EUPOS-RĪGA ir Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošs Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmas (GNSS) pastāvīgo bāzes staciju tīkls, kas aprēķina GNSS signālu korekcijas augstas precizitātes ģeodēziskajiem mērījumiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā un tuvējo pašvaldību teritorijās. EUPOS® (European Position Determination System) ir vienots ģeodēziskais GNSS pastāvīgo bāzes staciju tīkls, kurā apvienojušās 20 valstis ar vairāk kā 460 atbalsta stacijām. EUPOS-RĪGA ir ilggadējs EUPOS® sadarbības partneris.EUPOS-RĪGA bez pārtraukuma darbojas kopš 2006. gada, sniedzot pašvaldības darbiniekiem, mērniecības un citu nozaru pārstāvjiem vairākus GNSS datu pakalpojumus – reālā laika korekcijas (RTK) datus, diferenciālās pozicionēšanas (DGPS) datus un pēcapstrādes datus.

Elektrības skaitītājs ar mērierīcēmElektrības skaitītājs ar mērierīcēm

Tīklu uztur un apkalpo Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (Departaments). Tīkls sastāv no 3 bāzes stacijām, kuras atrodas Rīgas Valstspilsētas pašvaldības centrā, Vecmīlgrāvī un Juglā, ar tīkla pārklājumu aptverot vairāk kā 1840 km2 plašu teritoriju. 2013.gada novembrī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra atbilstoši 15.11.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” ir validējusi EUPOS-RĪGA. Tīkla validācijas pārskatā redzams, ka koordinātu aprēķina precizitāte atbilst arī Ministru kabineta noteikumiem Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi”, ļaujot tīklu izmantot augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citu ģeotelpisko datu ieguvē.   

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu geo@riga.lv vai zvaniet pa tālruni  (+371) 67 181 023.

Nelielais attālums starp tīkla bāzes stacijām un īpašā bāzes staciju antenu kalibrācija nodrošina EUPOS-RĪGA stabilu darbību un visprecīzākos NAVSTAR (NAVigation Satellite Timing And Ranging – ASV) un GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System – Krievija) satelītu orbītu, to pulksteņu, jonosfēras un troposfēras modeļu korekcijas parametrus. EUPOS-RĪGA korekcijas nodrošina iespēju tīkla pārklājuma teritorijā* veikt GNSS mērījumus ar precizitāti 1-10mm, izmantojot datu pēcapstrādes metodi, 1-2cm, izmantojot RTK metodi vai 0,5-1m, izmantojot DGPS metodi.

Departaments pārbaudot Rīgas Valstspilsētas pašvaldības teritorijā veiktos topogrāfiskos un inženierkomunikāciju uzmērījums, izmanto EUPOS-RĪGA RTK un pēcapstrādes metodes. Gadījumā, ja augstāk minētie uzmērījumi ir veikti, izmantojot EUPOS-RĪGA, samazinās mērījumu atšķirības, kas varētu rasties dēļ atšķirīgu aprēķinu algoritmu piemērošanas.

Zemāk aplūkojamas EUPOS-RĪGA bāzes staciju (LKS-92 TM) koordinātas, normālie un ģeodēziskie augstumi *

Bāzes stacija x (m)y (m)H (norm) (m),LAS-2000,5h(elip) (m)
LUNI311894.458 507088.299 29.18749.988
KREI321251.276 505410.487 20.95041.467
VANG315918.826 514011.981 46.59467.214

*Informācija atjaunota 14.03.2023.

Vienlaicīgi 24 stundu režīmā darbojas 3 bāzes stacijas, kuras atrodas – Rīgas centrā (LUNI), Vecmīlgrāvī (KREI), Juglā (VANG).  Tīkla pārklājuma teritorija pārsniedz 1840 km2.

EuposRiga karte

-->
* EUPOS-RĪGA validācijas procesā GNSS mērījumu standartnovirzes pret valsts ģeodēzisko atbalsta tīklu tika vērtētas līdz 20km ap katru bāzes staciju.
Līdzīgi kā citos GNSS bāzes staciju tīklos, arī EUPOS-RĪGA mērījumu kļūdas palielinās, attālinoties no tīkla bāzes stacijām. Veicot ģeodēziskos darbus vietā, kas atrodas tālāk par validētās teritorijas ārējo robežu, lietotājam pašam jānovērtē rezultāta novirzes un precizitāte.

Zemāk redzamajā attēlā shematiski attēlots EUPOS-RĪGA RTK darbības princips:

Turpmāk sniegts īss skaidrojums par attēlā redzamajiem posmiem (no 1. līdz 4.):

dfsfddsdds

 1. GNSS satelīti (1.) 24 stundu režīmā noteiktās frekvencēs pārraida signālus, kas satur informāciju par to savstarpējo pozīciju un pozīciju pret zemi. Satelītu pārraidītos signālus vienlaicīgi uztver gan lietotāja uztvērējs (2.), gan EUPOS-RĪGA tīklā ietvertās bāzes stacijas (4.).
 2. Lietotāja uztvērējs pa mobilo sakaru risinājumiem pieslēdzas EUPOS-RĪGA serverim (3.). Pieslēguma laikā tiek nodrošināta nepārtraukta divpusēja datu plūsma. EUPOS-RĪGA serverī tiešsaistē notiek trīs lietotāja uztvērējam (2.) tuvāko bāzes staciju (4.) uztverto signālu apstrāde. Lai noteiktu precīzu lietotāja uztvērēja (2.) atrašanās vietu, dati ar aprēķinātiem korekcijas rezultātiem tiek sūtīti no servera (3.) uz lietotāja uztvērēju (2.).
 3. Lietotāja uztvērējā (2.) tiek apvienoti uztvertie satelītu signāli (1.) un EUPOS-RĪGA serverī (3.) apstrādātie korekciju dati;
 4. EUPOS-RĪGA bāzes stacijas (4.) izvietotas noteiktās pozīcijās, to precīza atrašanās vieta ir zināma. EUPOS-RĪGA serveris (3.) apkopo datus no 3 lietotāja uztvērējam tuvākajām bāzes stacijām (4.), aprēķina atmosfēras slāņu ietekmi uz mērījumiem un pastāvīgi lietotāja uztvērējam nosūta korekciju datus (2.).

EUPOS-RĪGA RTK un DGPS datu pakalpojumu lietošanai nepieciešamie pieslēguma parametri un lietotāja identifikators jauniem lietotājiem tiek nodoti pēc pakalpojuma abonēšanas līguma noslēgšanas.

Lai sāktu izmantot EUPOS-RĪGA datu pakalpojumus, nepieciešams:

 1. aizpildīt iesnieguma veidlapu;

Iesniegums jāaizpilda elektroniski un jānosūta uz e-pastu geo@riga.lv.

 1. noslēgt pakalpojumu abonēšanas līgumu.

Līguma sastādīšanai tiek izmantota iesniegumā norādītā informācija. Neskaidrību gadījumā Departamenta pārstāvis ar Jums sazināsies pa iesniegumā norādīto tālruni vai e-pastu.

Pēcapstrādes metodei EUPOS-RĪGA bāzes staciju tīklā uzkrātie GNSS dati tiek reģistrēti ar 1 sekundes intervālu un pieejami RINEX 2.11 formātā. Vajadzības gadījumā Departamentam ir pieejams GNSS datu arhīvs par iepriekšējiem gadiem ar 1 sekundes un 30 sekunžu reģistrācijas intervāliem. 30 sekunžu reģistrācijas intervāla dati arhīvā pieejami līdz 01.01.2019.

Pēcapstrādes datus var pieprasīt, sūtot elektroniski aizpildītu iesnieguma veidlapu uz e-pastu geo@riga.lv. Iesniegumā jānorāda bāzes staciju nosaukumus un datu laika intervāls. Neskaidrību gadījumā Departamenta pārstāvis ar Jums sazināsies pa iesniegumā norādīto tālruni vai e-pastu.

EUPOS-RĪGA ir Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošs pastāvīgo bāzes staciju tīkls. Šobrīd tīkls aptver visu Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritoriju, taču tuvākajā laikā plānota tīkla iekārtu pilnīga modernizācija un jaunu bāzes staciju uzstādīšana. Modernizētās bāzes stacijas atradīsies neskaitot Rīgas valstspilsētas pašvaldību – Ādažu pašvaldības, Salaspils pašvaldības un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību teritorijās. EUPOS-RĪGA tīkla pārklājuma zonas teritorija tiks palielināta vismaz līdz 3392 km2.

EUPOS karte

Iegūstot ģeotelpisko informāciju ar GNSS uztvērējiem LAS-2000,5 augstumu sistēmā, ir nepieciešams atbilstošs kvaziģeoīda augstuma modelis.

Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumi Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” nosaka kvaziģeoīda augstumu modeļu lietošanas nosacījumus Latvijā.

Departamentā iesniedzamo ģeotelpisko datu ieguvē drīkst izmantot visus kvaziģeoīda modeļus, kas atbilst augstāk minētajiem noteikumiem un ir publicēti Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras mājas lapā vai saistošajos normatīvajos aktos.

Papildus informējam, ka detalizētāku skaidrojumu par kvaziģeoīda augstuma modeļiem un izmaiņām augstuma sistēmā varat iegūt Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā.

Zemāk minēti ieteikumi, kas pielietojami darbam visos RTK GNSS tīklos:

 • Jāpārliecinās vai paredzētie mērniecības darbi ietilpst bāzes staciju tīkla pārklājuma teritorijā.
 • Jāpārbauda attālumi līdz tuvākajām bāzes stacijām.
 • Vēlams saskaņot mērīšanas darbu laiku ar GNSS satelītu paredzēto izkārtojumu – jāpārliecinās, ka darbu laikā būs pieejams pietiekošs satelītu skaits.
 • Jāņem vērā, ka nokrišņu frontes var pasliktināt mērījumu kvalitāti.
 • Vēlams pirms mērīšanas pārbaudīt saules aktivitātes prognozes, jāuzmanās, ja jonosfēra ir aktīva.
 • Jāpārliecinās, ka mērīšanas darbu apvidū ir pietiekošs GSM/3G/4G sakaru tīkla pārklājums.
 • Pirms un pēc GNSS mērījumu darbu veikšanas ieteicams pārbaudīt mērinstrumentus uz zināmiem atbalstpunktiem.
 • Vēlamie GNSS uztvērēja iestatījumi uzmērīšanas laikā:
  • Antenas uztveršanas maska pret horizontu iestatāma robežās no 10 līdz 15 grādu;
  • Augstākās PDOP (Position Dilution of Precision) vērtības intervālā no 2 līdz 3;
  • Minimālais fiksēto satelītu skaits sākot no 6;
  • Mērījumus veikt tikai FIXED režīmā, kad ir notikusi inicializācija;
  • Ieteicams mērījuma kvalitātes parametru XYZ pieļaujamās vērtības iestatīt nedaudz augstākas nekā noteikts normatīvos konkrētā mērniecības darba izpildē.
 • Veicot jaunu inicializāciju, vēlams pārbaudīt instrumenta koordinātas uz iepriekš mērītu vai zināmu fiksētu punktu.
 • Mērot jāvēro un jāvērtē SNR (Signal to Noise Ratio) vērtība.
 • Mērot precīzu un svarīgu elementu vēlams uz to veikt divus atsevišķus mērījumus ar atkārtotu inicializāciju starp mērījumiem, atkārtoto inicializāciju veicot vismaz 20m attālumā no mērāmā elementa. Rekomendēta atkārtota mērīšana uz elementa ar stundas intervālu starp mērījumiem;
 • Vēlams izmantot aparatūras ražotāja pēdējās programmatūras atjauninājumu firmware versijas.
 • Pievienojoties bāzes staciju tīklam, vēlams izvēlēties mērinstrumenta pieslēguma parametriem atbilstošu Mount point risinājumu. Risinājumu parametru aprakstus izsniedz bāzes staciju tīkla operators.

assasss

(Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras koordinātu pārrēķina kalkulators) 

(neogeo.lv koordinātu pārrēķina kalkulators) 

(Bezmaksas tiešsaistes GNSS stāvokļa plānotājs) 

(Bezmaksas tiešsaistes GNSS stāvokļa plānotājs) 

(GPS un GLONASS tehniskais stāvoklis) 

(GPS tehniskais stāvoklis)

(European Position Determination System organizācijas vietne) 

(European Position Determination System tīkla bāzes staciju datu virtuāli kvalitātes novērojumi) 

(Saules aktivitātes un jonosfēras stāvokļa novērojumi un prognozes) 

(Saules aktivitātes un jonosfēras stāvokļa novērojumi)

# Uz atsevišķiem interneta pārlūkiem dažas norādītās saites var darboties nepilnīgi.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.