Vispārīgā datu aizsardzības regula

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka 25.05.2018. stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta personā (turpmāk – Pārzinis), adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67105800, e-pasts: pad@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, e-pasts: dac@riga.lv.

Datu valsts inspekcija, adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050; tālr. Nr.67223131, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv.

Personas informēšana par datu apstrādi

Ņemot vērā Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, zemāk izklāstīta informācija par to:

 • kādus fiziskas personas datus Departaments kā datu Pārzinis apstrādā;
 • no kādiem reģistriem tie tiek iegūti;
 • norādīts datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats fiziskas personas datu apstrādei, kas ir Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, uzskaitot tiesību aktus;
 • minēti datu saņēmēji;
 • norādīts datu glabāšanas ilgums.

Informējam, ka, atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai, fiziskai personai kā datu subjektam ir tiesības:

 • pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 • iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā). Sūdzības iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kuru dati var tikt apstrādāti izskatot sūdzību.

Fiziskas personas dati Departamentā tiek apstrādāti šādos pasākumos:

Fiziskas personas dati Departamentā tiek apstrādāti šādos pakalpojumos:

Mērķis personas datu apstrādei: topogrāfiskās informācijas sniegšana no datubāzes t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Ministra kabineta 24.04.2012. noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 22., 75. – 78.punkts un Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.98 ”Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” 2., 4. un 5.punkts, noslēgtie sadarbības līgumi ar mērniekiem par pakalpojumu apmaksas kārtību).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc no pašas personas sniegtās informācijas un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods (ja autorizējas kā “RD lietotājs” – no Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas, bet ja autorizējas Vienotā pieteikšanās modulī latvija.lv – no Fizisko personu reģistra (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde));
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs;
 • profesionālie dati – akreditētas sertificēšanas institūcijas izdota sertifikāta numurs;
 • finanšu dati – bankas norēķinu konta rekvizīti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājuma informācijas apstrāde), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Valsts zemes dienests (atskaites iesniegšana) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas, sadarbības līgumus ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc to darbības termiņa izbeigšanās.

Mērķis personas datu apstrādei: topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (2019.gada 18.decembra Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” 2., 4. un 5.punkts un 2012.gada 24.aprīļa MK noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 22., 75. – 78.punkts, noslēgtie sadarbības līgumi ar mērniekiem par pakalpojumu apmaksas kārtību).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc no pašas personas sniegtās informācijas un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods (ja autorizējas kā “RD lietotājs” – no Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas, bet ja autorizējas Vienotā pieteikšanās modulī latvija.lv – no Fizisko personu reģistra (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde));
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs;
 • profesionālie dati – akreditētas sertificēšanas institūcijas izdota sertifikāta numurs;
 • finanšu dati – bankas norēķinu konta rekvizīti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājuma informācijas apstrāde), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Valsts zemes dienests (atskaites iesniegšana) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas, sadarbības līgumus ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc to darbības termiņa izbeigšanās.

Mērķis personas datu apstrādei: topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaude un reģistrācija datubāzē, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (2019.gada 18.decembra Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” 2. un 5.punkts un 2012.gada 24.aprīļa MK noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 22., 75. – 78.punkts, noslēgtie sadarbības līgumi ar mērniekiem par pakalpojumu apmaksas kārtību).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc no pašas personas sniegtās informācijas un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods (ja autorizējas kā “RD lietotājs” – no Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas, bet ja autorizējas Vienotā pieteikšanās modulī latvija.lv – no Fizisko personu reģistra (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde));
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs;
 • profesionālie dati – akreditētas sertificēšanas institūcijas izdota sertifikāta numurs.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Valsts zemes dienests (atskaites iesniegšana), inženierkomunikāciju turētāji (informācija par izmaiņām datos), mērnieks vai komersants, kas veicis pirmreizējo uzmērīšanu (informācija par izmaiņām datos) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (2019.gada 18.decembra Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” 2., 4. un 5.punkts un 2012.gada 24.aprīļa MK noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 22., 75. – 78.punkts, noslēgtie sadarbības līgumi ar mērniekiem par pakalpojumu apmaksas kārtību).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc no pašas personas sniegtās informācijas un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods (ja autorizējas kā “RD lietotājs” – no Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas, bet ja autorizējas Vienotā pieteikšanās modulī latvija.lv – no Fizisko personu reģistra (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde));
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs;
 • profesionālie dati – akreditētas sertificēšanas institūcijas izdota sertifikāta numurs;
 • finanšu dati – bankas norēķinu konta rekvizīti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājuma informācijas apstrāde), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Valsts zemes dienests (atskaites iesniegšana) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: būvju situācijas plāna izsniegšana, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (18.12.2019. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” 20., 22.punkts un 1.pielikums, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 18., 23.1., 33., 33.(1), 37., 63.1.5. un 63.1.6. punkts).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc no pašas personas sniegtās informācijas un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods (ja autorizējas kā “RD lietotājs” – no Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas, bet ja autorizējas Vienotā pieteikšanās modulī latvija.lv – no Fizisko personu reģistra (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde));
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs;
 • finanšu dati – bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • dati par nekustamo īpašumu – objekta kadastra apzīmējums, objekta adrese, kartogrāfiskais attēls ar iezīmētu pieprasīto teritoriju (uz zemes robežu plāna vai tml.), tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājuma informācijas apstrāde), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: GNSS bāzes staciju sistēmas EUPOS-RĪGA datu pakalpojumu abonēšanas nodrošināšana (pakalpojuma abonēšanas līgumu noslēgšana), t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Ģeotelpiskās informācijas likums 24.pants; 24.04.2012. Ministru kabineta  noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 15.3.punkts,  Iesnieguma likuma 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Informācijas atklātības likuma 2.panta pirmā daļa, 10.panta pirmā daļa, 11.panta pirmā un trešā daļa, 11.2.panta pirmā daļa).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc no pašas personas sniegtās informācijas un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem: iesniegumi – ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas; līgumi – pastāvīgi (noslēgti uz nenoteiktu laiku (beztermiņa)).

Mērķis personas datu apstrādei: ģeotelpiskās informācijas izsniegšana un ģeotelpisko datu kopas izmantošanas licences, pakārtotās licences vai atļaujas sagatavošana operatīvai saziņai ar ģeotelpiskās informācijas izmantotājiem.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Ģeotelpiskās informācijas likums 24.pants; Iesnieguma likuma 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa; Informācijas atklātības likuma 2.panta pirmā daļa, 10.panta pirmā daļa, 11.panta pirmā un trešā daļa, 11.2.panta pirmā daļa; 30.08.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība” 24. un 26.punkts, 1.pielikums, noslēgtās licences un pakārtotās licences, kā arī atļaujas ģeotelpisko datu kopas izmantošanai).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc no pašas personas sniegtās informācijas un apstrādā ir:

 • Pieprasītāja identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • Pieprasītāja kontaktinformācija – deklarētā adrese, tālruņa numurs;
 • Kontaktpersonas dati – vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs;
 • Studējošas personas dati – informācija par augstākās izglītības iestādi, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti;
 • Citi dati – kartogrāfisks attēls (zemes robežu plāns u.tml.) ar iezīmētu teritoriju.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas, visu veidu licences un atļaujas glabā pastāvīgi (Autortiesību likuma 44.pantā atrunāts, ka līguma vai licences izsniegšanas termiņu nosaka pusēm vienojoties, tātad līgums vai licence var būt arī beztermiņa).

Mērķis personas datu apstrādei: iekārtas izvietošanas uz ēkas fasādes/jumta saskaņošana; atbildes sniegšana iesniedzējam.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Iesnieguma likums 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 7.2., 74.punkts, Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr.103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” 5.8.punkts, Administratīvā procesa likums 35., 38.panta pirmā daļa).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, korespondences adrese, tālruņa numurs;
 • dati par saistību ar, kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu un citi dati – objekta adrese, kadastra apzīmējums, esošās situācijas fotofiksācijas un citi dokumenti, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšanai) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu; Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrešanai), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu departaments, Rīgas domes priekšsēdētājs un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centralās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas gadījumā), VAS “Latvijas Pasts” (korespondences sūtījumiem), Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta juridisko pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – 10 (desmit) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: elementu izvietošanas zemesgabalā saskaņošana; atbildes sniegšana iesniedzējam.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Iesnieguma likuma 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 6.3.4. un 9.punkts, Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 157., 158.punkts, Administratīvā procesa likuma 35. un 38.pants).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, korespondences adrese, tālruņa numurs;
 • dati par saistību ar, kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • dati, kas saistīti ar personas un citi dati – objekta adrese, kadastra apzīmējums, esošās situācijas fotofiksācijas un citi dokumenti, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšanai) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu; Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrešanai), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu departaments, Rīgas domes priekšsēdētājs un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas gadījumā), VAS “Latvijas Pasts” (korespondences sūtījumiem), Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta juridisko pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – 10 (desmit) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: lēmuma par nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana, lēmuma par zemes vienības apvienošanu neizstrādājot zemes ierīcības projektu izsniegšana, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (05.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. un 12.punkts, Zemes ierīcības likums 5 un 14.pants, Iesnieguma likuma 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Rīgas domes 16.06.2009. saistošo noteikumu Nr.178 “Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu” 3.punkts un pielikums, Administratīvā procesa likums 35., 38.panta pirmā daļa).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Valsts zemes dienesta datu bāzes (adrešu, kadastrs, inventarizācijas lietas), Zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas sertificēto personu reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, korespondences adrese, tālruņa numurs;
 • dati par saistību ar, kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • finanšu dati – bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu – kadastra apzīmējums, objekta adrese, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājuma informācijas apstrāde), Valsts zemes dienests (Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā), VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta juridisko pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem.

Mērķis personas datu apstrādei: zemes ierīcības projekta apstiprināšana un adreses piešķiršana jaunizveidotajām zemes vienībām, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (05.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 25., 26., 28., 31., 33. punkts, Iesnieguma likuma 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Rīgas domes 16.06.2009. saistošo noteikumu Nr.178 “Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu” 3.punkts un pielikums, Administratīvā procesa likums 35., 38.panta pirmā daļa).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Valsts zemes dienesta datu bāzes (adrešu, kadastrs, inventarizācijas lietas), Zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas sertificēto personu reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, korespondences adrese, tālruņa numurs;
 • dati par saistību ar, kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • finanšu dati – bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu – objekta adrese, grupa/grunts, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājuma informācijas apstrāde), Valsts zemes dienests (nosūtīts lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu bez zemes ierīcības projekta, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma), VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta juridisko pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem.

Mērķis personas datu apstrādei: zemes apgrūtinājumu plānu saskaņošana atbilstoši Departamenta kompetencei, saziņas nodrošināšana.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.pants, Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 210., 215. un 219.punkts un 17.pielikums, Iesnieguma likuma 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Administratīvā procesa likums 35., 38.panta pirmā daļa).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Valsts zemes dienesta datu bāzes (adrešu, kadastrs, inventarizācijas lietas), Zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas sertificēto personu reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, adrese, tālruņa numurs;
 • dati par saistību ar, kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu un uzmērīšanu – apgrūtinājumu plāns (zemes vienības kadastra apzīmējums, adrese, mērnieka vārds, uzvārds, sertifikāta numurs), tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana, atbildes sniegšana, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Rīgas domes 15.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā” 3.16., 3.18., 3.19.apakšpunkts, 3.,4. un 5.pielikums).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, adrese, tālruņa numurs;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu – objekta adrese, kadastra apzīmējums,
 • dati par nodokļa maksātāju – vārds, uzvārds, personas kods, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana un adreses pieraksta precizēšana; atbildes sniegšana iesniedzējam.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums 11.panta trešā daļa, Iesnieguma likums 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Administratīvā procesa likums 35., 38.panta pirmā daļa, Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumi Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 10. un 27.punkts).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un Būvniecības informācijas sistēmas. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods (ja autorizējas kā “RD lietotājs” – no Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas, bet ja autorizējas Vienotā pieteikšanās modulī latvija.lv – no Fizisko personu reģistra (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde));
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, adrese, tālruņa numurs;
 • dati par saistību ar, kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu – informācija un dokumenti par piederošo nekustamo īpašumu, informācija par būvprojektu, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (adrešu informācijas aprite, administratīvā procesa ietvaros), Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrēšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Valsts zemes dienests (Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā), VAS “Latvijas Pasts” (korespondences sūtījumiem) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta juridisko pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: izziņas izsniegšana par piešķirto adresi; atbildes sniegšana iesniedzējam.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Iesnieguma likums 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Administratīvā procesa likums 35., 38.panta pirmā daļa, Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumi Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 56., 62. punkts).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.

Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods (ja autorizējas kā “RD lietotājs” – no Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, bet ja autorizējas Vienotā pieteikšanās modulī latvija.lv – no Fizisko personu reģistra (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde));
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, adrese, tālruņa numurs;
 • dati par saistību ar, kuru pārstāv personu (pilnvara);
 • dati par objektu – adrese, kadastra apzīmējums, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (adrešu informācijas aprite, administratīvā procesa ietvaros), Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrēšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Valsts zemes dienests (Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā), VAS “Latvijas Pasts” (korespondences sūtījumiem) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta juridisko pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – ne ilgāk kā 1 (vienu) pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: ārpus meža augošu koku ciršanas saskaņošana un atļaujas saņemšana; atbildes sniegšana iesniedzējam.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: ir tiesību aktos (Rīgas domes 12.06.2024. saistošie noteikumi Nr. RD-24-276-sn “Par koku, kas aug ārpus meža, aizsardzību, uzturēšanu un ciršanu” 13.punkts, Iesniegumu likums 3. panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Meža likums 8. panta otrā daļa, Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 12.,  14. un 23. punkts, Administratīvā procesa likums 35., 38.panta pirmā daļa) Pārzinim noteikto pienākumu izpilde.

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, no Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas,  tīmekļvietnes www.kadastrs.lv – kadastra informācijas sistēmas. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods (ja autorizējas kā “RD lietotājs” – no Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, bet ja autorizējas Vienotā pieteikšanās modulī latvija.lv – no Fizisko personu reģistra (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde));
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, korespondences adrese, tālruņa numurs;
 • dati par saistību ar, kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu un cērtamiem kokiem – adrese, kadastra apzīmējums, grafiskais materiāls ar atzīmētām cērtamo koku atrašanās vietām, ģenerālplāns, attīstības priekšlikums (M 1:500), būveksperta atzinums, ja koks bojā ēku vai inženierkomunikācijas, būvniecības dokumentācija. (avots – valsts vienotās datorizētā zemesgrāmata,  tīmekļvietnes www.kadastrs.lv – kadastra informācijas sistēmas);
 • finanšu dati – bankas konta rekvizīti, ja tiek sastādīts rēķins par koku ciršanu;
 • citi dati – zemesgabala īpašnieka saskaņojums koku ciršanai, ja iesniedzējs nav zemesgabala īpašnieks, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koku ciršanu, ja zeme pieder dzīvokļu īpašniekiem, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (iesnieguma izskatīšana, koku ciršanas atļaujas procesa administrēšana), Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrēšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrāde), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisija (iesnieguma izskatīšana, koku ciršanas atļaujas procesa administrēšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvā procesa ietvaros), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – 10 (desmit) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: izziņas izsniegšana par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Iesnieguma likuma 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 20.pants, Informācijas atklātības likuma 2.panta pirmā daļa, 10.panta pirmā daļa, 11.panta pirmā un trešā daļa, 11.2.panta pirmā daļa).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas, Būvniecības informācijas sistēmas un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, korespondences adrese, tālruņa numurs;
 • dati, kas saistīti ar nekustamo īpašumu – kadastra apzīmējums.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: sniegt konsultācijas par arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanu pilsētbūvniecībā un normatīvo aktu piemērošanā un par Rīgas pilsētas Publiskās ārtelpas vadlīniju piemērošanu.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Datu regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts (izpildīt uzdevumus, lai nodrošinātu sabiedrības intereses), Iesnieguma likuma 3.panta 1. un 2.daļa, Informācijas atklātības likuma 2.panta pirmā daļa, 10.panta pirmā daļa, 11.panta pirmā un trešā daļa, 11.2.panta pirmā daļa).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc no pašas personas sniegtās informācijas un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs;
 • citi dati – informācija, kas norādīta projektos un dokumentos.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Rīgas pilsētas arhitekta dienests (pakalpojuma nodrošināšana).

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – 1 (vienu) gadu pēc konsultācijas sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: organizējot kvalitatīvas pilsētvides veidošanas un būvniecības ieceru publisku apspriešanu saskaņā ar tiesību aktu prasībām.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Būvniecības likums 14.panta piektā daļa, Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.58 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6., 10.-11.punkts, Administratīvā procesa likuma 35. un 38.pants).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra, Būvniecības informācijas sistēmas. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • dati par saistību ar, kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu un citi dati – paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai, aptaujas lapa sabiedrības viedokļa paušanai, būvtāfeles un planšetes makets, grafiskais materiāls, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšanai) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrēšanai), VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: organizējot publiskās apspriešanas procedūru par koku ciršanu Rīgas pilsētā saskaņā ar tiesību aktiem.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. un 22.pants, Rīgas domes 12.06.2024. saistošie noteikumi Nr. RD-24-276-sn “Par koku, kas aug ārpus meža, aizsardzību, uzturēšanu un ciršanu” 14., 18. un 21.punkts, Administratīvā procesa likuma 35. un 38.pants).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, no Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas,  tīmekļvietnes www.kadastrs.lv – kadastra informācijas sistēmas. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • dati par saistību ar, kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu un cērtamiem kokiem – planšete (adrese, kadastra numurs, būvniecības dokumentācija) ciršanai plānoto koku fotofiksācija, teritorijas fotofiksācijas, ciršanai plānoto koku atrašanās vieta zemesgabalā, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (planšetes izskatīšana, publiskās apspriešanas procedūras organizēšana), Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrēšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisija (ziņojuma izvērtēšana, koku ciršanas atļaujas procesa administrēšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvā procesa ietvaros), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: būvatļaujas izdošana, atteikums izdot būvatļauju; būvniecības dokumentācijas izvērtēšana.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Būvniecības likums 14.panta 1.daļa, 15.panta 1. daļas otrais apakšpunkts,  Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 3.1. apakšpunkts, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 4.Pielikums, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 4.Pielikums, Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 2.Pielikums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 2.Pielikums, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 7.Pielikums, Administratīvā procesa likums 25.panta pirmā daļa, 27.panta pirmā daļa,  59.pants, 63.panta otrā daļa,  67.pants, Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.58 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6., 7.punkts, Iesniegumu likuma 5. panta trešā un septītā daļa, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) un e) apakšpunkts, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punkts, Rīgas domes 01.12.2022. saistošie noteikumi Nr.RD-22-164-sn “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un pašvaldības nodevu par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā” 8.punkts).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Būvniecības informācijas sistēmas, Kadastra informācijas sistēmas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – būvniecības ierosinātāja vārds, uzvārds, personas kods; persona, kura piedalās publiskajā apspriedē – vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija – dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • finanšu dati – nodevas maksātāja bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu un citi dati – informācija par nekustamo īpašumu, informācija, ko satur būvatļauja un citi dokumenti, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrāde), Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju Būvniecības informācijas sistēmā), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvā procesa ietvaros), tiesībsargājošās iestādes, nozari kontrolējošās iestādes un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: atzīmes veikšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi vai atteikumu veikt minēto atzīmi; atzīmes veikšanai par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai atteikumu veikt minēto atzīmi; būvniecības dokumentācijas izvērtēšana.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Būvniecības likums 14.panta 1.daļa, 15.panta 1. daļas otrais apakšpunkts,  Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 3.1. apakšpunkts, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 4.Pielikums, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 4.Pielikums, Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 2.Pielikums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 2.Pielikums, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 7.Pielikums, Administratīvā procesa likums 25.panta pirmā daļa, 27.panta pirmā daļa,  59.pants, 63.panta otrā daļa,  67.pants, Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.58 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6., 7.punkts, Iesniegumu likuma 5. panta trešā un septītā daļa, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) un e) apakšpunkts).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Būvniecības informācijas sistēmas, Kadastra informācijas sistēmas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – būvniecības ierosinātāja vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu – informācija par nekustamo īpašumu, informācija, ko satur būvatļauja, būvprojekts, vienkāršotās būvniecības ieceres dokumentācija.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem), Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju Būvniecības informācijas sistēmā), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvā procesa ietvaros), Ekonomikas ministrija, tiesībsargājošās iestādes, nozari kontrolējošās iestādes un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: izmaiņu veikšanai būvniecības iecerē (izmaiņas būvprojektā vai paskaidrojuma rakstā).

