• 1. marts 2022

  Paziņojums par plānošanas dokumenta “Rīgas attīstības programma 2022.–2027. gadam” pieņemšanu

  Pamatojoties uz Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 29.punkta prasībām, Rīgas dome sniedz šādu informāciju:

  Plānošanas dokumenta nosaukums un datums

  Rīgas attīstības programma 2022.–2027. gadam (apstiprināta ar Rīgas domes 23.02.2021. lēmumu Nr.1284).

  Plānošanas dokumenta izstrādātājs

  Rīgas valstspilsētas pašvaldība, adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis: +371 67012222, e-pasts: riga@riga.lv, Rīgas valstspilsētas pašvaldības interneta tīmekļa vietne: www.riga.lv.

  Plānošanas dokumenta Vides pārskata izstrādātājs –

  SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3 – 6, Rīga, LV-1010, tālrunis: +371 67242411, e-pasts: elle@environment.lv, uzņēmuma interneta tīmekļa vietne: www.environment.lv.

  Ar plānošanas dokumentu un tā sastāvā esošo Vides pārskatu, informatīvo ziņojumu par apstiprināto Rīgas attīstības programmu 2022.–2027. gadam un atzinumiem par vides pārskatu iespējams iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļa vietnē www.rdpad.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskajā informācijas portālā geolatvija.lv.

  Informatīvais ziņojums par Rīgas attīstības programmu 2022.-2027. gadam

 • 23.februāris 2022

  Rīgas attīstības programmas 2022.-2027.gadam un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšana

  Pamatojoties uz Rīgas domes 2022. gada 23. februāra lēmumu Nr.1284, tika apstiprināta Rīgas attīstības programma 2022.–2027.  gadam. 

  Aicinām iepazīties ar apstiprinātajiem dokumentiem sadaļā “Rīgas attīstības programma 2022 – 2027”. 

 • 17.februāris 2022

  Finanšu un administrācijas lietu komitejas sēde

  Finanšu un administrācijas lietu komitejas sēdē tika izskatīts lēmumprojekts “Par Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam un Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”.  Lēmumprojekts tika apstiprināts un virzīts izskatīšanai Rīgas domes sēdē.

 • 14.februāris 2022

  Pilsētas attīstības komitejas sēde

  Pilsētas attīstības komitejas sēdē tika izskatīts lēmumprojekts “Par Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam un Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”.  Lēmumprojekts tika apstiprināts un virzīts izskatīšanai Finanšu un administrācijas lietu komitejā un Rīgas domes sēdē.

 • 17.decembris 2021

  Septītā vadības darba grupas sanāksme

 • 15.decembris 2021

  Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam nosaukuma precizēšana

  Pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada 15.decembra lēmumu Nr.1090, tika precizēts Attīstības programmas nosaukums sekojošā redakcijā: “Rīgas attīstības programma 2022.–2027. gadam”.

 • 8.decembris 2021

  Stratēģijas ieviešanas padomes sēde

  Stratēģijas ieviešanas padome akceptē Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam Rīcības plānu un Investīciju plānu 2022.–2024. gadam.

 • 3. septembris – 4. oktobris 2021

  Rīgas attīstības programmas 2021.−2027. gadam 1. redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešana

  Pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada 18. augusta lēmumu Nr. 795, publiskajai apspriešanai ir nodota Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcija un vides pārskata projekts.

  AP2027 Stratēģiskā daļa
  AP2027 Rīcības plāns
  AP2027 Investīciju plāns
  Vides pārskata projekts
  Pašreizējās situācijas raksturojums
  Ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem

  Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai sadaļā “Publiskā apspriešana”.

 • 23.septembris 2021

  Sanāksme “Klimats un vide”

  Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros tika aizvadīta noslēdzošā tematiskā sanāksme par klimata un vides jautājumiem, diskutējot par Rīgas pilsētas ceļu uz klimatneitralitāti un klimatnoturību.

  Sanāksmes ieraksts pieejams: https://www.rdpad.lv/departaments/sabiedribas-lidzdaliba/sanaksmju-ieraksti/

 • 22.septembris 2021

  Publiskā diskusija “Uzņēmējdarbība un konkurētspēja”

  Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros tika aizvadīta publiskā diskusija par uzņēmējdarbības un konkurētspējas tēmām. Diskusijas ietvaros dalībnieki tika aicināti paust idejas par tuvākajos gados īstenojamajām rīcībām, kas nodrošinātu:

  > zināšanu un inovāciju ekosistēmas attīstību;

  > uzņēmējdarbībai atbalstošu vidi, kas stimulē vietējā kapitāla ieguldījumus;

  > jaunās attīstības programmas 1. redakcijas noteikto vidējās algas pieauguma un investīciju piesaistes mērķu sasniegšanu;

  > pilsētas starptautisko atpazīstamību un darbaspēka piesaisti.

  Prezentācija
  Sanāksmes apkopojums

  Sanāksmes ieraksts pieejams: https://www.rdpad.lv/departaments/sabiedribas-lidzdaliba/sanaksmju-ieraksti/

 • 21.septembris 2021

  Tikšanās ar apkaimju iedzīvotāju organizācijām

  Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros tika aizvadīta tematiskā tikšanās ar apkaimju iedzīvotāju organizācijām. Mērķis bija apzināt apkaimju biedrību līdzdalības iespējas jaunās attīstības programmas prioritāšu īstenošanā. Pirmajā pasākuma daļā interesenti tika informēti par attīstības programmā iekļautajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī par sabiedrībā virzītas apkaimju attīstības konceptu. Savukārt otrā daļa tika veltīta moderētai diskusijai, lai kopīgi nonāktu līdz konkrētiem sadarbības soļiem problēmsituāciju risināšanā.

  Sanāksmes ieraksts pieejams: https://www.rdpad.lv/departaments/sabiedribas-lidzdaliba/sanaksmju-ieraksti/

  Prezentācija
  Sanāksmes kopsavilkums

 • 17.septembris 2021

  Publiskā diskusija “Mobilitāte”

  Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas un Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros tika aizvadīta tematiskā diskusija ”Mobilitāte”. Pirmajā sanāksmes daļā dalībnieki plašāk tika iepazīstināti ar jaunajā Rīgas attīstības programmā iekļautajiem mērķiem, uzdevumiem, rādītājiem, kā arī būtiskām rīcībām un projektiem. Savukārt otrā daļa tik veltīta diskusija par satiksmes veidu lietotāju sadalījumu, t.sk. sabiedriskā transporta un velo infrastruktūras attīstības perspektīvām un zemo emisiju zonu.

  Sanāksmes ieraksts pieejams: https://www.rdpad.lv/departaments/sabiedribas-lidzdaliba/sanaksmju-ieraksti/

 • 15.septembris 2021

  Sanāksme-darbnīca “Vides pieejamība”

  Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros norisinājās tematiskā darbnīca ekspertiem “Vides pieejamība”, kurā tika diskutēts par rīcībām un priekšlikumiem vides pieejamības veicināšanai Rīgā:

  > Sadaļā “Vides pieejamība ielu telpā. Maršrutu pieeja” tika runāts par vienotas un pieejamas ielu telpas veidošanas risinājumiem, mazinot vides pieejamības sadrumstalotību pilsētvidē .

  > Sadaļā “Ēku pieejamība. Pašvaldības un privātie īpašumi” tika runāts par rīcībām pašvaldības iestāžu pieejamības nodrošināšanai, kā arī atbalsta instrumentiem privāto īpašumu pieejamības veicināšanai.

  Sanāksmes kopsavilkums

 • 14.septembris 2021

  Tikšanās ar jauniešiem

  Lai iesaistītu jauniešus Rīgas attīstības plānošanā, kā arī iepazīstinātu ar publiskajai apspriešanai nodoto Rīgas attīstības programmas 2021.–2027.gadam 1. redakciju, Dzīves kvalitātes dizaina institūtā “Viskaļi” norisinājās tikšanās ar jauniešiem.

  Prezentācija
  Sanāksmes kopsavilkums

 • 9.septembris 2021

  Ievadseminārs jauniešiem

  Gatavojoties gaidāmajai sanāksmei 14. septembrī, jaunieši tika aicināti uz ievadsemināru, kurā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji pastāstīja par jauno attīstības programmu un tās nozīmi pilsētai un iedzīvotājiem.

 • 8.septembris 2021

  Oficiālā publiskās apspriešanas sanāksme

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji sniedza prezentāciju par Attīstības programmas 2021.−2027. gadam 1. redakciju, savukārt SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pārstāvji iepazīstināja ar tās vides pārskata projektu.

  Sanāksmes ieraksts pieejams: https://www.rdpad.lv/departaments/sabiedribas-lidzdaliba/sanaksmju-ieraksti/ un Facebook.

  Prezentācija par Attīstības programmas 2021.2027. gadam 1. redakciju
  Prezentācija par vides pārskata projektu
  Sanāksmes protokols

 • 18.augusts 2021

  Rīgas domes sēde

  Rīgas domes sēdē tika izskatīts un apstiprināts lēmumprojekts “Par Rīgas attīstības programmas 2021.−2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanu”. Publiskā apspriešana dokumentiem norisināsies no 2021. gada 3. septembra līdz 4. oktobrim. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai!

