Konkursam var pieteikties komercreģistrā reģistrēta juridiska persona, kas pieteikuma iesniegšanas dienā reģistrēta ne ilgāk kā piecus gadus.

Viens granta pretendents var iesniegt vairākus pieteikumus, bet tie nevar tikt apvienoti viena projekta realizācijai.
Pieteikums un tā pielikumi jānoformē datorrakstā, valsts valodā.
Arī publiskā prezentācija būs jāsniedz valsts valodā.
Gala atskaite iesniedzama brīvā formā un tajā iekļaujama šāda informācija:
  • aprakstošajā daļā, brīvā formā, īsumā informējot par projekta realizācijas gaitu, panākumiem un problēmām, ja tādas radušās projekta īstenošanas gaitā, kā arī par veiktajām un plānotajām sava uzņēmuma publicitātes aktivitātēm;
  • finanšu pārskats, kurā iekļaujama informācija par granta izlietojumu, kā arī par granta saņēmēja paša finansējuma, kas izmantots Konkursa pieteikumā noteikto aktivitāšu realizācijai, apjomu un izlietojumu;
  • informācija par Konkursa pieteikumā noteikto aktivitāšu realizācijas rezultātā no jauna radītajām darba vietām Rīgā;
  • granta saņēmēja turpmāk plānotajām darbībām savas komercdarbības attīstībai.

Gala atskaitei jāpievieno granta saņēmēja apliecinātas, izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas. Kopijas apliecinājums sastāv no vārdiem „Kopija pareiza”, apliecinātāja paraksta, paraksta atšifrējuma un datuma.

Sīkāks skaidrojums par šo tēmu ir pieejams Finanšu ministrijas mājas lapā.
Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 5.panta otrajā daļā ir noteikts, ka ar mikrouzņēmumu nodokli tiek aplikts mikrouzņēmuma taksācijas perioda apgrozījums (ieņēmumi).
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (turpmāk – likums) 41. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu. Savukārt likuma 41.panta otrajā daļā ir noteikts, ka postenī “Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi” norāda dažādus citus ieņēmumus (piemēram, gūto peļņu no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas vai no ārvalstu valūtas kursu svārstībām, ieņēmumus no saņemtajām apdrošināšanas atlīdzībām, no saņemtās finanšu palīdzības vai finansiālā atbalsta), kas nav norādīti postenī “Neto apgrozījums” vai citos attiecīgajos ieņēmumu posteņos un kas radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai izriet no tās.
Līdz ar to, ņemot vērā minēto, saņemtais grants (finanšu atbalsts) ir mikrouzņēmuma apgrozījums (ieņēmumi) un tiek aplikts ar mikrouzņēmumu nodokļa likmi 15% apmērā.
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts