RĪGAS TERITORIJAS PLANOJUMA IZSTRĀDES IETVAROS APSTIPRINĀTIE TEMATISKIE PLĀNOJUMI

 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Funkcionālo zonu, kurās ir atļauta dzīvojamā apbūve, analīze –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Dzīvojamās apbūves maksimālā kapacitāte funkcionālajās zonās Rīgā –  Lejupielādēt
  • 3. pielikums RTP2006-2018 noteikto apbūves teritoriju kapacitāte, kur attīstība līdz šim nav uzsākta –  Lejupielādēt
  • 4. pielikums Apkaimju raksturojums pēc mazo mājokļu īpatsvara (%, absolūti skaitļi) –  Lejupielādēt
  • 5. pielikums Apkaimju raksturojums pēc lielo mājokļu īpatsvara (%, absolūti skaitļi) –  Lejupielādēt
  • 6. pielikums Apkaimju raksturojums pēc tukšo mājokļu īpatsvara –  Lejupielādēt
  • 7. pielikums Savrupmāju attīstības iespējas jaunajās apbūves teritorijās līdz 2030 –  Lejupielādēt
  • 8. pielikums Mājokļa standarts –  Lejupielādēt
  • 9. pielikums Esošo dzīvojamās apbūves teritoriju pamatdati –  Lejupielādēt
  • 10. pielikums Dzīvojamās vides kvalitātes vērtības –  Lejupielādēt
  • 11. pielikums Ekspertu vērtējuma skaidrojums –  Lejupielādēt
  • 12. pielikums Esošo dzīvojamās apbūves teritoriju novērtējums –  Lejupielādēt
  • 13. pielikums Jauno dzīvojamās apbūves teritoriju vērtējums –  Lejupielādēt
  • 14. pielikums Dzīvojamās vides standarts –  Lejupielādēt
  • 15. pielikums Esošās dzīvojamās apbūves teritorijas –  Lejupielādēt
  • 16. pielikums Plānotās apbūves teritorijas, kur iespējama dzīvojamās apbūves attīstība –  Lejupielādēt
 • Par Mājokļu attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu (15.12.2017. lēmums Nr. 653) – Lejupielādēt
 • Par Mājokļu attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu (22.10.2013. lēmums Nr. 306) – Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Ziņojums par 11 tematisko plānojumu izstrādi –  Lejupielādēt
 • Priekšlikumu apkopojums un to izvērtējums (par 11 tematisko plānojumu projektiem) –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
 • Par Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskā plānojuma apstiprināšanu (15.12.2017. lēmums Nr.654) – Lejupielādēt
 • Par Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu (22.10.2013. lēmums Nr.307) – Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Ziņojums par 11 tematisko plānojumu izstrādi – Lejupielādēt
 • Priekšlikumu apkopojums un to izvērtējums (par 11 tematisko plānojumu projektiem) – Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamās teritorijas –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Apkaimju centri –  Lejupielādēt
 • Par Valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskā plānojuma apstiprināšanu (15.12.2017. lēmums Nr. 652) – Lejupielādēt
 • Valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšana (12.11.2013. lēmums Nr. 363) – Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Ziņojums par 11 tematisko plānojumu izstrādi – Lejupielādēt
 • Priekšlikumu apkopojums un to izvērtējums (par 11 tematisko plānojumu projektiem) – Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1.pielikums REKOMENDĀCIJAS PROJEKTĒŠANAI IELĀM AR PUBLISKĀS ĀRTELPAS PAMATSTRUKTŪRAS SAVIENOJOŠO FUNKCIJU –  Lejupielādēt
  • 2.pielikums APSTĀDĪJUMU UN PUBLISKĀS ĀRTELPAS PAMATSTRUKTŪRA –  Lejupielādēt
  • 3.pielikums TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS SHĒMA AR IZMAIŅU PRIEKŠLIKUMIEM –  Lejupielādēt
  • 4.pielikums ESOŠĀ UN PLĀNOTĀ VELOINFRASTRKTŪRA –  Lejupielādēt
  • 5.pielikums SABIEDRISKAIS TRANSPORTS UN AUTONOVIETŅU SHĒMA –  Lejupielādēt
  • 6.pielikums PASAŽIERU UN KRAVAS DZELZCEĻA PĀRVADĀJUMU SHĒMA –  Lejupielādēt
  • 7.pielikums ESOŠAIS KRAVAS TRANSPORTS –  Lejupielādēt
  • 8.pielikums 1.KĀRTĀ PLĀNOTAIS KRAVAS TRANSPORTS –  Lejupielādēt
  • 9.pielikums PLĀNOTAIS KRAVAS TRANSPORTS –  Lejupielādēt
  • 10.pielikums PERSPEKTĪVĀS AUTOSTĀVVIETAS UZ PAŠVALDĪBAS ZEMES –  Lejupielādēt
  • 11.pielikums IELU ESOŠĀ SITUĀCIJA –  Lejupielādēt
  • 12.pielikums BĪSTAMO KRAVU TRANSPORTA MARŠRUTI –  Lejupielādēt
  • 13.Pielikums RB TRANSPORTA SAVIENOJUMI UN PLĀNOTIE RISINĀJUMI –  Lejupielādēt
  • 14.Pielikums ESOŠĀ ST PIETURVIETU PIEEJAMĪBA –  Lejupielādēt
 • Par Transporta attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu (15.12.2017. lēmums Nr. 655) – Lejupielādēt
 • Par Transporta attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu (22.10.2013. lēmums Nr. 312) – Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Ziņojums par 11 tematisko plānojumu izstrādi –  Lejupielādēt
 • Priekšlikumu apkopojums un to izvērtējums (par 11 tematisko plānojumu projektiem) –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1.1. pielikums Centralizētās kanalizācijas aglomerācija –  Lejupielādēt
  • 1.2. pielikums Centralizētās ūdensapgādes aglomerācija –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Ūdensobjektu ekoloģisko situāciju ietekmējošie faktori. Esošā situācija –  Lejupielādēt
  • 3. pielikums Labiekārtotu krastmalu pieejamība Rīgas apkaimēs –  Lejupielādēt
  • 4. Aptaujas par laivu un jahtu ostām Rīgā apkopojums –  Lejupielādēt
  • 5. pielikums Virszemes ūdensobjektu klasifikācija –  Lejupielādēt
  • 6. pielikums Atjaunojamie ūdensobjekti –  Lejupielādēt
  • 7. pielikums Publiski pieejamās ūdensmalas, labiekārtots krastmalas un peldvietas –  Lejupielādēt
   • 7.1. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām Vecāķos un Vecdaugavā –  Lejupielādēt
   • 7.2. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām Buļļos –  Lejupielādēt
   • 7.3. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām Bolderājā –  Lejupielādēt
   • 7.4. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Juglas ezera R krasta –  Lejupielādēt
   • 7.5. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām Salās –  Lejupielādēt
   • 7.6. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām Ķengaragā –  Lejupielādēt
   • 7.7. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Dārziņiem –  Lejupielādēt
   • 7.8. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Juglas ezera A krasta –  Lejupielādēt
   • 7.9. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Bābelīša un Ķīšezera D daļā –  Lejupielādēt
   • 7.10. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Bolderājas ūdenskrātuves –  Lejupielādēt
   • 7.11. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Ķīšezera R krasta –  Lejupielādēt
   • 7.12. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Hapaka grāvja –  Lejupielādēt
   • 7.13. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Velnezera –  Lejupielādēt
   • 7.14. Detalizēta publiskā piekļuve labiekārtojamām krastmalām pie Zundas kanāla –  Lejupielādēt
  • 8. pielikums Ūdens teritoriju un krastmalu izmantošanas sasaiste –  Lejupielādēt
  • 9. pielikums Labiekārtojamo krastmalu detalizēti apraksti un labiekārtojuma līmeņi –  Lejupielādēt
  • 10. pielikums Krastmalu šķērsprofili –  Lejupielādēt
  • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
  • Par Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskā plānojuma apstiprināšanu (15.12.2017. lēmums Nr. 657) – Lejupielādēt
  • Par Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu (22.10.2013. lēmums Nr. 309) – Lejupielādēt
  • Ziņojums par 11 tematisko plānojumu izstrādi – Lejupielādēt
  • Priekšlikumu apkopojums un to izvērtējums (par 11 tematisko plānojumu projektiem) – Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Apstādījumu un publiskās ārtelpas pamatstruktūra –  Lejupielādēt
 • Par Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā plānojuma apstiprināšanu (15.12.2017. lēmums Nr. 658) – Lejupielādēt
 • Par Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu (22.10.2013. lēmums Nr. 310) – Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Ziņojums par 11 tematisko plānojumu izstrādi –  Lejupielādēt
 • Priekšlikumu apkopojums un to izvērtējums (par 11 tematisko plānojumu projektiem) –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts  Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Ostas uzņēmumi (2016.g) –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Rīgas brīvostas teritorijas izmantošana –  Lejupielādēt:
  • 3. pielikums Informācija par uzņēmumiem –  Lejupielādēt
  • 4. pielikums Vēsturiskais grunts un pazemes ūdeņu piesārņojums –  Lejupielādēt
  • 5. pielikums Kulturvēsturiskais mantojums –  Lejupielādēt
  • 6. pielikums Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas –  Lejupielādēt
  • 7. pielikums Esošā un plānotā ūdensmalu pieejamība –  Lejupielādēt
 • Par Rīgas brīvostas tematiskā plānojuma apstiprināšanu (15.12.2017. lēmums Nr. 662) – Lejupielādēt
 • Par Rīgas brīvostas tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu (03.12.2013. lēmums Nr. 493) – Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Ziņojums par 11 tematisko plānojumu izstrādi –  Lejupielādēt
 • Priekšlikumu apkopojums un to izvērtējums (par 11 tematisko plānojumu projektiem) –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Kultūrvēsturisko teritoriju shēma M 1:60 000 –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Pašvaldībai nozīmīgo kultūrvēsturiski vērtīgo objektu saraksts un kartoshēmas:
   • 2.1. pielikums Sākotnēji novērtēto ēku saraksts –  Lejupielādēt
   • 2.2. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Āgenskalns” –  Lejupielādēt
   • 2.3. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Bolderāja” –  Lejupielādēt
   • 2.4. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Čiekurkalns” –  Lejupielādēt
   • 2.5. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Dzegužkalns – Nordeķi” –  Lejupielādēt
   • 2.6. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Jaunmīlgrāvis (Ezera iela)” –  Lejupielādēt
   • 2.7. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Maskavas priekšpilsēta” –  Lejupielādēt
   • 2.8. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Pleskodāle” –  Lejupielādēt
   • 2.9. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Sarkandaugava” –  Lejupielādēt
   • 2.10. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Teika” un “VEF rūpnieciskā apbūve” –  Lejupielādēt
   • 2.11. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Torņakalns” –  Lejupielādēt
   • 2.12. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Vecāķi” –  Lejupielādēt
   • 2.13. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Vecdaugava (Airu iela)” –  Lejupielādēt
   • 2.14. pielikums Sākotnēji novērtētās vēsturiskās ēkas apbūves aizsardzības teritorijā  “Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskā kompleksa teritorijā” un “Vecmīlgrāvis (Emmas iela)” –  Lejupielādēt
 • Par Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskā plānojuma apstiprināšanu (15.12.2017. lēmums Nr. 660) – Lejupielādēt
 • Par Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu (22.10.2013. lēmums Nr.305) – Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Ziņojums par 11 tematisko plānojumu izstrādi –  Lejupielādēt
 • Priekšlikumu apkopojums un to izvērtējums (par 11 tematisko plānojumu projektiem) –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts –  Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums  Identificētās Rīgas ainavas-  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Rīgas tipisko un unikālo ainavu kvalitātes mērķi-  Lejupielādēt
  • 3. pielikums Rīgas telpiskās struktūras shēma-  Lejupielādēt
  • 4. pielikums Degradēto teritoriju un objektu izvietojums Rīgā-  Lejupielādēt
 • Par Ainavu tematiskā plānojuma apstiprināšanu (15.12.2017. lēmums Nr. 659) – Lejupielādēt
 • Par Ainavu tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu (22.10.2013. lēmums Nr. 313) – Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Ziņojums par 11 tematisko plānojumu izstrādi –  Lejupielādēt
 • Priekšlikumu apkopojums un to izvērtējums (par 11 tematisko plānojumu projektiem) –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums  Applūstošās teritorijas Rīgas pilsētā –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Lietus ūdens novadīšanas infrastruktūra Rīgā –  Lejupielādēt
  • 3. pielikums Teritorijas ar augstu gruntsudens limeni –  Lejupielādēt
  • 4. pielikums Rīgas pilsētas pretplūdu aizsargbūves tuvās nākotnes scenārijam –  Lejupielādēt
 • Par Meliorācijas attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu (22.10.2013. lēmums Nr. 308) – Lejupielādēt
 • Par Meliorācijas attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu (15.12.2017. lēmums Nr.656) – Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Ziņojums par 11 tematisko plānojumu izstrādi –  Lejupielādēt
 • Priekšlikumu apkopojums un to izvērtējums (par 11 tematisko plānojumu projektiem) –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Kapsētas Rīgas pilsētā – Lejupielādēt
  • 2. pielikums Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 3. pielikums Rīgas pilsētas centralizētās kanalizācijas tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 4. pielikums Rīgas pilsētas gāzes apgādes tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 5. pielikums Rīgas pilsētas 330kV un 110kV elektroapgādes tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 6. pielikums Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 7. pielikums Galvenās aizsargjoslas un ierobežojumi – Lejupielādēt
 • Par Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskā plānojuma apstiprināšanu (15.12.2017. lēmums Nr.661) – Lejupielādēt
 • Par Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu (22.10.2013. lēmums Nr. 311) – Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Ziņojums par 11 tematisko plānojumu izstrādi –  Lejupielādēt
 • Priekšlikumu apkopojums un to izvērtējums (par 11 tematisko plānojumu projektiem) –  Lejupielādēt

CITI TEMATISKIE PLĀNOJUMI

13.06.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.5312 “Par Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu”

Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības Tematiskais plānojums ir pirmais dokuments, kurā tiek analizēta un vērtēta situācija Dārziņu apkaimē ilgtermiņā. Plānojums atspoguļo institūciju, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību kā arī Dārziņu apkaimes iedzīvotāju vienotu skatījumu uz apkaimes teritorijas attīstību ilgtermiņā un var kalpot par pamatu projektu realizācijai Dārziņu apkaimes teritorijā.

Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis bija izvērtēt Dārziņu apkaimes teritorijas publiskās infrastruktūras – meliorācijas sistēmas, transporta, pakalpojumu objektu, veselības aprūpes un izglītības iestāžu, inženiertīklu izvietojuma un publiskās ārtelpas nodrošinājumu un sniegt priekšlikumus to attīstībai, tā radot iespēju Dārziņu apkaimes sociāli-ekonomiski un telpiski līdzsvarotai attīstībai nākotnē.

Tematiskā plānojuma izstrādes gaitā tika izveidota institūciju darba grupa un notikušas 4 darba grupas sanāksmes, kā arī tika aktīvi iesaistīti Dārziņu apkaimes iedzīvotāji:

 • notikušas vairāk nekā 6 iedzīvotāju darba grupas,
 • sadarbība ar iedzīvotājiem tika organizēta kopīga teritorijas apsekošana “Apkaimju gids Dārziņos” (2016.gada aprīlis),
 • Dibināta “Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība”.

Tika veiktas vairākas izstrādes procesam nozīmīgas izpētes un analīzes:

 • inženierģeoloģiskā un grunts piesārņojuma izpēte,
 • esošās meliorācijas sistēmas stāvokļa izvērtējuma analīze,
 • esošās transporta infrastruktūras izpēte,
 • esošā inženiertehniskā nodrošinājumu izpēte,
 • esošās publiskās ārtelpas un sociālās infrastruktūras nodrošinājuma analīze.

Tematiskā plānojuma pasūtītājs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, izstrādātājs  –  SIA „Metrum R”, izstrādes ierosinātājs – Rīgas Austrumu izpilddirekcija.

Lēmums Nr.1459 par izstrādes uzsākšanu  – Lejupielādēt
Izstrādes darba uzdevums  – Lejupielādēt
Robeža  – Lejupielādēt

Lēmums Nr.5312 – Lejupielādēt
Esošā situācija- Lejupielādēt
Plānotie risinājumi – Lejupielādēt
Ielu šķērsprofili – Lejupielādēt
Pielikumi izpētes  – Lejupielādēt

72774_RDPAD_Darzini_plansete_01-2-3

 

 

 

 

 

 

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija izstrādā tematiskos plānojumus dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanai. Vairāk informācijas šeit.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.