Rīgas dome un Pierīgas pašvaldību apvienība paraksta sadarbības memorandu “Par Rīgas metropoles areāla sadarbības ietvara izveidi”

2019. gada 30. oktobris
Lai aktualizētu Rīgas metropoles areāla nozīmi valsts, Rīgas pašvaldības un Pierīgas pašvaldību dienas kārtībā, 29.oktobrī noritēja pasākums “Rīgas metropoles areāls: priekšnosacījums Nacionālā attīstības plāna veiksmīgai realizācijai”. Pasākuma mērķis bija uzsākt Rīgas un Pierīgas partnerības veidošanu, atbalstot ideju par Rīgas metropoles areāla stiprināšanu, tālab pasākuma laikā Oļegs Burovs – Rīgas domes priekšsēdētājs, un Māris Sprindžuks – Ādažu novada domes priekšsēdētājs, Pierīgas pašvaldību apvienības valdes priekšsēdētājs – parakstīja sadarbības memorandu.

Prakstītā sadarbības memoranda mērķis ir aktualizēt Rīgas metropoles areāla tēmas svarīgumu valsts, Rīgas pilsētas pašvaldības un Rīgas kaimiņu pašvaldību dienaskārtībā, uzsākt Rīgas un Pierīgas pašvaldību partnerības veidošanu un nodot kopīgu vēstījumu sabiedrībai, ministrijām un valdībai, ka Rīgas pilsētas pašvaldība un biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” atbalsta ideju par Rīgas metropoles areālu un vēlas tā ietvaros izveidot sadarbības platformu starp pašvaldībām.  

Māris Sprindžuks – Ādažu novada domes priekšsēdētājs, Pierīgas pašvaldību apvienības valdes priekšsēdētājs“Šī ir svarīga diena, varbūt pat vēsturiska, jo uzsāktā sadarbība sniegs visiem jaunas iespējas. Lai mēs dzīvotu labāk ir jāmaina paradumi, tāpēc jau iepriekš – mēs, 13 pašvaldības, apvienojāmies, lai darītu vairāk kopējo mērķu labad un sadarbotos, nevis nevajadzīgi konkurētu. Konkurējot mēs audzējam muskuļus, bet arī lieki tērējam resursus. Tālab aicinu saskatīt kopīgus mērķu un sēsties pie sarunu galda. Lai to izdarītu ir vajadzīga griba, tāpēc prieks, ka šodien zālē ir daudz politiķu –  politiķi sniedz vektorus, virzienus. Rīga ir motors visai valstij! Ja Rīga un reģioni sadarbosies, ieguvēji būs visi.”

Parakstītais sadarbības memorands paredz stiprināt sadarbību starp Rīgas pilsētas pašvaldību un Pierīgas pašvaldībām gan politiķu, gan speciālistu līmenī, lai iesaistītos efektīva Rīgas metropoles areāla pārvaldības modeļa izveidē, noteiktu un ieviestu visam Rīgas metropoles areālam nozīmīgus projektus, stiprinātu Rīgas metropoles areāla starptautisko atpazīstamību pozicionējot to kā vienotu teritoriju, kā arī aicina valsti veidojot jaunas politikas izvērtēt to ietekmi uz Rīgas metropoles areāla starptautisko konkurētspēju.

Pasākuma ietvaros Santa Rozenkopfa – “CBRE Baltics” direktore – sniedza prezentāciju par publiskā sektora sadarbību kā atbalsta mehānismu uzņēmējdarbības attīstībai Rīgas metropoles areālā, Vladislavs Vesperis – Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks – informēja par Rīgas metropoles areālu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam kontekstā, bet Dr. Daunis Auers – “Domnīca Certus” valdes priekšsēdētājs un Latvijas Universitātes asociētais profesors – stāstīja par Rīgas metropoles areāla lomu starptautiskās konkurētspējas veicināšanā.

Rīgas metropoles areāls (RMA) Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam definēts kā nacionālā interešu telpa. Telpiskās attīstības perspektīvas viens no mērķiem ir “Stiprināt Latvijas un tās reģionu starptautisko konkurētspēju, palielinot Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles un citu valsts lielāko pilsētu starptautisko lomu”. Lai nodrošinātu Rīgas metropoles areāla vienotu un ilgtspējīgu attīstību, ir jāīsteno koordinēta sadarbība starp vietējām pašvaldībām

Pašlaik publiskajā apspriešanā ir nodota Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam 1.redakcija, kurā nav pilnvērtīgi risināta Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam ietvertā ideja par RMA starptautisko nozīmīgumu un ietekmi uz visas valsts izaugsmi. Tāpēc šajā pasākumā Rīga kopā ar Pierīgas pašvaldībām kopīgi pauda viedokli par RMA nozīmi un to, ka valsts līmenī jāvelta lielāka uzmanība un atbalsts RMA attīstītībai un starptautiskās konkurences stiprināšanai.

Prezentāciju PDF

Metropoles loma starptautiskās konkurētspējas veicināšanā
Pētījuma infografika
Rīgas metropoles areāls Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Nacionālajā attīstības plānā 2021.- 2027. gadam
Rīgas potenciāls starptautisko biznesa pakalpojumu centru piesaistē, un publiskā sektora sadarbības nepieciešamība

Pasākuma fotogalerija

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts