Ģeotelpiskā informācija
 • Ģeotelpiskā informācija
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Iesniegums par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu no datubāzes
  Iesniegums par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu no datubāzes (Nr. DA_101) PDF icon
  Iesniegums par topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju datubāzē
  Iesniegums par topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju datubāzē (Nr. DA_ 102) PDF icon
  Iesniegums par topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaudi un reģistrāciju datubāzē
  Iesniegums par topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaudi un reģistrāciju datubāzē (Nr. DA_ 107) PDF icon
  Iesniegums par aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju datubāzē
  Iesniegums par aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju datubāzē (Nr. DA_108) PDF icon
  Iesniegums par būvju situācijas plāna izsniegšanu
  Iesniegums par būvju situācijas plāna izsniegšanu (Nr. DA_ 103) PDF icon
  Iesniegums par ģeodēziskā punkta iznīcināšanu un pārvietošanu
  Iesniegums par ģeodēziskā punkta iznīcināšanu un pārvietošanu (Nr. DA_ 104) PDF icon
  Iesniegums par GNSS EUPOS-RĪGA datu pakalpojumiem
  Iesniegums par GNSS EUPOS-RĪGA datu pakalpojumiem (Nr. DA_ 106) PDF icon
  Ģeotelpiskās informācijas izsniegšana
  Pieprasījums ģeotelpisko datu kopas izmantošanai PDF icon
  Ģeotelpiskās informācijas izsniegšana
  Pieprasījums ģeotelpiskās informācijas izmantošanai studiju darba izstrādei PDF icon
Pilsētvide
 • Labiekārtojuma elementi un iekārtas
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Atsevišķu labiekārtojuma elementu izvietošana
  Iesniegums par atsevišķu labiekārtojuma elementu izvietošanas un vizuālā risinājuma saskaņošanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_166) PDF icon
  Iekārtu izvietošana uz ēkas fasādes/jumta
  Iesniegums par iekārtu izvietošanu uz ēkas fasādes/jumta (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_165) PDF icon
 • Zemes ierīcība
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana
  Iesniegums par zemes ierīcības projekta izstrādi (nekustamā īpašuma veidošana) (Veidlapa Nr. DA_109) PDF icon
  Lēmuma par blakus esošu zemes vienību apvienošanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu izsniegšana
  Iesniegums blakus esošu zemes vienību apvienošanai, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (Veidlapa Nr. DA_110) PDF icon
  Zemes ierīcības projekta apstiprināšana
  Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai un adreses piešķiršanai jaunizveidotajām zemes vienībām (Veidlapa Nr. DA_111) PDF icon
 • Apgrūtinājumu plāna saskaņošana
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Apgrūtinājumu plāna saskaņošana
  Iesniegums par apgrūtinājumu plānu saskaņošanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_100) PDF icon
 • Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu saņemšana
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Nekustamā īpašuma atbilstības izvērtēšana nodokļa atvieglojumu saņemšanai
  Pieteikums nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus saņemšanai par ēkām, kas atzītas par kultūrvēsturisko vērtību veidojošu apbūvi ar autentisku apbūves fronti (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_123) PDF icon
  Pieteikums nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu saņemšanai par ēkām, kas atrodas Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā un tā aizsardzības zonā, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās vai apbūves aizsardzības teritorijās, kas noteiktas Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 395.punktā, kā arī par ēkām, kas ir iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ārpus šīm teritorijām (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_124 ) PDF icon
  Pieteikums nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus saņemšanai par daudzdzīvokļu ēkām, kurām veikta visu fasāžu siltināšana pēc to nodošanas ekspluatācijā (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_125) PDF icon
 • Adreses
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Lēmuma par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai/telpu grupai izsniegšana
  Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana zemes vienībai / ēkai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_114) PDF icon
  Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana telpu grupai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_115) PDF icon
  Ielu nosaukumu un ēku adrešu zīmju izvietojuma saskaņošana
  Ielu nosaukumu un ēku adrešu zīmju izvietojuma saskaņošana (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_113) PDF icon
  Izziņas par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi izsniegšana
  Iesniegums izsniegt izziņu par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_116) PDF icon
 • Ārpus meža augošu koku ciršana
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana
  Iesniegums par atļauju cirst ārpus meža augošu koku/-us (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_121) PDF icon
Būvniecība
 • Publiskās apspriešanas
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Publiskā apspriešana par koku ciršanu
  Publiskās apspriešanas aptaujas lapa par koku ciršanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_122) PDF icon
 • Būvprojekti
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Iesniegums par atzīmes veikšanu
  Iesniegums par atzīmes veikšanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_126) PDF icon
  Inženierkomunikāciju trašu ierāde un reklāmas objektu novietnes piesaiste būvprojekta izstrādei
  Iesniegums inženierkomunikāciju trašu ierādei (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_127) PDF icon
  Pieteikums reklāmas objekta novietnes piesaistes ierādei (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_128) PDF icon
 • Būvēšana
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Būvatļaujas pārreģistrācija
  Iesniegums par būvatļaujas pārreģistrāciju sakarā ar būvniecības procesa dalībnieku maiņu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_129) PDF icon
  Būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšana
  Iesniegums par būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_130) PDF icon
  Izziņas par jaunbūvi izsniegšana (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)
  Iesniegums izziņas sagatavošanai par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_132) PDF icon
  Izziņas par būves neesību dabā izsniegšana
  Iesniegums izziņas sagatavošanai par būves neesamību (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_133) PDF icon
  Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA _134) PDF icon
  Apliecinājums par ielas/ceļa vai to daļas gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par ielas/ceļa vai to daļas gatavību ekspluatācijai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA _135) PDF icon
  Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu
  Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_136) PDF icon
  Apliecinājums par ēkas nojaukšanu
  Apliecinājums par ēkas nojaukšanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_137) PDF icon
  Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_138) PDF icon
  Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_139) PDF icon
  Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_140) PDF icon
  Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu
  Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_141) PDF icon
 • Ēku vienkāršotie procesi
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu
  Apliecinājuma karte (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu). II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_142) PDF icon
  Paskaidrojuma raksts (I grupas ēku būvniecībai)
  Paskaidrojuma raksts (I grupas būvēm). II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_143) PDF icon
  Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai
  Paskaidrojuma raksts (ēkas konservācijai). II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_144) PDF icon
  Paskaidrojuma raksts būves konservācijai
  Paskaidrojuma raksts (būves konservācijai). II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_145) PDF icon
  Paskaidrojuma raksts (būvniecībai). II daļa
  Paskaidrojuma raksts (būvniecībai). II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_146) PDF icon
  Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
  Paskaidrojuma raksts (ēkas nojaukšanai). II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_147) PDF icon
  Ēkas fasādes apliecinājuma karte
  Ēkas fasādes apliecinājuma karte. II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_148) PDF icon
 • Inženierbūvju vienkāršotie procesi
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Apliecinājuma karte ceļiem un ielām
  Apliecinājuma karte ceļiem un ielām. II daļa - Būvdarbu pabeigšana (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_150) PDF icon
  Paskaidrojuma raksts ceļiem un ielām
  Paskaidrojuma raksts ceļiem un ielām. II daļa - Būvdarbu pabeigšana (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_151) PDF icon
  Apliecinājuma karte inženierbūvēm
  Apliecinājuma karte inženierbūvēm. II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_152) PDF icon
  Paskaidrojuma raksts inženierbūvei
  Paskaidrojuma raksts inženierbūvei. II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_153) PDF icon
  Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai
  Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai. II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_154) PDF icon
  Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvei
  Paskaidrojuma raksts energoapgādes objektam. II daļa - Būvdarbu pabeigšana (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_155) PDF icon
  Apliecinājuma karte energoapgādes būvei
  Apliecinājuma karte energoapgādes objektam. II daļa - Būvdarbu pabeigšana (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_156) PDF icon
 • Reklāmas un krāsu pases
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Ēku, būvju krāsojuma saskaņošana
  Krāsu pase (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_119) PDF icon
  Reklāmas/reklāmas objekta ar/bez piesaistes zemei projekta saskaņošana un izvietošanas atļaujas izsniegšana
  Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_118) PDF icon
 • Tirdzniecība un pasākumi
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Vides objektu, vizuālo materiālu un reklāmu saskaņošana publiska pasākuma norises vietā
  Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_118) PDF icon
  Ielu tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma saskaņošana
  Iesniegums ielu tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma saskaņošanai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA._120) PDF icon
 • Arhīvs
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Iepazīšanās ar Arhīva materiāliem, kopiju izgatavošana un izsniegšana
  Iesniegums par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_157) PDF icon
  Iesniegums par kopiju izgatavošanu no arhīva lietas (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_158) PDF icon
 • Citas veidlapas
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Gadījumos, kad nepieciešams sniegt papildus informāciju (iesniegt papildus dokumentus vai atsaukt iepriekš iesniegto dokumentu, sniegt paskaidrojumus u.tml., aicinām izmantot:
  Iesniegums (brīvā formā) (Veidlapa Nr. DA_159) PDF icon
  Iesniegums par papildu dokumentiem (Veidlapa Nr. DA_160) PDF icon
  Paskaidrojums administratīvā pārkāpuma lietā (Veidlapa Nr. DA_161) PDF icon
  Iesniegums par lapu pievienošanu projektam (Veidlapa Nr. DA_162) PDF icon
  Iesniegums par sējuma pievienošanu projektam (Veidlapa Nr. DA_163) PDF icon
  Informācija par rakšanas darbu laiku pilsētā
  Paziņojums par atvērtu tranšeju (Veidlapa Nr. DA_164) PDF icon
  Lietas apliecinājuma ieraksts
  Lietas apliecinājuma ieraksts PDF icon
  Pilnvaras reģistrācija Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)
  Iesniegums par pilnvaras reģistrāciju BIS (Veidlapa Nr. DA_167) PDF icon
  SIA “Rīgas ūdens” pilnvarojuma reģistrācija Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)
  Iesniegums par SIA “Rīgas ūdens” pilnvarojuma reģistrāciju BIS (Veidlapa Nr. DA_168) PDF icon
  Deleģējuma reģistrācija Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)
  Iesniegums par deleģējuma reģistrāciju BIS (Veidlapa Nr.DA_169) PDF icon
  Ārvalstnieka reģistrācija Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)
  Iesniegums par ārvalstnieka reģistrāciju BIS (Veidlapa Nr.DA_170) PDF icon
Atgādinām par iespēju un aicinām iesniegt nepieciešamo dokumentāciju elektroniski būvniecības informācijas sistēmā.
Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.