 • 12.augusts 2021

  Pilsētas attīstības komitejas sēde

  Pilsētas attīstības komitejas sēdē tika izskatīts lēmumprojekts “Par Rīgas attīstības programmas 2021.−2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanu”. Lēmumprojekts tika apstiprināts un virzīts izskatīšanai Rīgas domes sēdē.

 • 11.augusts 2021

  Vebinārs Rīgas domes deputātiem

  Aizvadīts vebinārs ar Rīgas domes deputātiem, kurā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji prezentēja un detalizētāk iepazīstināja deputātus ar Attīstības programmas 2021.−2027. gadam 1. redakcijas (AP2027) projektu. Prezentācijai sekoja diskusiju sadaļa, kurā deputāti tika aicināti izteikt viedokli par sagatavoto AP2027  projektu.

 • 28.jūlijs 2021

  Sestā vadības darba grupas sanāksme

 • 7.maijs 2021

  Kultūras komisijas sēde

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji prezentēja Attīstības programmas 2021.−2027. gadam 1. redakcijas projektu Izglītības, kultūras un sporta komitejas izveidotajai Kultūras komisijai, uzsvaru liekot uz Attīstības programmā ietvertajiem kultūrvides aspektiem.

 • 7.maijs 2021

  Apkaimju attīstības komisijas sēde

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji prezentēja Attīstības programmas 2021.−2027. gadam 1. redakcijas projektu Pilsētas attīstības komitejas izveidotajai Apkaimju attīstības komisijai, uzsvaru liekot uz Attīstības programmā ietvertajiem Rīgas apkaimju attīstības aspektiem.

 • 6.maijs 2021

  Kultūrvēsturiskā materiālā mantojuma komisijas sēde

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji prezentēja Attīstības programmas 2021.−2027. gadam 1. redakcijas projektu Pilsētas attīstības komitejas izveidotajai Kultūrvēsturiskā materiālā mantojuma komisijai, uzsvaru liekot uz Attīstības programmā ietvertajiem kultūrvēsturiskā materiālā mantojuma aspektiem.

 • 5.maijs 2021

  Mikromobilitātes drošības komisijas sēde

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji prezentēja Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas projektu Satiksmes un transporta lietu komitejas izveidotajai Mikromobilitātes drošības komisijai, uzsvaru liekot uz Attīstības programmā ietvertajiem mobilitātes aspektiem.

 • 30.aprīlis 2021

  Rīgas mājokļu darba grupas sēde

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji prezentēja Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas projektu Mājokļu un vides komitejas izveidotajai Rīgas mājokļu darba grupai, uzsvaru liekot uz Attīstības programmā ietvertajiem mājokļa un tā attīstības aspektiem.

 • 29.aprīlis 2021

  Publiskās ārtelpas un pilsētvides komisijas sēde

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji prezentēja Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas projektu Pilsētas attīstības komitejas izveidotajai Publiskās ārtelpas un pilsētvides komisijai, uzsvaru liekot uz Attīstības programmā ietvertajiem pilsētvides aspektiem.

 • 26.aprīlis 2021

  Pilsētas attīstības komitejas sēde

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji prezentēja Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas projektu Pilsētas attīstības komitejai, uzsvaru liekot uz Attīstības programmā ietvertajiem pilsētas pārvaldības un konkurētspējas aspektiem.

 • 23.aprīlis 2021

  Klimatneitralitātes darba grupas sanāksme

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji prezentēja Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas projektu Mājokļu un vides komitejas izveidotajā Klimatneitralitātes darba grupā, uzsvaru liekot uz Attīstības programmā ietvertajiem klimata un vides aspektiem.

 • janvāris − marts 2021

  Tematiskās darba grupas (2.fāze)

  Tika organizētas katras prioritātes darba grupu sanāksmes Rīcības plāna un Investīciju plāna izstrādes ietvaros, kurās tika apspriesti iesūtītie priekšlikumi, nenoklātie lauki, kā arī citi risināmie jautājumi.

 • 6. janvāris 2021

  Seminārs par Rīcības plāna un Investīciju plāna veidlapu aizpildīšanu

  Seminārs organizēts, lai veicinātu vienotu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību izpratni par nosūtīto Attīstības programmas 2021.−2027. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna veidlapu aizpildīšanu.

   Prezentācija

 • 11. decembris 2020
 • 4. septembris 2020

  Diskusija-darbnīca par Reģionālajiem sadarbības projektiem

  Rīgas jaunās Attīstības programmas 2021.−2027. gadam ietvaros tika organizēta darbnīca ar Rīgas metropoles areāla pašvaldībām, lai veidotu kopīgu izpratni par reģionālās un vietājās nozīmes projektiem, kā arī apspriestu tālākos sadarbības soļus dažādu kopīgu projektu ideju veidošanā.

  Diskusijas kopsavilkums

  Aktuālākie jaunumi saistībā ar sadarbības stiprināšanu starp Rīgas un Pierīgas pašvaldībām jeb Rīgas metropoles areālā atrodami sadaļā “METROPOLES AREĀLS”.

 • 6. un 7.augusts 2020

  Vebināri par Attīstības programmas 2021.−2027. gadam Stratēģiskās daļas projektu

  Lai uzklausītu dažādu pušu viedokļus un diskutētu par sagatavoto Rīgas jaunās attīstības programmas 2021.−2027. gadam Stratēģiskās daļas projektu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments organizēja vebinārus, iesaistot pašvaldības, valsts iestāžu, nevalstisko organizāciju un citus dalībniekus.

  Attīstības programmas 2021.−2027. gadam Stratēģiskās daļas projekts (aktualizēts 29.07.2020. ar veiktiem tehniskiem labojumiem)

  Prezentācija

  Vebināru kopsavilkums

  Jautājumu vai priekšlikumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot e-pastu: plano@riga.lv.

 • 14.februāris 2020

  Ceturtā vadības darba grupas sanāksme

 • 26.novembris 2019  –  septembris 2020

  Tematiskās darba grupas (1.fāze)

  Darba grupu norises apraksts
  Prioritāšu apraksts

  Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas galveno stratēģiskās plānošanas speciālisti Elīnu Ledaini (e-pasts: elina.ledaine@riga.lv, tālr.: 67012918).

 • 31.oktobris 2019

  Rīgas jauniešu pilsētplānošanas forums “Runātrīga”

  Sadarbojoties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu tika organizēts pirmais jauniešu pilsētplānošanas forums, kura laikā jauniešiem tika  sniegta iespēja iesaistīties pilsētas plānošanas procesā, tajā skaitā jaunās Rīgas attīstības programmas 2021.-2027.gadam veidošanā kopā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistiem.

 • 23.oktobris 2019

  Tematisko darba grupu vadītāju informatīvā sanāksme

 • 16.septembris 2019

  Trešā vadības darba grupas sanāksme

 • 29.jūlijs – 21.augusts 2019

  Rīgas pilsētas iedzīvotāju aptauja

  Aptauja norisinājās laika posmā no 2019.gada 29.jūlija līdz 20.augustam. Aizpildīšanai tā bija pieejama gan fiziski 5 Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra vietās, gan elektroniski.

  Aptaujas rezultātu kopsavilkums
  Infografika

 • 11.jūnijs 2019

  Otrā vadības darba grupas sanāksme

 • 20. maijs 2019

  Darba seminārs: RĪGA 2027 starp valsts iestāžu un nevalstiskā sektora pārstāvjiem

  Tēma: “Ceļā uz kopīgo”

  Turpinot AP2027 izstrādes procesu, tika organizēts darba seminārs, kura mērķis, darbojoties radošajās darbnīcās, bija meklēt ceļu, kā atšķirīgas pilsētas attīstības vēlmes un vajadzības salāgot, lai kopīgi veidotu tādu Rīgu 2027.gadā, kādā vēlamies dzīvot, strādāt un atpūsties.

  Kopsavilkums no darbnīcām

  Dalibnieku statistika

  Foto

 • Februāris – Marts 2019

  Sanāksmes ar Rīgas domes departamentiem un Sanāksmes ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām.

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aizvadot 1.vadības darba grupas tikšanos uzsāka sanāksmju organizēšanu ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām februāra un marta mēnešos. Šo vizīšu mērķis ir noskaidrot veiksmes un neveiksmes esošajā plānošanās periodā 2014-2020, kādi uzstādījumi būtu svarīgi jaunajā plānošanas periodā 2021-2027, kā darboties ar jaunajām tēmām (aprites ekonomika, digitalizācija, klimata pārmaiņas, metropole u.c.).

 • 7.februāris 2019

  Pirmā vadības darba grupas sanāksme.

  Prezentācija par „Rīgas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde un vadības darba grupas loma un nozīme”

    Prezentācija “Darbnīcas: Attīstības izaicinājumi Rīgā jaunajā plānošanas periodā kopsavilkums”

 • 11.decembris 2018

  Darbnīca “Attīstības izaicinājumi Rīgā jaunajā plānošanas periodā”(piedalījās dalībnieki no dažādām Rīgas domes iestādēm).

  Darbnīcas kopsavilkums

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.