Rīgas teritorijas plānojums 2006. – 2018.gadam

Rīgas teritorijas plānojums ir Rīgas pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Rīgas teritorijas plānojums tiek izdots ar RD saistošajiem noteikumiem, kas nozīmē, ka tas ir saistošs jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai.

Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam ir apstiprināts ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr. 34. Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadam ir veikti grozījumi 18.08.2009., 13.04.2011., 18.06.2013., 22.10.2013., 09.09.2014.,04.11.2014., 24.02.2015., 15.12.2015., 15.12.2015., 19.04.2016., 17.05.2016., 07.06.2016., 30.08.2016., 20.12.2016., 20.12.2016. un 20.12.2016.

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas attīstības nosacījumus regulē Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums  – šeit.

Ar Rīgas domes 04.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 124 „Saistošie noteikumi par sarkano līniju detalizēšanu Rīgas pilsētas teritorijā” ir detalizētas Rīgas teritorijas plānojumā 2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā apstiprinātās sarkanās līnijas. Sarkano līniju lokālplānojums – šeit.

Pamatojoties uz Rīgas domes 03.07.2012. lēmumu Nr. 4936 „Par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, (grozījumi ar Rīgas domes 22.10.2013. lēmumu Nr.314) ir uzsākta jauna Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde – šeit.

Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt

Pielikumi:

Nr. 1.- Svītrots ar RD 18.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.219
Nr. 2. “Plānojuma grozījumu priekšlikumu izvērtēšanas kritēriji”- Lejupielādēt
Nr. 3. “Spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojumu saraksts”- Lejupielādēt
Nr. 4. “Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas iedalījums apkaimēs”- Lejupielādēt
Nr. 5. “Transporta infrastruktūras attīstības shēma”- Lejupielādēt
Nr. 6. “Ielu šķērsprofili”- Lejupielādēt
Nr. 6.'”Ieteicamie apgriešanās laukumi strupceļiem”- Lejupielādēt
Nr. 7. “Redzamības trīsstūri”- Lejupielādēt
Nr. 8. “Pagalmi”- Lejupielādēt
Nr. 9. “Apbūves aizsardzības teritorijas „VEF rūpnieciskā apbūve” shēmas”- Lejupielādēt
Nr. 10. “Teritorijas izmantošanas veidiem atbilstošie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi”- Lejupielādēt
Nr. 11.(1) “Atsevišķu ostas teritoriju plānotās (atļautās) izmantošanas detalizācija. Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas shēma Kundziņsalā”- Lejupielādēt
Nr. 11.(2) “Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas shēma Spilvē”- Lejupielādēt
Nr. 12. “Teritorijas, kam izstrādājami detālplānojumi”- Lejupielādēt
Nr. 13. “Prasības detālplānojumu izstrādei”- Lejupielādēt
Nr. 14. “Teritorijas atļautā izmantošana dzelzceļa līnijas Rīga-Jelgava savienojuma ar līnijas Rīga-Jūrmala
trasi un Rīga-Jūrmala savienojuma trases ar lidostu teritorijā, ja šī teritorija zaudē tehniskās apbūves
teritorijas statusu”- Lejupielādēt

Nr. 15. – „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” – Lejupielādēt
Nr. 16. – „Apbūves stāvu skaita plāns” – Lejupielādēt
Nr. 17. – „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu aprobežojumi” – Lejupielādēt
Nr. 18. – “Teritorijas pašreizējā izmantošana” Lejupielādēt
Nr. 19. – „Meliorācijas attīstības plāns” – Lejupielādēt
Nr. 20. – „Publiski pieejamās krastmalas un ūdens teritoriju izmantošana” – Lejupielādēt

Paskaidrojuma raksta tekstuālā daļa – Lejupielādēt

Paskaidrojuma rakstā ietvertās kartes un kartoshēmas – Skatīt šeit

Vides pārskats – Lejupielādēt

Vides pārskata 1.pielikums – Lejupielādēt

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par SIVN piemērošanu – Lejupielādēt

2.vides pārskata komentāru tabula  – Lejupielādēt

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums- Lejupielādēt

Rīgas teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam ar grozījumiem (18.06.2013.) – Skatīt šeit

Rīgas teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam ar grozījumiem (13.04.2011.) (Ielu sarkanās līnijas)

Rīgas teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam ar grozījumiem (18.08.2009.) – Skatīt šeit

Rīgas attīstības plāns 2006. – 2018. gadam (20.12.2005.) – Skatīt šeit

Rīgas attīstības plāna 2006.-2018.gadam izstrādes ietvaros veiktās izpētes – Skatīt šeit

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts