nacionālā atbalsta ietvaros. Tajā iekļauti visi pašvaldības attīstības projekti vai projektu idejas, kas realizējamas, lai sasniegtu stratēģiskajā daļā izvirzītās vidēja termiņa prioritātes.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts