Departaments

| Izdrukāt |

departaments

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir vadošā Rīgas pašvaldības iestāde Rīgas pilsētas stratēģiskās attīstības jomā, galvaspilsētas sabalansētas attīstības plānošanas nodrošināšanā un pilsētas ekonomikas konkurētspējas veicināšanā. Departaments ir patstāvīga juridiska persona ar savu bilanci un norēķinu kontu. Administratīvi tas pakļauts Rīgas domes priekšsēdētājam un deputātu kontroli pār departamenta darbību realizē Pilsētas attīstības komiteja. Departaments pašreizējā organizatoriskajā un tiesiskajā formātā darbojas kopš 1994.gada, taču tā pirmsākumi, ņemot vērā funkcijas, ko tas veic, ir atrodami jau 19.gs. 70-tajos gados.

Darbības mērķis ir radoši veicināt un vadīt Rīgas pilsētas attīstību, ievērojot sabiedrības intereses, veidojot Rīgas pilsētu par konkurētspējīgu un pievilcīgu Baltijas jūras reģiona metropoli ar patīkamu, ērtu un harmonisku vidi.

Departamenta funkcijas:

 • pilsētas attīstības stratēģiskā vadība;
 • pilsētvides sabalansētas attīstības nodrošināšana;
 • pilsētas ekonomikas konkurētspējas veicināšana;
 • sabiedrības iesaistīšana pilsētas attīstības procesos;
 • informācijas un komunikācijas par Rīgas pilsētas attīstību nodrošināšana;
 • būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzība;
 • nodrošināt ģeotelpiskās informācijas iegūšanai atbilstošu vietējo ģeodēzisko tīklu.

Vīzija – šodien un nākotnē:

Mēs esam atvērti jaunām idejām, pieņemam argumentētus un pārskatāmus lēmumus harmoniskas pilsētvides attīstībai, operatīvi novēršam nepilnības savā darbā un saskarsmē ar mūsu klientiem.

Ētika:

Departamenta valsts amatpersonu un darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības principus nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss. 2008.gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā tika izveidota Ētikas komisija, kura darbojas saskaņā ar Ētikas komisijas nolikumu –  Lejupielādēt.

RD Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031,  e-pasts:  bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.

Ierobežotas pieejamības informācijas drošības politika:

Lai garantētu Pilsētas attīstības departamenta klientu intelektuālā īpašuma un fizisko personu datu drošu aizsardzību, Departamentā jau 2006.gada maijā tika izstrādāta un 2007.gada janvārī pilnveidota “Ierobežotas pieejamības informācijas drošības politika” –  Lejupielādēt, kuras realizācijas mērķis ir noteikt Departamenta iekšējo normatīvo aktu, organizatorisko pasākumu un nepieciešamo tehnisko līdzekļu kopumu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām, lai nodrošinātu Departamentā ienākošo un sagatavoto dokumentu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, drošu uzglabāšanu, tikai likumdošanā paredzētas darbības ar šiem dokumentiem un tajos iekļautās ierobežotās pieejamības informācijas neizpaušanu.

„Drošības politika” nosaka arī Departamenta amatpersonu un darbinieku apņemšanos savā darbā ar ierobežotas pieejamības informāciju izpildīt likumdošanas un normatīvo aktu regulējošās, kā arī klientu prasības informācijas aizsardzībā.

Departamenta galvenie uzdevumi:

 • Rīgas attīstības plānošana;
 • veicināt investīciju piesaisti Rīgai;
 • zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšana saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu;
 • teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un to grozījumu izstrādāšanas nodrošināšana un īstenošana;
 • Rīgas pilsētas ekonomikas attīstības veicināšana un ekonomiskās attīstības stratēģijas veidošana;
 • Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšana;
 • Rīgas pilsētas starptautiskās sadarbības veicināšana;
 • Rīgas pilsētas interešu pārstāvēšana saistībā ar Eiropas Savienības un starptautisko institūciju projektiem;
 • Projektu izstrādes ierosināšanas un uzsākšanas veicināšana, radot un attīstot projektu idejas saskaņā ar Rīgas pilsētas attīstības stratēģiskajiem plāniem un iedzīvotāju aktuālajām vajadzībām.
 Nolikums
 Departamenta struktūra
  Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā
  Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām
 Kvalitātes un risku vadība
 Gada pārskats
 Vēsture
| Informācija atjaunota: Sep 9, 2021 @ 15:21