Rīgas teritorijas plānojums ir dokuments, kas nosaka zemes izmantošanas politiku pilsētā. Plānojums vistiešākajā mērā attiecas uz:

 

  • Rīgas domi un tai pakļautām struktūrvienībām – iesniegto īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstības projektu izvērtēšanai;
  • Projektu pieteicējiem un kapitāla ieguldītājiem – savu projektu, teritorijas izmantošanas un apbūves ieceru atbilstības izvērtēšanai izvirzītajiem pilsētas attīstības mērķiem un savas darbības saskaņošanai ar pilsētas tālākās attīstības nodomiem;
  • Zemes īpašniekiem, sava īpašuma nākotnes attīstības iespēju izvērtēšanai;
  • Vietējiem un ārzemju investoriem, informācijai par Rīgas nākotnes attīstības iespējām un nosacījumiem.
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts