Rīcības plāns un investīciju plāns ir Attīstības programmas daļas, kuri tika izstrādāti reizē ar Attīstības programmu. Pašvaldībām šo daļu aktualizācija jāveic ne retāk kā reizi gadā.
Pašvaldības rīcības plānā iekļauti pasākumi un aktivitātes, kas ir Attīstības programmas stratēģiskajā daļā noteikto uzdevumu izpildei paredzētās darbības.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts