Atgādinām par iespēju un aicinām iesniegt nepieciešamo dokumentāciju elektroniski būvniecības informācijas sistēmā.
 • Ģeotelpiskā informācija
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Iesniegums par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu no datubāzes
  Iesniegums par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu no datubāzes (Nr. DA_101)
  Iesniegums par topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju datubāzē
  Iesniegums par topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju datubāzē (Nr. DA_ 102)
  Iesniegums par topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaudi un reģistrāciju datubāzē
  Iesniegums par topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaudi un reģistrāciju datubāzē (Nr. DA_ 107)
  Iesniegums par aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju datubāzē
  Iesniegums par aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju datubāzē (Nr. DA_108)
  Iesniegums par būvju situācijas plāna izsniegšanu
  Iesniegums par būvju situācijas plāna izsniegšanu (Nr. DA_ 103)
  Iesniegums par ģeodēziskā punkta iznīcināšanu un pārvietošanu
  Iesniegums par ģeodēziskā punkta iznīcināšanu un pārvietošanu (Nr. DA_ 104)
  Iesniegums par GNSS EUPOS-RĪGA datu pakalpojumiem
  Iesniegums par GNSS EUPOS-RĪGA datu pakalpojumiem (Nr. DA_ 106)
  Ģeotelpiskās informācijas izsniegšana
  Pieprasījums ģeotelpisko datu kopas izmantošanai
  Ģeotelpiskās informācijas izsniegšana
  Pieprasījums ģeotelpiskās informācijas izmantošanai studiju darba izstrādei
 • Zemes ierīcība
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana
  Iesniegums par zemes ierīcības projekta izstrādi (nekustamā īpašuma veidošana) (Veidlapa Nr. DA_109)
  Lēmuma par blakus esošu zemes vienību apvienošanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu izsniegšana
  Iesniegums blakus esošu zemes vienību apvienošanai, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (Veidlapa Nr. DA_110)
  Zemes ierīcības projekta apstiprināšana
  Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai un adreses piešķiršanai jaunizveidotajām zemes vienībām (Veidlapa Nr. DA_111)
  Apgrūtinājumu plāna saskaņošana
  Iesniegums par apgrūtinājumu plānu saskaņošanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_100)
 • Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu saņemšana
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Nekustamā īpašuma atbilstības izvērtēšana nodokļa atvieglojumu saņemšanai
  Pieteikums nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus saņemšanai par ēkām, kas atzītas par kultūrvēsturisko vērtību veidojošu apbūvi ar autentisku apbūves fronti (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_123)
  Pieteikums nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu saņemšanai par ēkām, kas atrodas Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā un tā aizsardzības zonā, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās vai apbūves aizsardzības teritorijās, kas noteiktas Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 395.punktā, kā arī par ēkām, kas ir iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ārpus šīm teritorijām (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_124 )
  Pieteikums nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus saņemšanai par daudzdzīvokļu ēkām, kurām veikta visu fasāžu siltināšana pēc to nodošanas ekspluatācijā (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_125)
 • Adreses
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Lēmuma par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai/telpu grupai izsniegšana
  Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana zemes vienībai / ēkai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_114)
  Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana telpu grupai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_115)
  Ielu nosaukumu un ēku adrešu zīmju izvietojuma saskaņošana
  Ielu nosaukumu un ēku adrešu zīmju izvietojuma saskaņošana (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_113)
  Izziņas par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi izsniegšana
  Iesniegums izsniegt izziņu par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_116)
  Iesniegums ielas/laukuma nosaukuma zīmes saņemšanai
  Iesniegums ielas/laukuma nosaukuma zīmes saņemšanai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_149)
 • Afišu izvietošana
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Afišu izvietošana
  Iesniegums afišu izvietošanai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_117)
 • Ārpus meža augošu koku ciršana
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana
  Iesniegums par atļauju cirst ārpus meža augošu koku/-us (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_121)
Būvniecība
 • Publiskās apspriešanas
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Būvniecības ieceres publiskā apspriešana
  Iesniegums būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiālu saskaņošanai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_112)
 • Būvprojekti
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Iesniegums par atzīmes veikšanu
  Iesniegums par atzīmes veikšanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_126)
  Inženierkomunikāciju trašu ierāde un reklāmas objektu novietnes piesaiste būvprojekta izstrādei
  Iesniegums inženierkomunikāciju trašu ierādei (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_127)
  Pieteikums reklāmas objekta novietnes piesaistes ierādei (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_128)
 • Būvēšana
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Būvatļaujas pārreģistrācija
  Iesniegums par būvatļaujas pārreģistrāciju sakarā ar būvniecības procesa dalībnieku maiņu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_129)
  Būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšana
  Iesniegums par būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_130)
  Ģeodēzisko izpildmērījumu izvērtēšana
  Iesniegums izvērtēt ģeodēzisko izpildmērījumu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_131)
  Izziņas par jaunbūvi izsniegšana (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)
  Iesniegums izziņas sagatavošanai par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_132)
  Izziņas par būves neesību dabā izsniegšana
  Iesniegums izziņas sagatavošanai par būves neesamību (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_133)
  Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA _134)
  Apliecinājums par ielas/ceļa vai to daļas gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par ielas/ceļa vai to daļas gatavību ekspluatācijai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA _135)
  Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu
  Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_136)
  Apliecinājums par ēkas nojaukšanu
  Apliecinājums par ēkas nojaukšanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_137)
  Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_138)
  Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_139)
  Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_140)
  Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu
  Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_141)
 • Ēku vienkāršotie procesi
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu
  Apliecinājuma karte (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu). II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_142)
  Paskaidrojuma raksts (I grupas ēku būvniecībai)
  Paskaidrojuma raksts (I grupas būvēm). II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_143)
  Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai
  Paskaidrojuma raksts (ēkas konservācijai). II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_144)
  Paskaidrojuma raksts būves konservācijai
  Paskaidrojuma raksts (būves konservācijai). II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_145)
  Paskaidrojuma raksts (būvniecībai). II daļa
  Paskaidrojuma raksts (būvniecībai). II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_146)
  Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
  Paskaidrojuma raksts (ēkas nojaukšanai). II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_147)
  Ēkas fasādes apliecinājuma karte
  Ēkas fasādes apliecinājuma karte. II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_148)
 • Inženierbūvju vienkāršotie procesi
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Apliecinājuma karte ceļiem un ielām
  Apliecinājuma karte ceļiem un ielām. II daļa - Būvdarbu pabeigšana (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_150)
  Paskaidrojuma raksts ceļiem un ielām
  Paskaidrojuma raksts ceļiem un ielām. II daļa - Būvdarbu pabeigšana (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_151)
  Apliecinājuma karte inženierbūvēm
  Apliecinājuma karte inženierbūvēm. II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_152)
  Paskaidrojuma raksts inženierbūvei
  Paskaidrojuma raksts inženierbūvei. II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_153)
  Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai
  Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai. II daļa (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_154)
  Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvei
  Paskaidrojuma raksts energoapgādes objektam. II daļa - Būvdarbu pabeigšana (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_155)
  Apliecinājuma karte energoapgādes būvei
  Apliecinājuma karte energoapgādes objektam. II daļa - Būvdarbu pabeigšana (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_156)
 • Reklāmas un krāsu pases
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Ēku, būvju krāsojuma saskaņošana
  Krāsu pase (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_119)
  Reklāmas/reklāmas objekta ar/bez piesaistes zemei projekta saskaņošana un izvietošanas atļaujas izsniegšana
  Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_118)
 • Tirdzniecība un pasākumi
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Vides objektu, vizuālo materiālu un reklāmu saskaņošana publiska pasākuma norises vietā
  Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanu (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_118)
  Ielu tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma saskaņošana
  Iesniegums ielu tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma saskaņošanai (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA._120)
 • Arhīvs
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Iepazīšanās ar Arhīva materiāliem, kopiju izgatavošana un izsniegšana
  Iesniegums par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_157)
  Iesniegums par kopiju izgatavošanu no arhīva lietas (Veidlapa/iesnieguma forma Nr. DA_158)
 • Citas veidlapas
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Gadījumos, kad nepieciešams sniegt papildus informāciju (iesniegt papildus dokumentus vai atsaukt iepriekš iesniegto dokumentu, sniegt paskaidrojumus u.tml., aicinām izmantot:
  Iesniegums (brīvā formā) (Veidlapa Nr. DA_159)
  Iesniegums par papildu dokumentiem (Veidlapa Nr. DA_160)
  Paskaidrojums administratīvā pārkāpuma lietā (Veidlapa Nr. DA_161)
  Iesniegums par lapu pievienošanu projektam (Veidlapa Nr. DA_162)
  Iesniegums par sējuma pievienošanu projektam (Veidlapa Nr. DA_163)
  Informācija par rakšanas darbu laiku pilsētā
  Paziņojums par atvērtu tranšeju (Veidlapa Nr. DA_164)
  Lietas apliecinājuma ieraksts
  Lietas apliecinājuma ieraksts
  Iesniegums par ietekmes uz vidi novērtējumu
  Iesniegums par ietekmes uz vidi novērtējumu (Nr. DA_ 105)
Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, kura pārziņā ir šī mājaslapa, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.