Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumam un Rīgas domes iekšējiem noteikumiem Nr.5 „Kārtība, kādā tiek īstenota Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Rīgas attīstības programmas izpildes uzraudzība”, Rīgas pašvaldībā 2008.gadā tika ieviesta Stratēģijas uzraudzības sistēma. Tās ietvaros ik gadu, balstoties uz Rīgas domes iestāžu un struktūrvienību sniegto informāciju, tiek veidots Pārskats par Stratēģijas un Programmas īstenošanu pārskata gadā. Lai Pārskatā sniegtā informācija būtu objektīva, tajā tiek ietverta arī vispārējā statistika par Rīgu, ikgadējās iedzīvotāju aptaujas rezultāti, kā arī 5 dažādu jomu (pilsētvide, ekonomika, NVO, sociālā joma un pārvaldība) ekspertu viedoklis. Pārskats ik gadu tiek apstiprināts ar Rīgas domes lēmumu.

Stratēģijas uzraudzības sistēmas ietvaros kopš 2009.gada darbojas interneta vietne www.sus.lv, kas satur informāciju par aktuālajiem Rīgas attīstības plānošanas dokumentiem, Rīgas domes struktūrvienību veikto pētījumu datu bāzi, plašu statistisko informāciju par pilsētu, kā arī ik gadu izdotos pārskatus par Stratēģijas un Programmas īstenošanu un citu noderīgu informāciju. Interneta vietnes lietotāji galvenokārt ir pašvaldību darbinieki, skolēni, studenti, pētnieki, kā arī citi interesenti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts