Departaments

| Izdrukāt |

departaments

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības vadošā iestāde Rīgas pilsētas attīstības un teritorijas plānošanas nozarē, kas Rīgas pilsētā pārrauga un koordinē attīstības procesus, nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu, t.sk. veic pašvaldības būvvaldes funkcijas, nodrošina sabalansētu mobilitātes attīstību, pārrauga arhitektūras procesa kvalitāti un kvalitatīvas pilsētvides attīstību, pārrauga un kontrolē vides objektu izvietošanu, pilsētas apstādījumus, zemes ierīcību, nodrošina kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību un adrešu piešķiršanu.

Atbilstoši nolikumam Departamenta funkcijas ir:

 • pilsētas attīstības stratēģiskā vadība;
 • konkurētspējīgas pilsētvides attīstības veicināšana;
 • pilsētvides sabalansētas attīstības nodrošināšana;
 • sabiedrības iesaistīšana pilsētas attīstības procesos;
 • informācijas un komunikācijas par Rīgas pilsētas attīstību nodrošināšana;
 • informācijas pieejamības nodrošināšana būvniecības informācijas sistēmā;
 • būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana;
 • citu ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītu darbību veikšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai pašvaldības būvvaldes kompetencei;
 • sabalansēta mobilitātes attīstība;
 • arhitektūras procesa kvalitātes un kvalitatīvas pilsētvides attīstības sekmēšana;
 • vides objektu, ielu tirdzniecības un reklāmu pārraudzība un kontrole;
 • pilsētas apstādījumu pārraudzība un kontrole;
 • kultūrvēsturisko vērtību aizsardzības nodrošināšana;
 • zemes ierīcības procesa nodrošināšana;
 • adrešu piešķiršana.

Vīzija – šodien un nākotnē:

Mēs esam atvērti jaunām idejām, pieņemam argumentētus un pārskatāmus lēmumus harmoniskas pilsētvides attīstībai, operatīvi novēršam nepilnības savā darbā un saskarsmē ar mūsu klientiem.

Ētika:

Departamenta valsts amatpersonu un darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības principus nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss. 2008.gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā tika izveidota Ētikas komisija, kura darbojas saskaņā ar Ētikas komisijas nolikumu.

RD Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts: rdip@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.

 Nolikums
 Departamenta struktūra
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Departamenta Ētikas komisijas nolikums
  Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā
  Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām
Informācija par izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu
 Kvalitātes un risku vadība
 Gada pārskats
 Vēsture
| Informācija atjaunota: Okt 24, 2022 @ 15:39