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Būvniecības likums 14.panta 1.daļa, 15.panta 1. daļas otrais apakšpunkts,  Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 3.1. apakšpunkts, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 1.,4.Pielikums, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 1.,4.Pielikums, Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 1.,2.Pielikums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 1.,2.Pielikums, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 6.,7.Pielikums, Administratīvā procesa likums 25.panta pirmā daļa, 27.panta pirmā daļa,  59.pants, 63.panta otrā daļa,  67.pants, Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.58 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6., 7.punkts, Iesniegumu likuma 5. panta trešā un septītā daļa, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) un e) apakšpunkts).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Būvniecības informācijas sistēmas, Kadastra informācijas sistēmas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – būvniecības ierosinātāja vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu – informācija par nekustamo īpašumu, informācija, ko satur būvatļauja, būvprojekts, vienkāršotās būvniecības ieceres dokumentācija.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu; VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem), Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju Būvniecības informācijas sistēmā), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvā procesa ietvaros), Ekonomikas ministrija, tiesībsargājošās iestādes, nozari kontrolējošās iestādes un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: esošo un perspektīvo inženiertīklu plānveidīga saskaņošana ielu sarkanajās līnijās un reklāmas objekta novietnes piesaiste pirms būvniecības procesa sākšanas; atbildes sniegšana iesniedzējam.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: tiesību aktos (Iesnieguma likums 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr.103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 59.punkts, Rīgas domes 16.06.2009. saistošie noteikumi Nr.178 “Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu” 2. un 3.punkts un pielikums, Administratīvā procesa likuma 35., 38. panta pirmā daļa), 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 15.punkts) Pārzinim noteikto juridisko pienākumu izpilde.

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Būvniecības informācijas sistēmas, Kadastra informācijas sistēmas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, adrese, tālruņa numurs;
 • finanšu dati – nodevas maksātāja bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • dati par saistību, ar kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • citi dati – inženierkomunikāciju pārvaldītāja izdotie tehniskie noteikum, projektējamā inženierkomunikāciju tīkla/objekta priekšlikums, topogrāfiskā uzmērījuma plāns, tehniskie noteikumi un citi dokumenti, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (būvniecības procesa nodrošināšanai, administratīvā procesa ietvaros, teritorijas plānošanai), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšanai) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrādei), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvā procesa ietvaros, teritorijas plānošanai) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – 10 (desmit) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: izmaiņu veikšanai būvatļaujā (piem., mainās pasūtītājs, būvdarbu veicējs u.tml.).

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Būvniecības likums 14.panta 1.daļa, 15.panta 1. daļas otrais apakšpunkts,  Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 3.1. apakšpunkts, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 4.Pielikums, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 4.Pielikums, Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 2.Pielikums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 2.Pielikums, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 7.Pielikums, Administratīvā procesa likums 25.panta pirmā daļa, 27.panta pirmā daļa,  59.pants, 63.panta otrā daļa,  67.pants, Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.58 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6., 7.punkts, Iesniegumu likuma 5. panta trešā un septītā daļa, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) un e) apakšpunkts).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Būvniecības informācijas sistēmas, Kadastra informācijas sistēmas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – būvniecības ierosinātāja vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu – informācija par nekustamo īpašumu, informācija, ko satur būvatļauja, īpašuma tiesības apliecinošs dokuments.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem), Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju Būvniecības informācijas sistēmā), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvā procesa ietvaros), Ekonomikas ministrija, tiesībsargājošās iestādes, nozari kontrolējošās iestādes un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: izmaiņu veikšanai būvatļaujā (piem., mainās pasūtītājs, būvdarbu veicējs u.tml.).

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Būvniecības likums 14.panta 1.daļa, 15.panta 1. daļas otrais apakšpunkts,  Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 3.1. apakšpunkts, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 4.Pielikums, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 4.Pielikums, Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 2.Pielikums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 2.Pielikums, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 7.Pielikums, Administratīvā procesa likums 25.panta pirmā daļa, 27.panta pirmā daļa,  59.pants, 63.panta otrā daļa,  67.pants, Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.58 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6., 7.punkts, Iesniegumu likuma 5. panta trešā un septītā daļa, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) un e) apakšpunkts).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Būvniecības informācijas sistēmas, Kadastra informācijas sistēmas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – būvniecības ierosinātāja vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu – informācija par nekustamo īpašumu, informācija, ko satur būvatļauja, īpašuma tiesības apliecinošs dokuments.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem), Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju Būvniecības informācijas sistēmā), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvā procesa ietvaros), Ekonomikas ministrija, tiesībsargājošās iestādes, nozari kontrolējošās iestādes un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: būvniecības kontroles procesa nodrošināšana, pārbaudot izbūvētā objekta ģeodēziskajā izpildmērījumā fiksētā būves novietojuma atbilstību būvniecības dokumentācijai; atbildes sniegšana iesniedzējam.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – tiesību aktos (Iesnieguma likums 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” 2., 4., 5., 23.punkts un 1.pielikums, Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumi Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 22., 75., 76., 78.punkts.punkts, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr.253 „ Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 147.punkts) Pārzinim noteikto juridisko pienākumu izpilde.

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Būvniecības informācijas sistēmas, Kadastra informācijas sistēmas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc no pašas personas sniegtās informācijas un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods (ja autorizējas kā “RD lietotājs” – no Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas, bet ja autorizējas Vienotā pieteikšanās modulī latvija.lv – no Fizisko personu reģistra (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde));
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs;
 • profesionālie dati – amats, darbavieta, darbavietas adrese, akreditētas sertificēšanas institūcijas izdota sertifikāta numurs;
 • finanšu dati – bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • citi dati – informācija par būvobjektu, izpildmērījuma plāns, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (būvniecības uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai), aktuālas informācijas reģistrēšanai Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) datubāzē), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšanai) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrāde), Valsts zemes dienests (ADTI reģistrēto mērnieku darbu uzskaitei) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – 10 (desmit) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: izsniedzot Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļai vai RD Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei  izziņas par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības objektu faktisko stāvokli teritorijā.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Iesniegumu likums 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, likums “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 25.pants, Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošie noteikumi Nr. 178 “Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu” 3.punkts un pielikums, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) un e) apakšpunkts).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Būvniecības informācijas sistēmas, Kadastra informācijas sistēmas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • finanšu dati – bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • citi dati – būvatļaujas numurs, ģeodēziskais uzmērījums par ēkas novietnes pārbaudi, zemes piederības (īpašuma) dokumenti, kadastrālās uzmērīšanas lieta, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem), Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju Būvniecības informācijas sistēmā), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrāde), Valsts zemes dienests, Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta Pašvaldības ieņēmumu pārvalde un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: izdodot izziņas par būves neesību.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Iesniegumu likums 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 3.1. un 11.punkts, Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošie noteikumi Nr. 178 “Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu” 3.punkts un pielikums, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 157., 160.punkts un 1.pielikuma II daļa, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 152., 154.punkts un 1.pielikuma II daļa, Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 122., 124.pants un 1.pielikuma II daļa, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 158., 160.pants un 6.pielikuma II daļa, Administratīvā procesa likuma 35., 38. panta pirmā daļa).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Būvniecības informācijas sistēmas, Kadastra informācijas sistēmas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – personas vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • finanšu dati – bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • dati par saistību ar, kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu un citi dati – būves kadastra apzīmējums, kadastrālās uzmērīšanas lieta, informācija par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai, izpildrasējumi un citi dokumenti, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem), Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju Būvniecības informācijas sistēmā), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrāde), Valsts zemes dienests (būves datu aktualizācija), Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā (tiek izsniegts akts); būvdarbu pabeigšana, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Būvniecības likuma 12.panta 3.daļas 1.apakšpunkts, 21.panta 1.daļa, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.apakšpunkts, 56.pants, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 88.pants, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 167.pants, 1.pielikuma II daļa, 5.pielikums un 14.pielikums, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 152., 163.pants, 1.pielikuma II daļa, 3.pielikums un 11.pielikums, Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 122., 131.pants, 1.pielikuma II daļa un 11.pielikums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” 77.pants, 1.1 pielikuma II daļa, 7.pielikums un 10.pielikums, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 169.pants, 6.pielikuma II daļa, 8.pielikums un 11.pielikums).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Būvniecības informācijas sistēmas, Kadastra informācijas sistēmas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – būvniecības ierosinātāja vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • finanšu dati – nodevas maksātāja bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu – adrese, nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums, informācija par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai, izpildrasējumi un citi dokumenti, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumentiMinēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem), Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju Būvniecības informācijas sistēmā), Valsts zemes dienests (būves datu aktualizācija), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvā procesa ietvaros), Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa, nozari kontrolējošās iestādes, tiesībsargājošās iestādes un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā (tiek izsniegts akts); būvdarbu pabeigšana, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Būvniecības likuma 12.panta 3.daļas 1.apakšpunkts, 21.panta 1.daļa, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.apakšpunkts, 56.pants, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 88.pants, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 167.pants, 1.pielikuma II daļa, 5.pielikums un 14.pielikums, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 152., 163.pants, 1.pielikuma II daļa, 3.pielikums un 11.pielikums, Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 122., 131.pants, 1.pielikuma II daļa un 11.pielikums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” 77.pants, 1.1 pielikuma II daļa, 7.pielikums un 10.pielikums, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 169.pants, 6.pielikuma II daļa, 8.pielikums un 11.pielikums).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Būvniecības informācijas sistēmas, Kadastra informācijas sistēmas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – būvniecības ierosinātāja vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • finanšu dati – nodevas maksātāja bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu – adrese, nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums, informācija par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai, izpildrasējumi un citi dokumenti, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumentiMinēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem), Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju Būvniecības informācijas sistēmā), Valsts zemes dienests (būves datu aktualizācija), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvā procesa ietvaros), Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa, nozari kontrolējošās iestādes, tiesībsargājošās iestādes un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā (tiek izsniegts akts); būvdarbu pabeigšana, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Būvniecības likuma 12.panta 3.daļas 1.apakšpunkts, 21.panta 1.daļa, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.apakšpunkts, 56.pants, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 88.pants, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 167.pants, 1.pielikuma II daļa, 5.pielikums un 14.pielikums, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 152., 163.pants, 1.pielikuma II daļa, 3.pielikums un 11.pielikums, Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 122., 131.pants, 1.pielikuma II daļa un 11.pielikums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” 77.pants, 1.1 pielikuma II daļa, 7.pielikums un 10.pielikums, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 169.pants, 6.pielikuma II daļa, 8.pielikums un 11.pielikums).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Būvniecības informācijas sistēmas, Kadastra informācijas sistēmas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – būvniecības ierosinātāja vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • finanšu dati – nodevas maksātāja bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu – adrese, nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums, informācija par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai, izpildrasējumi un citi dokumenti, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumentiMinēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem), Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju Būvniecības informācijas sistēmā), Valsts zemes dienests (būves datu aktualizācija), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvā procesa ietvaros), Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa, nozari kontrolējošās iestādes, tiesībsargājošās iestādes un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: būvniecības ieceres akceptēšanai, izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstā, vai izdot atteikumu akceptēt būvniecības ieceri; būvniecības dokumentācijas izvērtēšana.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Būvniecības likums 14.panta 1.daļa, 15.panta 1. daļas otrais apakšpunkts,  Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 3.1. apakšpunkts, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 1.Pielikums, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 1.Pielikums, Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 1.Pielikums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 1(1).Pielikums, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 6.Pielikums, Administratīvā procesa likums 25.panta pirmā daļa, 27.panta pirmā daļa,  59.pants, 63.panta otrā daļa,  67.pants, Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.58 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6., 7.punkts, Iesniegumu likuma 5. panta trešā un septītā daļa, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) un e) apakšpunkts). Rīgas domes 01.12.2022. saistošie noteikumi Nr.RD-22-164-sn “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un pašvaldības nodevu par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā” 5. punkts.

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Būvniecības informācijas sistēmas, Kadastra informācijas sistēmas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, korespondences adrese, tālruņa numurs;
 • dati par saistību ar, kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • finanšu dati – nodevas maksātāja bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu un citi dati – valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti, nekustamā īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums, ziņas par objektu, fotofiksācijas un citi dokumenti, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrāde), Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju Būvniecības informācijas sistēmā), Valsts zemes dienests (būves datu aktualizācija), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvā procesa ietvaros), Ekonomikas ministrija, tiesībsargājošās iestādes, nozari kontrolējošās iestādes un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā (tiek izsniegts akts); būvdarbu pabeigšana, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Būvniecības likuma 12.panta 3.daļas 1.apakšpunkts, 21.panta 1.daļa, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.apakšpunkts, 56.pants, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 88.pants, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 167.pants, 1.pielikuma II daļa, 5.pielikums un 14.pielikums, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 152., 163.pants, 1.pielikuma II daļa, 3.pielikums un 11.pielikums, Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 122., 131.pants, 1.pielikuma II daļa un 11.pielikums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” 77.pants, 1.1 pielikuma II daļa, 7.pielikums un 10.pielikums, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 169.pants, 6.pielikuma II daļa, 8.pielikums un 11.pielikums).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Būvniecības informācijas sistēmas, Kadastra informācijas sistēmas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – būvniecības ierosinātāja vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • finanšu dati – nodevas maksātāja bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu – adrese, nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums, informācija par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai, izpildrasējumi un citi dokumenti, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumentiMinēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem), Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju Būvniecības informācijas sistēmā), Valsts zemes dienests (būves datu aktualizācija), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvā procesa ietvaros), Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa, nozari kontrolējošās iestādes, tiesībsargājošās iestādes un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā (tiek izsniegts akts); būvdarbu pabeigšana, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Būvniecības likuma 12.panta 3.daļas 1.apakšpunkts, 21.panta 1.daļa, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.apakšpunkts, 56.pants, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 88.pants, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 167.pants, 1.pielikuma II daļa, 5.pielikums un 14.pielikums, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 152., 163.pants, 1.pielikuma II daļa, 3.pielikums un 11.pielikums, Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 122., 131.pants, 1.pielikuma II daļa un 11.pielikums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” 77.pants, 1.1 pielikuma II daļa, 7.pielikums un 10.pielikums, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 169.pants, 6.pielikuma II daļa, 8.pielikums un 11.pielikums).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Būvniecības informācijas sistēmas, Kadastra informācijas sistēmas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – būvniecības ierosinātāja vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • finanšu dati – nodevas maksātāja bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu – adrese, nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums, informācija par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai, izpildrasējumi un citi dokumenti, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumentiMinēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem), Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju Būvniecības informācijas sistēmā), Valsts zemes dienests (būves datu aktualizācija), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvā procesa ietvaros), Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa, nozari kontrolējošās iestādes, tiesībsargājošās iestādes un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanai, izvietošanas atļaujas saņemšanai, atbildes sagatavošanai, uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 4., 5., 24. punkts, Rīgas domes 15.05.2024. saistošie noteikumi Nr. RD-24-272-sn “Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Rīgā” 2. un 3.punkts, Iesnieguma likums 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Rīgas domes 16.06.2009. saistošo noteikumu Nr.178 “Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu” 3.punkts un pielikums, Administratīvā procesa likums 35., 38.panta pirmā daļa, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) un e) apakšpunkts).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, adrese, tālruņa numurs;
 • finanšu dati – nodevas maksātāja bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • dati par nekustamo īpašumu – zemesgabala kadastra numurs, adrese;
 • dati par saistību, ar kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • citi dati – reklāmas devēja/reklāmas izplatītāja vārds, uzvārds, personas kods; reklāmas objektiem ar piesaisti zemei – zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstveida piekrišana reklāmas objekta izvietošanai nekustamā īpašumā, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšanai) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu; Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrēšanai), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrāde), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Rīgas domes priekšsēdētājs un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas gadījumā), VAS “Latvijas Pasts” (korespondences sūtījumiem), Latvijas valsts ceļi, Rīgas pašvaldības policija un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Pārziņa pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanai, izvietošanas atļaujas saņemšanai, atbildes sagatavošanai, uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 4., 5., 24. punkts, Rīgas domes 15.05.2024. saistošie noteikumi Nr. RD-24-272-sn “Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Rīgā” 2. un 3.punkts, Iesnieguma likums 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Rīgas domes 16.06.2009. saistošo noteikumu Nr.178 “Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu” 3.punkts un pielikums, Administratīvā procesa likums 35., 38.panta pirmā daļa, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) un e) apakšpunkts).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, adrese, tālruņa numurs;
 • finanšu dati – nodevas maksātāja bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • dati par nekustamo īpašumu – zemesgabala kadastra numurs, adrese;
 • dati par saistību, ar kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • citi dati – reklāmas devēja/reklāmas izplatītāja vārds, uzvārds, personas kods; reklāmas objektiem ar piesaisti zemei – zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstveida piekrišana reklāmas objekta izvietošanai nekustamā īpašumā, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšanai) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu; Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrēšanai), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrāde), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Rīgas domes priekšsēdētājs un Rīgas  Juridiskā pārvalde (administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas gadījumā), VAS “Latvijas Pasts” (korespondences sūtījumiem), Latvijas valsts ceļi, Rīgas pašvaldības policija un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Pārziņa pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: reklāmas/reklāmas objekta/iekārtas (bez rakšanas darbiem) novietošanas saskaņošanai, izvietošanas atļaujas saņemšanai, atbildes sagatavošanai, uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 4., 5., 24. punkts, Rīgas domes 15.05.2024. saistošie noteikumi Nr. RD-24-272-sn “Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Rīgā” 2. un 3.punkts, Iesnieguma likums 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Rīgas domes 16.06.2009. saistošo noteikumu Nr.178 “Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu” 3.punkts un pielikums, Administratīvā procesa likums 35., 38.panta pirmā daļa, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) un e) apakšpunkts).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, adrese, tālruņa numurs;
 • finanšu dati – nodevas maksātāja bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • dati par nekustamo īpašumu – zemesgabala kadastra numurs, adrese;
 • dati par saistību, ar kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • citi dati – reklāmas devēja/reklāmas izplatītāja vārds, uzvārds, personas kods; reklāmas objektiem ar piesaisti zemei – zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstveida piekrišana reklāmas objekta izvietošanai nekustamā īpašumā, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšanai) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu; Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrēšanai), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrāde), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Rīgas domes priekšsēdētājs un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas gadījumā), VAS “Latvijas Pasts” (korespondences sūtījumiem), Latvijas valsts ceļi, Rīgas pašvaldības policija un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Pārziņa pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: konsultāciju sniegšana par Valsts valodas likuma prasībām, reklāmu un izkārtņu projektu tekstu izskatīšana un labošana atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Datu regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts, Iesnieguma likuma 3.panta 1. un 2.daļa, Informācijas atklātības likuma 2.panta pirmā daļa, 10.panta pirmā daļa, 11.panta pirmā un trešā daļa, 11.2.panta pirmā daļa).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc no pašas personas sniegtās informācijas un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs;
 • citi dati – informācija, kas norādīta projektos un dokumentos.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana).

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – 1 (vienu) gadu pēc konsultācijas sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: ēkas/būves fasādes krāsu risinājuma projekta akceptēšana; atbildes sniegšana iesniedzējam.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Iesnieguma likuma 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa; Informācijas atklātības likuma 2.panta pirmā daļa, 10.panta pirmā daļa, 11.panta pirmā un trešā daļa, 11.2.panta pirmā daļa, Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr.103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” 308.punkts; Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 332.punkts, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 3.1. apakšpunkts un 3.(1)1. apakšpunkts, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 7.2., 7.(4) un 8.punkts, Administratīvā procesa likuma 35., 38. panta pirmā daļa).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods; Iekārtu izvietošana uz ēkas fasādes/jumta
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, korespondences adrese, tālruņa numurs;
 • dati par saistību ar, kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu un citi dati- būves kadastra apzīmējums, adrese, būves/ēkas fasādes krāsojuma vizualizācija, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas, ēkas/būves lietošanas tiesību apliecinoši dokumenti, ja krāsu pasi neiesniedz ēkas/būves īpašnieks un citi dokumenti, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšanai), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšanai) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvā procesa ietvaros), VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: ielu tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma saskaņošana; reklāmas/reklāmas objekta projekta saskaņošana, izvietošanas atļaujas saņemšana; atbildes sniegšana iesniedzējam.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Rīgas domes 28.06.2024. saistošo noteikumu Nr. RD-24-286-sn “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” 47.punkts, Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 5.1.1.-5.1.2., 10.6., 24., 26.punkts, Rīgas domes 15.05.2024. saistošie noteikumi Nr. RD-24-272-sn “Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Rīgā” 2. un 3.punkts, Iesnieguma likums 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Administratīvā procesa likums 35., 38.panta pirmā daļa).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, adrese, tālruņa numurs;
 • dati par nekustamo īpašumu (ja ar piesaisti zemei) – zemesgabala kadastra numurs;
 • dati par saistību, ar kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • finanšu dati – bankas norēķinu konta rekvizīti, ja tiek plānota reklāma;
 • citi dati – reklāmas devēja/reklāmas izplatītāja vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšanai) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrēšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrāde), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Rīgas domes priekšsēdētājs un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas gadījumā), VAS “Latvijas Pasts” (korespondences sūtījumiem) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Pārziņa pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – 3 (desmit) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas sabiedriskā vietā vizuālā risinājuma saskaņošana; reklāmas/reklāmas objekta projekta saskaņošana, izvietošanas atļaujas saņemšana; atbildes sniegšana iesniedzējam.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Rīgas domes 28.06.2024. saistošo noteikumu Nr. RD-24-286-sn “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” 47.punkts, Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 5.1.1.-5.1.2., 10.6., 24., 26.punkts, Rīgas domes 15.05.2024. saistošie noteikumi Nr. RD-24-272-sn “Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Rīgā” 2. un 3.punkts, Iesnieguma likums 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Administratīvā procesa likums 35., 38.panta pirmā daļa).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, korespondences adrese, tālruņa numurs;
 • dati par nekustamo īpašumu (ja ar piesaisti zemei) – zemesgabala kadastra numurs;
 • dati par saistību, ar kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • finanšu dati – bankas norēķinu konta rekvizīti, ja tiek plānota reklāma;
 • citi dati – reklāmas devēja/reklāmas izplatītāja vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu.  Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšanai) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrēšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrāde), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Rīgas domes priekšsēdētājs un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas gadījumā), VAS “Latvijas Pasts” (korespondences sūtījumiem) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Pārziņa pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – 3 (desmit) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: vides objekta/reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanai, izvietošanas atļaujas saņemšanai, atbildes sagatavošanai.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 4., 5., 24. punkts, Rīgas domes 15.05.2024. saistošie noteikumi Nr. RD-24-272-sn “Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Rīgā” 2. un 3.punkts, Iesnieguma likums 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Rīgas domes 16.06.2009. saistošo noteikumu Nr.178 “Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu” 3.punkts un pielikums, Administratīvā procesa likums 35., 38.panta pirmā daļa, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) un e) apakšpunkts).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese, adrese, tālruņa numurs;
 • finanšu dati – nodevas maksātāja bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • dati par nekustamo īpašumu – zemesgabala kadastra numurs, adrese;
 • dati par saistību, ar kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • citi dati – reklāmas devēja/reklāmas izplatītāja vārds, uzvārds, personas kods; reklāmas objektiem ar piesaisti zemei – zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstveida piekrišana reklāmas objekta izvietošanai nekustamā īpašumā, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšanai) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu; Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrēšanai), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrāde), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Rīgas domes priekšsēdētājs un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā pārvalde (administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas gadījumā), VAS “Latvijas Pasts” (korespondences sūtījumiem), Latvijas valsts ceļi, Rīgas pašvaldības policija un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Pārziņa pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: kārtojot ar Departamenta darbību saistīto materiālu un dokumentu arhīvu un nodrošina tā glabāšanu, t.sk.  vēsturisko materiālu glabāšanu.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Arhīvu likums 12.panta pirmā daļa un septītā daļa, Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumi Nr.940 “Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem” 3. un 4.punkts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta 2021.gada 1.septembra iekšējie noteikumi Nr.32 “Administratīvās pārvaldes Arhīva dokumentu izmantošanas kārtība apmeklētājiem” 2., 3., 8. un 10.pants, Iesnieguma likuma 3.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Informācijas atklātības likuma 2.panta pirmā daļa, 10.panta pirmā daļa, 11.panta pirmā un trešā daļa, 11.2.panta pirmā daļa).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas dati tiek vākti no pašas personas sniegtās informācijas, Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistra. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • finanšu dati – bankas norēķinu konta rekvizīti;
 • dati par saistību ar, kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • citi dati – arhīva dokumentu atlasīšanai un sagatavošanai nepieciešamā informācija par būvniecības objektu (adrese, kadastra apzīmējumus), tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšanai), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšanai) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (maksājuma informācijas apstrāde), Latvijas valsts arhīvs, tiesībsargājošās iestādes, īpašnieki un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: paziņojuma par būvniecību pieņemšanai zināšanai/izskatīšanai.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.(1) apakšpunkts, 1.(1) pielikums, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 6.(1) apakšpunkts, 4.(1) pielikums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” 6.(2) apakšpunkts, 1.pielikums).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • dati par saistību ar, kuru pārstāv personu – pilnvara;
 • dati, kas saistīti ar personas īpašumu – nekustamā īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums, objekta adrese, dokumentācija par projektu un cita informācija, tajā skaitā pēc pašas personas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšanai), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšanai) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju Būvniecības informācijas sistēmā), Ekonomikas ministrija, tiesībsargājošās iestādes, nozari kontrolējošās iestādes un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: konsultāciju sniegšana par vietējās nozīmes kultūras pieminekļu uzturēšanu, saglabāšanu, atjaunošanu.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Datu regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts (izpildīt uzdevumus, lai nodrošinātu sabiedrības intereses), Iesnieguma likuma 3.panta 1. un 2.daļa, Informācijas atklātības likuma 2.panta pirmā daļa, 10.panta pirmā daļa, 11.panta pirmā un trešā daļa, 11.2.panta pirmā).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • citi dati – informācija, kas norādīta projektos un dokumentos.

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšanai).

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem – 1 (vienu) gadu pēc konsultācijas sniegšanas.

Mērķis personas datu apstrādei: lēmuma par vēsturiskās būves, kas nav kultūras piemineklis un kas neatrodas apbūves aizsardzības teritorijā un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, atbilstību potenciāli vērtīgai vēsturiskajai būvei vai būvei bez noteiktas kultūrvēsturiskās vērtības izsniegšana, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 107. punkts, Rīgas domes 12.06.2024. saistošie noteikumi Nr. RD-24-275-sn”Par kultūrvēsturiskās vērtības noteikšanu vēsturiskām būvēm un vēsturiskiem apstādījumiem”4. un 6.punkts, Iesnieguma likuma 3.panta 1. un 2.daļa, Administratīvā procesa likums 35., 38.panta pirmā daļa).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • informācija, kas norādīta projektos un dokumentos (objekta adrese, kadastra apzīmējums);
 • dati par saistību, ar kuru pārstāv personu (pilnvara).

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (iesnieguma reģistrēšana BIS), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju BIS) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: vietējās nozīmes kultūras pieminekļa un tā aizsardzības zonas pārveidošanas atļaujas saņemšana, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (likuma “Par kultūras pieminekļa aizsardzību” 14. un 21.pants, Iesnieguma likuma 3.panta 1. un 2.daļa, Administratīvā procesa likums 35., 38.panta pirmā daļa).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • informācija, kas norādīta projektos un dokumentos (objekta adrese, kadastra apzīmējums);
 • dati par saistību, ar kuru pārstāv personu (pilnvara).

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (iesnieguma reģistrēšana BIS), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju BIS) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: tehnisko noteikumu izsniegšana saimnieciskajai darbībai vietējā ģeodēziskā tīkla aizsargjoslā, ja saimnieciskā darbība, t.sk. būvdarbi, skar vietējā ģeodēziskā tīkla (VT) punktus vai to aizsargjoslu, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Ministru kabineta 24.07.2012. noteikumu Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” 47.punkts, Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumu Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” 14.(2)punkts, Iesnieguma likuma 3.panta 1. un 2.daļa, Administratīvā procesa likums 35., 38.panta pirmā daļa).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • informācija par objektu (objekta adrese, kadastra apzīmējums);
 • dati par saistību, ar kuru pārstāv personu (pilnvara).

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (iesnieguma reģistrēšana BIS), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju BIS) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Mērķis personas datu apstrādei: tehnisko noteikumu izsniegšana dzelzceļa infrastruktūras (dzelzceļa inženierbūvju) objektam par projektēšanu un būvniecību, izziņas izsniegšana, ka pašvaldībai nav iebildumu par attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras būvniecību (izņemot gadījumu, ja dzelzceļa infrastruktūras objekts tiek atjaunots), ja šāds nosacījums iekļauts būvatļaujā, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr. 530 “Dzelzceļa būvnoteikumi” 16.1.punkts, Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumu Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” 14.(2)punkts, Iesnieguma likuma 3.panta 1. un 2.daļa, Administratīvā procesa likums 35., 38.panta pirmā daļa).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • kontaktinformācija – dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • informācija par objektu (objekta adrese, kadastra apzīmējums);
 • dati par saistību, ar kuru pārstāv personu (pilnvara).

Minēto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet, ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu, tad tā ir nepieciešama, lai to saņemtu. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (iesnieguma reģistrēšana BIS), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Būvniecības valsts kontroles birojs (ievadot informāciju BIS) un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Departamenta pienākumu izpildi.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

Datu glabāšanas ilgums: personas dati tiek glabāti pastāvīgi saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, lai nodrošinātu būvniecības procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu.

Fiziskas personas dati Departamentā tiek apstrādāti šādās atsevišķās veidlapās:

Personas datu telefonsarunu ierakstos apstrāde

Pārzinis veic Zvanu centra informatīvā tālruņa (+371) 67 105 800 telefonsarunu ierakstīšanu ar mērķi pierādīt Departamenta pienākumu izpildi, kontrolēt Departamenta sniegtā pakalpojuma atbilstību ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, uzlabot Departamenta sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Personas datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sesto daļu (pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti), vienpadsmito daļu (ievēro arī šajā pantā neminētus tiesību principus, kuri atklāti, atvasināti un attīstīti iestāžu vai tiesu praksē, kā arī tiesību zinātnē) un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta e) apakšpunktu (valsts pārvaldes uzdevumu īstenošana, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras).

Attiecīgo personas datu kategorijas: personas balss, tālruņa numurs, sarunas laikā paustā informācija.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana).

Personas datu (personas balss, sarunas laikā paustā informācija) glabāšanas termiņš ir 30 dienas.

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju nenotiek.

 

Tīmekļvietnes sīkdatņu politika

Informācija par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnes https://www.rdpad.lv/ sīkdatņu politiku ir pieejama šeit.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.