Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību izsoles Nr. 1 rezultāti

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību ieguvējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Visual Media”, reģistrācijas numurs 50103210091. Nomas maksa gadā ir 165 000, 00 EUR (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši eiro un 00 centi) (bez PVN).

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību izsoles Nr. 2 rezultāti

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību ieguvējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “D Screens”, reģistrācijas numurs 40103444613. Nomas maksa gadā ir 173 960,00 EUR (viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi) (bez PVN).

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību izsoles Nr. 3 rezultāti

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību ieguvējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Clear Channel Latvia”, reģistrācijas numurs  40003547864.
Nomas maksa gadā ir 199 372,00 EUR (viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi euro un 00 centi) (bez PVN).

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību izsoles Nr. 4 rezultāti

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību ieguvējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Visual Media”, reģistrācijas numurs  50103210091.
Nomas maksa gadā ir 263 948,00 EUR (divi simti sešdesmit trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro un 00 centi) (bez PVN).

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību izsoles Nr. 5 rezultāti

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību ieguvējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “D Screens”, reģistrācijas numurs  50103444613.

Nomas maksa gadā ir 30 800,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) (bez PVN).

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību izsoles Nr. 6 rezultāti

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību ieguvējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JCDecaux Latvija”, reģistrācijas numurs  40003310198.

Nomas maksa gadā ir 27 056,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši piecdesmit seši euro un 00 centi) (bez PVN).

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību izsoles Nr. 7 rezultāti

Rīgas pilsētas pašvaldība piedāvā slēgt nomas līgumu pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu gadā 480 296,00 EUR (četri simti astoņdesmit tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro un 00 centi) (bez PVN) – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VISUAL MEDIA”, reģistrācijas numurs 50103210091, jo Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību ieguvējs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “D Screens”, reģistrācijas numurs  50103444613, neparakstīja nomas līgumu.

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību izsoles Nr. 8 rezultāti

Rīgas pilsētas pašvaldība piedāvā slēgt nomas līgumu pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu gadā 460 556,00 EUR (četri simti sešdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit seši euro un 00 centi) (bez PVN) – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VISUAL MEDIA”, reģistrācijas numurs 50103210091, jo Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību ieguvējs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “D Screens”, reģistrācijas numurs  50103444613, neparakstīja nomas līgumu.

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību atkārtotās izsoles Nr. 7 rezultāti

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību ieguvējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Visual Media”, reģistrācijas numurs  50103210091.

Nomas maksa gadā ir 394 296,00 EUR (trīs simti deviņdesmit četri tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro un 00 centi) (bez PVN).

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību atkārtotās izsoles Nr. 8 rezultāti

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību ieguvējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Visual Media”, reģistrācijas numurs  50103210091.

Nomas maksa gadā ir 397 056,00 EUR (trīs simti deviņdesmit septiņi tūkstoši piecdesmit seši euro un 00 centi) (bez PVN).

Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību izsoles Nr. 9 rezultāti

Izsole beidzās bez rezultāta, jo Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību ieguvējs sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma “ARKA-3”, reģistrācijas numurs 40103068482, un pēdējais pārsolītais izsoles dalībnieks – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “D Screens”, reģistrācijas numurs 50103444613, neparakstīja nomas līgumu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību izsoles Nr. 9 rezultāti

Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību ieguvējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Visual Media Group”, reģistrācijas numurs  40103790051.
Nomas maksa gadā ir 36 760,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un 00 centi) (bez PVN).

Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību izsoles Nr. 10 rezultāti

Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību ieguvējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Visual Media Group”, reģistrācijas numurs  40103790051.
Nomas maksa gadā ir 37 760,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un 00 centi) (bez PVN).

 

Sludinājums  par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību izsoli Nr. 10

NOMAS OBJEKTA ADRESE, KADASTRA APZĪMĒJUMS IZNOMĀJAMĀ PLATĪBA, LIETOŠANAS MĒRĶIS

Informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļām, kuru nomas tiesības tiek izsolītas šīs izsoles ietvaros (turpmāk – Nomas objekti), skatīt šeit.

SĀKOTNĒJĀS NOMAS MAKSAS APMĒRS Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” 24.08.2020. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu sākotnējās nomas maksas apmērs par Nomas objektu ir 5760,00 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit  euro, 00 centi) (bez PVN) gadā.
IZSOLES NODROŠINĀJUMS Izsoles nodrošinājums ir 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro, 00 centi) (bez PVN) (turpmāk – Nodrošinājums). Nodrošinājums jāsamaksā ne vēlāk kā pieteikuma par dalību izsolē iesniegšanas dienā.
DROŠĪBAS NAUDA Drošības nauda nomas līguma saistību izpildes nodrošināšanai sastāda 25 % (divdesmit piecus procentus) no attiecīgā izsoles dalībnieka nosolītās gada nomas maksas (bez PVN).
Drošības nauda iznomātājam jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma noslēgt nomas līgumu paziņošanas dienas.
IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ Nekustamā īpašuma nomas līgums ir spēkā 10 (desmit) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas. Līguma termiņš nav pagarināms.
TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI Pieteikums iesniedzams:  nosūtot pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: padizsole@riga.lv, sākot no 2022. gada 20. oktobra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 28. oktobra plkst.13.00.
IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieku reģistrācija: 2022. gada 9. novembrī no plkst. 12.30 līdz plkst. 12.55 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 7. stāva zālē (715. telpa), Dzirnavu ielā 140, Rīgā.
Izsoles sākums: 2022. gada 9. novembrī plkst. 13.00  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 7. stāva zālē (715. telpa), Dzirnavu ielā 140, Rīgā. Izsole ir atklāta, Izsoles gaita tiek protokolēta.

CITI IZNOMĀŠANAS NOSACĪJUMI

1) Nomas objekta iznomāšanas mērķis – īslaicīgas lietošanas tīkla reklāmas objekta ar piesaisti zemei (turpmāk – Reklāmas objekts) izvietošana, izmantošana tīkla reklāmas izvietošanai, uzturēšana un apsaimniekošana, ievērojot nomas līgumā un tīkla reklāmas izvietošanas līgumā noteiktos nosacījumus;|
2) Nomniekam Nomas objektu vai tajā izvietoto Reklāmas objektu nav tiesības nodot apakšnomā;
3) Reklāmas objektam jābūt atbilstošiem vai dizaina ziņā pietuvinātam izsoles noteikumu pielikumā pievienotā nomas līguma projekta 3. pielikumā norādītajam dizainam un parametriem.

NOMAS OBJEKTA RAKSTUROJUMS, ATRAŠANĀS VIETA Informāciju par Nomas objektiem skatīt šeit.
Zemesgabali ir publiski pieejami un pretendents apskati var veikt jebkurā sev ērtā laikā.
IZNOMĀTĀJS Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050.
IZSOLES NOTEIKUMI UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS Izsoles Nr. 10 noteikumus un tā pielikumus, tai skaitā nomas līguma projektu skatīt šeit. 
Izsoles noteikumi un nomas līguma projekts publicēts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē: www.rdpad.lv, kā arī tīmekļvietnē  https://www.riga.lv/lv

Sludinājums  par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību izsoli Nr. 9

NOMAS OBJEKTA ADRESE, KADASTRA APZĪMĒJUMS IZNOMĀJAMĀ PLATĪBA, LIETOŠANAS MĒRĶIS

Informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļām, kuru nomas tiesības tiek izsolītas šīs izsoles ietvaros (turpmāk – Nomas objekti), skatīt šeit.

SĀKOTNĒJĀS NOMAS MAKSAS APMĒRS Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” 24.08.2020. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu sākotnējās nomas maksas apmērs par Nomas objektu ir 5760,00 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit  euro, 00 centi) (bez PVN) gadā.
IZSOLES NODROŠINĀJUMS Izsoles nodrošinājums ir 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro, 00 centi) (bez PVN) (turpmāk – Nodrošinājums). Nodrošinājums jāsamaksā ne vēlāk kā pieteikuma par dalību izsolē iesniegšanas dienā.
DROŠĪBAS NAUDA Drošības nauda nomas līguma saistību izpildes nodrošināšanai sastāda 25 % (divdesmit piecus procentus) no attiecīgā izsoles dalībnieka nosolītās gada nomas maksas (bez PVN).
Drošības nauda iznomātājam jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma noslēgt nomas līgumu paziņošanas dienas.
IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ Nekustamā īpašuma nomas līgums ir spēkā 10 (desmit) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas. Līguma termiņš nav pagarināms.
TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI Pieteikums iesniedzams:  nosūtot pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: padizsole@riga.lv, sākot no 2022. gada 17. oktobra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 28. oktobra  plkst.13.00.
IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieku reģistrācija: 2022. gada 8. novembrī no plkst. 12.30 līdz plkst. 12.55 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 7. stāva zālē (715. telpa), Dzirnavu ielā 140, Rīgā.
Izsoles sākums: 2022. gada 8. novembrī plkst. 13.00  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 7. stāva zālē (715. telpa), Dzirnavu ielā 140, Rīgā. Izsole ir atklāta, Izsoles gaita tiek protokolēta.

CITI IZNOMĀŠANAS NOSACĪJUMI

1) Nomas objekta iznomāšanas mērķis – īslaicīgas lietošanas tīkla reklāmas objekta ar piesaisti zemei (turpmāk – Reklāmas objekts) izvietošana, izmantošana tīkla reklāmas izvietošanai, uzturēšana un apsaimniekošana, ievērojot nomas līgumā un tīkla reklāmas izvietošanas līgumā noteiktos nosacījumus;|
2) Nomniekam Nomas objektu vai tajā izvietoto Reklāmas objektu nav tiesības nodot apakšnomā;
3) Reklāmas objektam jābūt atbilstošiem vai dizaina ziņā pietuvinātam izsoles noteikumu pielikumā pievienotā nomas līguma projekta 3. pielikumā norādītajam dizainam un parametriem.

NOMAS OBJEKTA RAKSTUROJUMS, ATRAŠANĀS VIETA Informāciju par Nomas objektiem skatīt šeit.
Zemesgabali ir publiski pieejami un pretendents apskati var veikt jebkurā sev ērtā laikā.
IZNOMĀTĀJS Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050.
IZSOLES NOTEIKUMI UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS Izsoles Nr. 9 noteikumus un tā pielikumus, tai skaitā nomas līguma projektu skatīt šeit. 
Izsoles noteikumi un nomas līguma projekts publicēts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē: www.rdpad.lv, kā arī tīmekļvietnē  https://www.riga.lv/lv

Sludinājums  par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību atkārtotu izsoli Nr. 8

NOMAS OBJEKTA ADRESE, KADASTRA APZĪMĒJUMS IZNOMĀJAMĀ PLATĪBA, LIETOŠANAS MĒRĶIS

Informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļām, kuru nomas tiesības tiek izsolītas šīs izsoles ietvaros (turpmāk – Nomas objekti), skatīt šeit.

SĀKOTNĒJĀS NOMAS MAKSAS APMĒRS Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” 24.08.2020. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu sākotnējās nomas maksas apmērs par Nomas objektiem ir 43 056,00 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši piecdesmit seši euro, 00 centi) (bez PVN) gadā.
IZSOLES NODROŠINĀJUMS Izsoles nodrošinājums ir 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi) (bez PVN) (turpmāk – Nodrošinājums). Nodrošinājums jāsamaksā ne vēlāk kā pieteikuma par dalību izsolē iesniegšanas dienā.
DROŠĪBAS NAUDA Drošības nauda nomas līguma saistību izpildes nodrošināšanai sastāda 25 % (divdesmit piecus procentus) no attiecīgā izsoles dalībnieka nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Drošības nauda iznomātājam jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma noslēgt nomas līgumu paziņošanas dienas.
IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ Nekustamā īpašuma nomas līgums ir spēkā 10 (desmit) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas. Līguma termiņš nav pagarināms.
TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI Pieteikums iesniedzams:  nosūtot pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: padizsole@riga.lv, sākot no 2021. gada 1. novembra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 23. novembra  plkst.13.00.
IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

Izsoles veids: mutiska atkārtota izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieku reģistrācija: 2021. gada 30. novembrī no plkst. 12.30 līdz plkst. 12.55 Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra 1. stāva aktu zālē, Daugavpils ielā 31, Rīgā.
Izsoles sākums: 2021. gada 30. novembrī plkst. 13.00  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra 1. stāva aktu zālē, Daugavpils ielā 31, Rīgā.
Izsoles norisē tiek ievēroti normatīvie akti Covid -19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā. Izsole tiek rīkota epidemioloģiski drošā vidē, t.sk., nodrošinot to, ka klātienē izsoles dalībnieki piedalās, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Izsolē piedalās viens izsoles dalībnieks vai tā pārstāvis atbilstoši pārstāvības tiesībām, taču ne vairāk kā vienu personu no katra izsoles dalībnieka.
Izvērtējot pastāvošos Covid-19 riskus un minētā sakarā valstī noteiktos ierobežojumus, Izsoles komisija pirms noteiktā Izsoles datuma ir tiesīga pieņemt lēmumu pārcelt Izsoli vai to rīkot attālināti, nodrošinot mutiskas izsoles principus. Šādā gadījumā uzaicinājumā piedalīties Izsolē tiek sniegta informācija par attālinātas Izsoles norises kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek Izsoles dalībnieku reģistrācija Izsolei.

Izsole ir atklāta, Izsoles gaita tiek protokolēta.
CITI IZNOMĀŠANAS NOSACĪJUMI 1) Nomas objektu iznomāšanas mērķis – īslaicīgas lietošanas tīkla reklāmas objektu ar piesaisti zemei (turpmāk – Reklāmas objekti) izvietošana, izmantošana tīkla reklāmas izvietošanai, uzturēšana un apsaimniekošana, ievērojot nomas līgumā un tīkla reklāmas izvietošanas līgumā noteiktos nosacījumus;
2) Nomniekam Nomas objektus vai tajos izvietotos Reklāmas objektus nav tiesības nodot apakšnomā;
3) Reklāmas objektiem jābūt atbilstošiem vai dizaina ziņā pietuvinātiem izsoles noteikumu pielikumā pievienotā nomas līguma projekta 3. pielikumā norādītajam dizainam un parametriem. Ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim var izvietot Reklāmas objektus, kas neatbilst nomas līguma projekta 3. pielikumam, ievērojot nomas līguma projektā norādītos nosacījumus,kā arī citi nosacījumi, atbilstoši izsoles noteikumiem pievienotajam nomas līguma projektam.
NOMAS OBJEKTA RAKSTUROJUMS, ATRAŠANĀS VIETA Informāciju par Nomas objektiem skatīt šeit.
Zemesgabali ir publiski pieejami un pretendents apskati var veikt jebkurā sev ērtā laikā.
IZNOMĀTĀJS Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050.
IZSOLES NOTEIKUMI UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS Izsoles Nr. 8 noteikumus un tā pielikumus, tai skaitā nomas līguma projektu skatīt šeit. 
Izsoles noteikumi un nomas līguma projekts publicēts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē: www.rdpad.lv, kā arī tīmekļvietnē  https://www.riga.lv/lv

Sluinājums  par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību atkārtotu izsoli Nr. 7

NOMAS OBJEKTA ADRESE, KADASTRA APZĪMĒJUMS IZNOMĀJAMĀ PLATĪBA, LIETOŠANAS MĒRĶIS

Informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļām, kuru nomas tiesības tiek izsolītas šīs izsoles ietvaros (turpmāk – Nomas objekti), skatīt šeit.

SĀKOTNĒJĀS NOMAS MAKSAS APMĒRS Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” 24.08.2020. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu sākotnējās nomas maksas apmērs par Nomas objektiem ir 40 296,00 EUR (četrdesmit tūkstoši divi simti deviņdesmit seši  euro, 00 centi) (bez PVN) gadā.
IZSOLES NODROŠINĀJUMS Izsoles nodrošinājums ir 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi) (bez PVN) (turpmāk – Nodrošinājums). Nodrošinājums jāsamaksā ne vēlāk kā pieteikuma par dalību izsolē iesniegšanas dienā.
DROŠĪBAS NAUDA Drošības nauda nomas līguma saistību izpildes nodrošināšanai sastāda 25 % (divdesmit piecus procentus) no attiecīgā izsoles dalībnieka nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Drošības nauda iznomātājam jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma noslēgt nomas līgumu paziņošanas dienas.
IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ Nekustamā īpašuma nomas līgums ir spēkā 10 (desmit) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas. Līguma termiņš nav pagarināms.
TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI Pieteikums iesniedzams: 1) personīgi darba dienās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Vides projektu nodaļā, Daugavpils ielā 31, Rīgā, 102. kabinetā (pirms pieteikuma iesniegšanas lūgums iepriekš informēt, zvanot pa tālr.: 67037931 vai 67181431),  sākot no 2021. gada 5. oktobra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 26. oktobra plkst.13.00; vai 2) nosūtot pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: padizsole@riga.lv, sākot no 2021. gada 5. oktobra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 26. oktobra  plkst.13.00.
IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA Izsoles veids: mutiska atkārtota izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieku reģistrācija: 2021. gada 2. novembrī no plkst. 12.30 līdz plkst. 12.55 Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra 1. stāva aktu zālē, Daugavpils ielā 31, Rīgā.
Izsoles sākums: 2021. gada 2. novembrī plkst. 13.00  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra 1. stāva aktu zālē, Daugavpils ielā 31, Rīgā.
Izvērtējot pastāvošos Covid-19 riskus un minētā sakarā valstī noteiktos ierobežojumus, Izsoles komisija pirms noteiktā Izsoles datuma ir tiesīga pieņemt lēmumu Izsoli rīkot attālināti, izmantojot MS Teams tiešsaistes platformu, nodrošinot mutiskas izsoles principus. Šādā gadījumā uzaicinājumā piedalīties Izsolē tiek sniegta informācija par attālinātas Izsoles norises kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek Izsoles dalībnieku reģistrācija Izsolei. Izsole ir atklāta, Izsoles gaita tiek protokolēta.
CITI IZNOMĀŠANAS NOSACĪJUMI 1) Nomas objektu iznomāšanas mērķis – īslaicīgas lietošanas tīkla reklāmas objektu ar piesaisti zemei (turpmāk – Reklāmas objekti) izvietošana, izmantošana tīkla reklāmas izvietošanai, uzturēšana un apsaimniekošana, ievērojot nomas līgumā un tīkla reklāmas izvietošanas līgumā noteiktos nosacījumus;
2) Nomniekam Nomas objektus vai tajos izvietotos Reklāmas objektus nav tiesības nodot apakšnomā;
3) Reklāmas objektiem jābūt atbilstošiem vai dizaina ziņā pietuvinātiem izsoles noteikumu pielikumā pievienotā nomas līguma projekta 3. pielikumā norādītajam dizainam un parametriem. Ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim var izvietot Reklāmas objektus, kas neatbilst nomas līguma projekta 3. pielikumam, ievērojot nomas līguma projektā norādītos nosacījumus,kā arī citi nosacījumi, atbilstoši izsoles noteikumiem pievienotajam nomas līguma projektam.
NOMAS OBJEKTA RAKSTUROJUMS, ATRAŠANĀS VIETA Informāciju par Nomas objektiem skatīt šeit.
Zemesgabali ir publiski pieejami un pretendents apskati var veikt jebkurā sev ērtā laikā.
IZNOMĀTĀJS Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050.
IZSOLES NOTEIKUMI UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS Izsoles Nr. 7 noteikumus un tā pielikumus, tai skaitā nomas līguma projektu skatīt šeit. 
Izsoles noteikumi un nomas līguma projekts publicēts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē: www.rdpad.lv, kā arī tīmekļvietnē  https://www.riga.lv/lv

Sludinājums par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību izsoli Nr. 8

NOMAS OBJEKTA ADRESE, KADASTRA APZĪMĒJUMS IZNOMĀJAMĀ PLATĪBA, LIETOŠANAS MĒRĶIS Informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļām, kuru nomas tiesības tiek izsolītas šīs izsoles ietvaros (turpmāk – Nomas objekti), skatīt šeit
SĀKOTNĒJĀS NOMAS MAKSAS APMĒRS Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” 24.08.2020. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu sākotnējās nomas maksas apmērs par Nomas objektiem ir 43 056,00 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši piecdesmit seši  euro, 00 centi) (bez PVN) gadā.
IZSOLES NODROŠINĀJUMS Izsoles nodrošinājums ir 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi) (bez PVN) (turpmāk – Nodrošinājums).Nodrošinājums jāsamaksā ne vēlāk kā pieteikuma par dalību izsolē iesniegšanas dienā.
DROŠĪBAS NAUDA Drošības nauda nomas līguma saistību izpildes nodrošināšanai sastāda pusi no attiecīgā izsoles dalībnieka nosolītās gada nomas maksas (bez PVN).Drošības nauda iznomātājam jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma noslēgt nomas līgumu paziņošanas dienas.
IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ Nekustamā īpašuma nomas līgums ir spēkā 10 (desmit) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas. Līguma termiņš nav pagarināms.
TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI Pieteikums iesniedzams: 1) personīgi darba dienās Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldē, Daugavpils ielā 31, Rīgā, 102. kabinetā (pirms pieteikuma iesniegšanas lūgums iepriekš informēt, zvanot pa tālr.: 67037931 vai 67181431),  sākot no 2021. gada 21. jūlija plkst. 15.00 līdz 2021. gada 18. augusta plkst.13.00; vai 2) nosūtot pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: bvizsole@riga.lv, sākot no 2021. gada 21. jūlija plkst. 15.00 līdz 2021. gada 18. augustam plkst.13.00.
IZSOLES VEIDS, DATUMS,LAIKS,VIETA Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.Izsoles dalībnieku reģistrācija: 2021. gada 25. augustā no plkst. 12.30 līdz plkst. 12.55 Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra 1. stāva aktu zālē, Daugavpils ielā 31, Rīgā.Izsoles sākums: 2021. gada 25. augustā plkst. 13.00  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra 1. stāva aktu zālē, Daugavpils ielā 31, Rīgā.Izvērtējot pastāvošos Covid-19 riskus un minētā sakarā valstī noteiktos ierobežojumus, Izsoles komisija pirms noteiktā Izsoles datuma ir tiesīga pieņemt lēmumu Izsoli rīkot attālināti, izmantojot MS Teams tiešsaistes platformu, nodrošinot mutiskas izsoles principus. Šādā gadījumā uzaicinājumā piedalīties Izsolē tiek sniegta informācija par attālinātas Izsoles norises kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek Izsoles dalībnieku reģistrācija Izsolei.Izsole ir atklāta, Izsoles gaita tiek protokolēta.
CITI IZNOMĀŠANAS NOSACĪJUMI 1) Nomas objektu iznomāšanas mērķis – īslaicīgas lietošanas tīkla reklāmas objektu ar piesaisti zemei (turpmāk – Reklāmas objekti) izvietošana, izmantošana tīkla reklāmas izvietošanai, uzturēšana un apsaimniekošana, ievērojot nomas līgumā un tīkla reklāmas izvietošanas līgumā noteiktos nosacījumus;2) Nomniekam Nomas objektus vai tajos izvietotos Reklāmas objektus nav tiesības nodot apakšnomā;3) Reklāmas objektiem jābūt atbilstošiem vai dizaina ziņā pietuvinātiem izsoles noteikumu pielikumā pievienotā nomas līguma projekta 3. pielikumā norādītajam dizainam un parametriem. Ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim var izvietot Reklāmas objektus, kas neatbilst nomas līguma projekta 3. pielikumam, ievērojot nomas līguma projektā norādītos nosacījumus,kā arī citi nosacījumi, atbilstoši izsoles noteikumiem pievienotajam nomas līguma projektam.
NOMAS OBJEKTA RAKSTUROJUMS, ATRAŠANĀS VIETA Informāciju par Nomas objektiem skatīt šeit.Zemesgabali ir publiski pieejami un pretendents apskati var veikt jebkurā sev ērtā laikā.
IZNOMĀTĀJS Rīgas pilsētas būvvalde, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050.
IZSOLES NOTEIKUMI UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS Izsoles Nr. 8 noteikumus un tā pielikumus, tai skaitā nomas līguma projektu skatīt šeit.Izsoles noteikumi un nomas līguma projekts publicēts Rīgas pilsētas būvvaldes tīmekļvietnē: www.rpbv.lv, kā arī tīmekļvietnē  https://pasvaldiba.riga.lv/.

Sludinājums par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību izsoli Nr. 7

NOMAS OBJEKTA ADRESE, KADASTRA APZĪMĒJUMS IZNOMĀJAMĀ PLATĪBA, LIETOŠANAS MĒRĶIS Informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļām, kuru nomas tiesības tiek izsolītas šīs izsoles ietvaros (turpmāk – Nomas objekti), skatīt šeit
SĀKOTNĒJĀS NOMAS MAKSAS APMĒRS Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” 24.08.2020. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu sākotnējās nomas maksas apmērs par Nomas objektiem ir 40 296,00 EUR (četrdesmit tūkstoši divi simti deviņdesmit seši  euro, 00 centi) (bez PVN) gadā.
IZSOLES NODROŠINĀJUMS Izsoles nodrošinājums ir 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi) (bez PVN) (turpmāk – Nodrošinājums).Nodrošinājums jāsamaksā ne vēlāk kā pieteikuma par dalību izsolē iesniegšanas dienā.
DROŠĪBAS NAUDA Drošības nauda nomas līguma saistību izpildes nodrošināšanai sastāda pusi no attiecīgā izsoles dalībnieka nosolītās gada nomas maksas (bez PVN).Drošības nauda iznomātājam jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma noslēgt nomas līgumu paziņošanas dienas.
IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ Nekustamā īpašuma nomas līgums ir spēkā 10 (desmit) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas. Līguma termiņš nav pagarināms.
TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI Pieteikums iesniedzams: 1) personīgi darba dienās Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldē, Daugavpils ielā 31, Rīgā, 102. kabinetā (pirms pieteikuma iesniegšanas lūgums iepriekš informēt, zvanot pa tālr.: 67037931 vai 67181431),  sākot no 2021. gada 21. jūlija plkst. 15.00 līdz 2021. gada 10. augusta plkst.13.00; vai 2) nosūtot pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: bvizsole@riga.lv, sākot no 2021. gada 21. jūlija plkst. 15.00 līdz 2021. gada 10. augustam plkst.13.00.
IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.Izsoles dalībnieku reģistrācija: 2021. gada 17. augustā no plkst. 12.30 līdz plkst. 12.55 Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra 1. stāva aktu zālē, Daugavpils ielā 31, Rīgā.Izsoles sākums: 2021. gada 17. augustā plkst. 13.00  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra 1. stāva aktu zālē, Daugavpils ielā 31, Rīgā.Izvērtējot pastāvošos Covid-19 riskus un minētā sakarā valstī noteiktos ierobežojumus, Izsoles komisija pirms noteiktā Izsoles datuma ir tiesīga pieņemt lēmumu Izsoli rīkot attālināti, izmantojot MS Teams tiešsaistes platformu, nodrošinot mutiskas izsoles principus. Šādā gadījumā uzaicinājumā piedalīties Izsolē tiek sniegta informācija par attālinātas Izsoles norises kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek Izsoles dalībnieku reģistrācija Izsolei.Izsole ir atklāta, Izsoles gaita tiek protokolēta.
CITI IZNOMĀŠANAS NOSACĪJUMI 1) Nomas objektu iznomāšanas mērķis – īslaicīgas lietošanas tīkla reklāmas objektu ar piesaisti zemei (turpmāk – Reklāmas objekti) izvietošana, izmantošana tīkla reklāmas izvietošanai, uzturēšana un apsaimniekošana, ievērojot nomas līgumā un tīkla reklāmas izvietošanas līgumā noteiktos nosacījumus;2) Nomniekam Nomas objektus vai tajos izvietotos Reklāmas objektus nav tiesības nodot apakšnomā;3) Reklāmas objektiem jābūt atbilstošiem vai dizaina ziņā pietuvinātiem izsoles noteikumu pielikumā pievienotā nomas līguma projekta 3. pielikumā norādītajam dizainam un parametriem. Ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim var izvietot Reklāmas objektus, kas neatbilst nomas līguma projekta 3. pielikumam, ievērojot nomas līguma projektā norādītos nosacījumus,kā arī citi nosacījumi, atbilstoši izsoles noteikumiem pievienotajam nomas līguma projektam.
NOMAS OBJEKTA RAKSTUROJUMS, ATRAŠANĀS VIETA Informāciju par Nomas objektiem skatīt šeit.Zemesgabali ir publiski pieejami un pretendents apskati var veikt jebkurā sev ērtā laikā.
IZNOMĀTĀJS Rīgas pilsētas būvvalde, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050.
IZSOLES NOTEIKUMI UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS Izsoles Nr. 7 noteikumus un tā pielikumus, tai skaitā nomas līguma projektu skatīt šeit.Izsoles noteikumi un nomas līguma projekts publicēts Rīgas pilsētas būvvaldes tīmekļvietnē: www.rpbv.lv, kā arī tīmekļvietnē  https://pasvaldiba.riga.lv/.

 

Parādīt karti pilnā izmērā

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.