riga-2030

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam ir Rīgas pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti, kas apstiprināti 2014.gada 27.maijā ar Rīgas domes lēmumu Nr.1173.

Plānošanas dokumentu izstrādi pamato likums „Par pašvaldībām”, Teritorijas attīstības plānošanas likums, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Rīgas domes 05.07.2011. lēmums Nr.3385 „Par Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam un Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi”.
Apstiprināta Stratēģija un Attīstības programma, kas attēlo Rīgas pilsētas ilgtermiņa (līdz 2030.gadam) un vidēja termiņa (līdz 2020.gadam) nākotnes redzējumu, rada stabilitātes izjūtu sabiedrībai un pārliecību par ieguldījumu efektivitāti investoriem. Apstiprināti dokumenti pamato Eiropas Savienības un citu piesaistītu līdzekļu nepieciešamību, nodrošina pilsētas interešu integrēšanu nacionāla līmeņa plānošanas dokumentos, kas savukārt ir pamats lietderīgām un efektīvām pašvaldības investīcijām un ikgadējai pilsētas budžeta plānošanai.
Rīgas dome, apstiprinot Stratēģiju un Attīstības programmu, vienojas ar sabiedrību par pilsētas nākotnes kopīgu redzējumu un pauž apņemšanos sasniegt vidēja termiņa uzstādījumus, ievērojot arī Stratēģijā apstiprinātos ilgtermiņa principus, nostādnes un vadlīnijas.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts