Kvalitātes vadības sistēma

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments bija viena no pirmajām Rīgas domes institūcijām, kas savā darbībā ieviesusi un sertificējusi Kvalitātes vadības sistēmu.

Pirmo reizi sertifikātu starptautiskajam Kvalitātes vadības sistēmas standartam LVS EN ISO 9001:2000  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ieguva 2006.gadā.

Gadu gaitā Departaments ir efektīvi darbojies, lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi pilnveidotu Kvalitātes vadības sistēmu, ko apliecina periodiski atkārtota sertifikācijas iegūšana. Pēdējais sertifikāts, kas apliecina -Departamenta atbilstību Kvalitātes vadības sistēmas standarta prasībām tika saņemts 2015.gadā.

Šobrīd Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta kolektīvs darbojas atbilstoši jaunākajam Kvalitātes pārvaldības sistēmas starptautiskajam standartam LVS EN ISO 9001:2015 „Kvalitātes pārvaldības sistēma. Prasības”.

Atbilstoši LVS EN ISO 9001:2015 standartam Departamenta darbība un procesi tiek organizēti šādās sfērās:

 • Pilsētas attīstības stratēģiskā vadība;
 • Pilsētas ekonomikas konkurētspējas veicināšana;
 • Pilsētvides sabalansētas attīstības nodrošināšana;
 • Sabiedrības iesaistīšana pilsētas attīstības procesos;
 • Informācijas un komunikācijas nodrošināšana par Rīgas pilsētas attīstību;
 • Būvniecības procesu tiesiskuma uzraudzība;
 • Nodrošināšana ar ģeotelpiskās informācijas iegūšanai atbilstošu vietējo ģeodēzisko tīklu.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Kvalitātes politika ir definēta kā – Departamenta darbības misijas, vīzijas un kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanas un pilnveidošanas pamatprincipu īstenošana.

Departamenta misija – radoši veicināt un vadīt Rīgas pilsētas attīstību, ievērojot sabiedrības intereses, veidojot to par patīkamu, ērtu un harmonisku vidi.

Departamenta vīzija – būt par iestādi, kas ir atvērta jaunām idejām, pieņem argumentētus un pārskatāmus lēmumus harmoniskas pilsētvides attīstības jautājumos, operatīvi novērš nepilnības savā darbā un saskarsmē ar mūsu klientiem.

Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanas un pilnveidošanas pamatprincipi:

 • Visos Departamenta darbiniekos veidot atbildību par sniegto pakalpojumu kvalitāti;
 • Sniegt pakalpojumus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;
 • Veidot savstarpēji lietišķas un pozitīvas attiecības ar klientiem, citām pašvaldības struktūrvienībām un sadarbības partneriem, panākot viņu uzticēšanos Departamentam kā drošam pakalpojumu sniedzējam;
 • Nepārtraukti pilnveidot un attīstīt kvalitātes vadības sistēmu, izvērtējot šādus kritērijus:
  • klientu apmierinātību, prasības un vēlmes;
  • mērķus un to izpildi;
  • informāciju par piegādātājiem;
  • procesu izpildi;
  • iekšējā un ārējā audita rezultātus un vadības pārskatus.

Risku vadība

Departamentā risku vadība tiek veikta ar mērķi identificēt visus Departamenta mērķu sasniegšanu ietekmējošus notikumus un ar tiem saistītos riskus, vadīt šos riskus un nodrošināt pietiekamu pārliecību par Departamenta mērķa sasniegšanu.

Departamentā ieviestā Risku vadība paredz veikt šādu risku izvērtējumus:

 • Departamenta procesu risku izvērtējums;
 • Korupcijas risku izvērtējums (Departamenta korupcijas un interešu konflikta risku vadība tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumiem Nr.630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izstrādātajām vadlīnijām par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā (apstiprinātas 31.01.2018.) (turpmāk – Vadlīnijas) un  Rīgas domes priekšsēdētāja 02.05.2018. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-18-2-ntd „Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā”).

Ieviestā Kvalitātes vadības sistēma, kas ietver arī Risku vadību ir Departamenta darbinieku kopējā darba rezultāts, kas apliecina, ka iestāde ir efektīvi strādājusi, lai ieviestu, uzturētu un attīstītu Kvalitātes un Risku vadības sistēmu.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts