Skats uz Rīgu no debesīm

Rīgas teritorijas plānojums ir Rīgas pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Rīgas teritorijas plānojums tiek apstiprināts ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, kas nozīmē, ka tas ir saistošs jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai.

Rīgas teritorijas plānojums ir apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” un īstenojams no 16.02.2023.

Rīgas vēsturiskā centrā un tā aizsardzības zonā teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu un attiecīgajā teritorijā spēkā esošos lokālplānojumus un detālplānojumus. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums pieejams šeit.

Aktuāli!

Satversmes tiesas spriedums lietā par azartspēļu ierobežošanu Rīgas teritorijas plānojumā

Saskaņā ar Satversmes tiesas 2024. gada 4. aprīļa spriedumu lietā Nr. 2023-27-03, Rīgas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam un spēkā neesošu atzīts teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.8. apakšpunkts, kas noteica, ka visā teritorijā aizliegts organizēt azartspēles un sniegt attiecīgos azartspēļu pakalpojumus kazino, spēļu zālēs, bingo zālēs, kā arī totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietās, izņemot, ja šādas azartspēļu organizēšanas vietas atrodas četru vai piecu zvaigžņu viesnīcās.

Satversmes tiesas spriedums 

Svarīgi!

 • Būvniecības ieceres projektējamas atbilstoši jaunā Rīgas teritorijas plānojuma nosacījumiem;
 • Izstrādes procesā esošie lokālplānojumi, par kuriem vēl nav pieņemts Rīgas domes lēmums par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, jāpabeidz atbilstoši jaunā Rīgas teritorijas plānojuma nosacījumiem;
 • Izstrādes procesā esošos detālplānojumus var pabeigt atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Plānojuma izstrādes process

 Laika skala

Rīgas teritorijas plānojums pieejams:

Valsts vienotajā ģeoportālā www.geolatvija.lv

Portālā GEO RĪGA


Rīgas domes lēmums par apstiprināšanu un saistošie noteikumi

Rīgas domes 15.12.2021. lēmums Nr. 1091 “Par Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanu”
Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr.103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” (spēkā no 16.02.2023.)

Citi Rīgas domes lēmumi par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādi

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

  Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

Pielikumi:

Nr. 1.  Pilsētbūvniecības pieminekļi un apbūves aizsardzības teritorijas
Nr. 2. Minimālais transportlīdzekļu stāvvietu nodrošinājums
Nr. 3. Minimālie attālumi no transportlīdzekļu novietnes līdz blakus zems vienībās esošo ēku logiem
Nr. 4. Vēsturiskā muižas
Nr. 5. Transporta infrastruktūras attīstības shēma
Nr. 6. Apgriešanās laukumi
Nr. 7. Koeficienti brīvās zaļās teritorijas aprēķinam
Nr. 8. Redzamības brīvlauki
Nr. 9. Pieejamās ūdensmalas
Nr.10. Vieglās rūpniecības apbūves (13001) apbūves darbību veidi
Nr.11. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūves (13002) darbību veidi
Nr.12. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu (13005) darbību veidi
Nr.13. Minimālie platumi starp ielu sarkanajām līnijām
Nr.14. Perimetrālas apbūves teritorijas
Nr.15. Prasības transporta plūsmu izpētei
Nr.16. Meliorācijas attīstības plāns
Nr.17. Pašvaldības īpašumā esošo skvēru teritorijas, kuru vienīgā atļautā izmantošana ir labiekārtota publiskā ārtelpa
Nr.18. Īpašā režīma zonas robežas
Nr.19. Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas (aizsardzības zonas)
Nr.20. Tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku lodžiju aizstiklošanas risinājumi

Grafiskā daļa

Funkcionālais zonējums (krāsu apzīmējums atbilstoši Ministru kabineta  30.04.2013. noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”)
 Funkcionālais zonējums (uzskatāmības uzlabošanai kartē funkcionālā zonējuma krāsu apzīmējumi izvēlēti atšķirīgi no tiem, kas noteikti Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumos Nr.240“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”)
 Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi

 

Rīgas teritorijas plānojuma konceptuālo daļu veido 15.12.2017. Rīgas domē apstiprinātie 11 tematiskie plānojumi:

 1. Mājokļu attīstības tematiskais plānojums
 2. Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums
 3. Valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums
 4. Transporta attīstības tematiskais plānojums
 5. Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskais plānojums
 6. Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskais plānojums
 7. Rīgas brīvostas tematiskais plānojums
 8. Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais plānojums
 9. Ainavu tematiskais plānojums
 10. Meliorācijas attīstības tematiskais plānojums
 11. Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskais plānojums

Tematiskie plānojumi analizē dažādus pilsētbūvnieciskus jautājumus atbilstoši pilsētas stratēģiskajiem uzstādījumiem teritorijas izmantošanas aspektā, izvirzot uzdevumus un pamatojot Rīgas teritorijas plānojuma risinājumus. Tematiskie plānojumi izstrādāti, ņemot vērā veiktās izpētes, vietējo un starptautisko ekspertu konsultācijas, darba grupu, kaimiņu pašvaldību, valsts un pašvaldību institūciju un sabiedrības līdzdalības pasākumos izteiktos priekšlikumus un viedokļus.

Sabiedrības iepazīstināšana ar tematisko plānojumu projektiem notika no 03.11.2016. līdz 01.12.2016., iepazīstināšana ar tematisko plānojumu gala redakcijām notika no 14.10.2017. līdz 24.11.2017.

Iepazīties ar tematiskajiem plānojumiem: https://www.rdpad.lv/speka-esosie-tematiskie-planojumi/

Lai vispusīgi izvērtētu dažādus pilsētbūvnieciskus jautājumus, apkopotu vietējo un starptautisko praksi un iegūtu argumentētus, situācijas analīzē, ekspertu pieredzē un labākās prakses izvērtējumā balstītus priekšlikumus un risinājumus, Tematisko plānojumu un Rīgas teritorijas plānojuma sagatavošanas laikā tika izstrādāti dažādi pētījumi, kas tika izmantoti kā pamats turpmākai plānošanas uzdevumu risināšanai plānošanas dokumentos.

2017. gads

Lietusūdens pārvaldības procesu un resursu nodrošinājuma analīze Rīgas pilsētas pašvaldībā un priekšlikumi integrētas lietusūdens pārvaldības ieviešanai, SIA “Grupa 93” 

Transporta attīstības tematiskā plānojuma izstrāde, SIA “VIA Design Group”, SIA “METRUM”, SIA „BRD projekts”

2016. gads

 Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā plānojuma izstrāde, SIA “Grupa93”
 Integrētās ūdens novadīšanas sistēmas plānošanas risinājumu izstrāde Rīgas teritorijas plānojuma vajadzībām, SIA “Aqua-Brambis”
 Pētījums par transporta plūsmu analīzes metodoloģiju, Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija

2015. gads

Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde. Stāvvietu infrastruktūras attīstības plāns, SIA “E. Daniševska birojs”
Meliorācijas un ar to saistītās lietusūdens kanalizācijas attīstības plānošanas eksperta pakalpojumi Meliorācijas attīstības tematiskā plānojuma izstrādes ietvaros SIA “Aqua-Brambis”
Vadlīniju izstrāde apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tīklojuma nodrošināšanai Rīgā, SIA “Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”
Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju telpiskās struktūras izstrāde, SIA “Grupa93”

2014. gads

Ainavu plāna izstrāde, SIA “Metrum”
Gruntsūdeņu līmeņu kartēšana Rīgas pilsētas robežās, SIA “KRIPTO”
Pierīgas iedzīvotāju dzīves izvēles kritēriji, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļa

Rīcības plāns Rīgas prioritāro ekonomikas nozaru konkurētspējas paaugstināšanai un Rīgas darba tirgus analīze, SIA “NK Konsultāciju birojs”
Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde. Stāvparku sistēmas attīstības plāns, SIA “E. Daniševska birojs”, SIA “Solvers”
Teritorijas plānojuma pārvaldības sistēmas izstrāde – īpašumtiesību aprobežojumi un kompensējošie mehānismi, Zvērinātu advokātu birojs “Dzanuškāns un partneri”
Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras stiprināšanai, SIA “Grupa93”

2013. gads

Iedzīvotāju aptauja par publiskās infrastruktūras pieejamību apkaimju griezumā, SIA “Aptauju centrs”

Iedzīvotāju aptauja par publiskās infrastruktūras pieejamību apkaimju griezumā, SIA “SKDS

Ekspertu konsultācijas tematiskā plānojuma “Teritorijas uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai” izstrādes uzsākšanai stratēģiskos jautājumos, SIA “NK Konsultāciju birojs”
Ekspertu konsultācijas teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ekonomiskās atdeves vērtējuma metodoloģijas izstrādes uzsākšanai, SIA “BizPro”
Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam realizācijas izvērtējums, SIA “Grupa93” ( Pielikumi, Shēmas )
Rīgas ainavu kvalitātes mērķu noteikšana, Vides risinājumu institūts
Ūdensobjektu un krastmalu ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju izpēte, SIA “Metrum”
Rīgas Brīvostai adaptētu priekšlikumu izstrāde par ostas teritorijas plānošanas risinājumiem, kas īstenojami ar teritorijas plānošanas instrumentiem, SIA “Exportea”
Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas izpēte, SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”

2012. gads

Esošās situācijas izpēte jauktas apbūves, ražošanas un centra apbūves teritorijās un neapbūvēto zemesgabalu identificēšana Rīgas pilsētā, izņemot Rīgas brīvostas teritoriju un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju, SIA “Grupa93”
Pētniecības darbu analīze Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes vajadzībām, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.