Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – Departaments) speciālisti 2021.gadā ir pabeiguši Rīgas pilsētas kvaziģeoīda modeļa RIGA’20 izstrādi, kas kopumā ilga divus gadus – no 2019.gada līdz 2020.gadam.  Izstrādātais kvaziģeoīda modelis RIGA’20 atbilst 2011. gada 15. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 18. un 21. punkta prasībām un ir pirmais kvaziģeoīda modelis Baltijas valstīs, kas radīts speciāli konkrētai pilsētai.

2021. gada 15. aprīlī informāciju par izstrādāto kvaziģeoīda modeli RIGA’20 savā mājas lapā ir publicējusi Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

 Kvaziģeoīda modeļa RIGA20 izstrādes kopsavilkums

Atbilstoši Rīgas VT attīstības koncepcijai 60% jeb apm. 185  km2 Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas ir iespējams veikt mērījumus (skat. 1. attēlu), izmantojot globālas pozicionēšanas metodi, jo šajās teritorijās nav šķēršļu globālās pozicionēšanas metodes izmantošanai – skraja apbūve vai  teritorijās ar mazu vai nelielu veģetāciju.

Globālā pozicionēšanā normālā augstuma noteikšanai nepieciešams augstuma anomālijas modelis – kvaziģeoīds, kuru ģeodēziskās programmas izmanto kā pāreju no ģeodēziskā (elipsoidālā) augstuma uz normālo augstumu.


1.attēls Globālās pozicionēšanas iespējas Rīgā

Rīgas kvaziģeoīda modelis ļauj izmantot globālās pozicionēšanas metodi lielā daļā Rīgas pilsētas teritorijas un iegūt normālo augstumu, kura vērtības ir maksimāli tuvu Valsts ģeodēziskā tīkla (turpmāk – VĢT) N1 klases punktu un pilnveidoto vai daļēji pilnveidoto Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla (turpmāk – VT) raksturlielumam. Globālās pozicionēšanas metodes izmantošana ir ekonomiskāk, ātrs un ērts veids ģeotelpisko pamatdatu iegūšanai un nav nepieciešama VT pilnveidošana visā pilsētas teritorijā.

Kvaziģeoīda modeļa RIGA’20 izmantošana

Kvaziģeoīda modelis RĪGA’20 aprēķināts, izmantojot GRAVSOFT programmatūru, un pret VĢT iegūta standartnovirze ar 1σ (68%) ticamību – 6mm.

Augstuma anomālijas pārklāj Rīgas pilsētas administratīvo teritoriju intervālā no 20.3 m līdz 21.1 m  (skat. 2. attēlu). Pārbaudot kvaziģeoīda modeli RIGA’20 attiecībā pret N1 klases un Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla (turpmāk – VT) punktiem, iegūtās normālo augstumu starpības gan pēcapstrādes, gan RTK režīmā atbilst normatīvo aktu prasībām.

2.attēls. Kvaziģeoīda modeļa RIGA’20 robeža

Kvaizģeoīda modelis RIGA’20 ir izmantojams, veicot globālās pozicionēšanas novērojumus tautsaimniecībā – ģeodēziskajos un topogrāfiskajos darbos, kā arī zinātniskajos darbos, kur nepieciešama augstumu pārejas virsma no ģeodēziskiem uz normāliem augstumiem.

Kvaziģeoīda modeļa RIGA’20 izmantošana Rīgas pilsētas administratīvā teritorijā ir ieteicama un nepieciešama.

Kvaziģeoīda modeli RIGA’20 jāizmanto Rīgas teritorijā, ņemot vērā šādus norādījumus:

  1. veicot augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzmērīšanas darbus vai kontrolmērījumus pilnveidoto Rīgas VT un VĢT punktu tiešā tuvumā (līdz 200 m), Rīgas VT un VĢT punktu izmantošana ir obligāta;
  2. novērojumus ar globālās pozicionēšanas metodi veic saskaņā ar vispārpieņemtajiem globālās pozicionēšanas sistēmas mērījumu veikšanas tehnoloģijas nosacījumiem, kas nodrošina satelītu pārraidītā signāla tiešu uztveršanu;
  3. veicot globāls pozicionēšanas novērojumus, jāievēro LatPos un EUPOS-RĪGA patstāvīgo bāzes staciju lietošanas noteikumi.

Ārpus Rīgas pilsētas administratīvās robežas, kvaziģeoīda modeļa RIGA’20izmantošana pieļaujama, tikai veicot papildu kontrolmērījumus. Departaments nav atbildīgs par kvaziģeoīda modeļa RIGA’20 precizitāti ārpus Rīgas pilsētas administratīvās robežas.

Kvaziģeoīda modelis RIGA’20 ir pieejams bez maksas ikvienam lietotājam un lejuplādējams *.gri un *.dat paplašinājumos šeit RIGA’20 vai Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras mājas lapā: https://www.lgia.gov.lv/lv/rigas-kvazigeoida-modelis-0.

Ar Rīgas pilsētas kvaziģeoīda modeļa RIGA’20 aprēķināšanas pārskatu var iepazīsties šeit RIGA’20.

Kvaziģeoīda modelis RIGA’20 pieejams arī pie mērniecības instrumentu un datorprogrammatūru izplatītājiem.

Pārējā Rīgas teritorijā augstas precizitātes datu ieguvei nepieciešamības gadījumā ir jāizmanto pilnveidotais Rīgas VT vai VĢT.

Kvaziģeoīda modeļa RIGA’20 aprēķināšana

Kvaziģeoīda modeļa RIGA’20 aprēķināšanai ir izmantota Dānijas Tehniskās universitāte pasniedzēju izveidota programma GRAVSOFT (turpmāk – GRAVSOFT) ar komandas uzvednes palaišanu. Aprēķinos izmantotas GRAVSOFT programmas GEOCOL17, SELECT, TCGRID, TC, TCFOUR, GEOIP, GEOGRID, SPFOUR un GCOMB.

Kvaziģeoīda modeļa RIGA’20 aprēķinam tika izvēlēta noņemšanas-atjaunošanas metode (remove-restore method), sagatavoti un modelēti šādi dati:

  1. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras izsniegtās brīvā gaisa gravitācijas anomālijas.
  2. Pasaules gravitācijas lauka modelis EGM2008.
  3. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras izstrādātais sauszemes teritorijas digitālais reljefa modelis – DTM (Digital terrain model).
  4. Savietotie nivelēšanas un globālās pozicionēšanas punkti Rīgas administratīvajā teritorija un tuvākajā apkārtnē .

Pēc datu sagatavošanas tika uzsākts kvaziģeoīda modeļa RIGA’20 aprēķins. Aprēķins tika uzsākts ar noņemšanas procesu (Full remove). Izmantojot garos viļņus, no EGM2008 modeļa tika atvasināts gravitācijas anomālijas lauks, izmantojot īsos un vidējos viļņus, no reljefa modeļa datiem tika atvasinātas gravitācijas anomālijas un no brīvā gaisā gravitācijas anomālijām atņemtas aprēķinātās EGM2008 un reljefa modeļa gravitācijas anomālijas. Noņemšanas procesā tika iegūti pilnībā reducēti gravimetriskie dati.

Atjaunošanas procesā (Full restore) tika aprēķināti reljefa modeļa atlikumi. Izmantojot ātro Furjē transformācijas algoritmu (Fast Fourier Transform) un Stoksa formulu, tika iegūtas reducētas ģeoīda vērtības. Turpmāk tika aprēķināti pilnībā reducēti gravitācijas dati, atjaunoti reljefa modeļa atlikumi un no ģeoīda modeļa reducētām vērtībām iegūts gravimetriskais ģeoīds, kas piesaistīts pie globālas atskaites sistēmas. Ģeoīds tika piesaistīts pie savietotiem nivelēšanas un globālās pozicionēšanas punktiem ar piesaistes (fitting) metodi, izmantojot programmas GEOIP, GEOGRID un GCOMB. No aprēķinātā gravimetriskā ģeoīda modeļa tika atņemti savietoto nivelēšanas un globālās pozicionēšanas punktu ģeodēziskie raksturlielumi, iegūstot ģeoīda viļņa vērtības starpības, tad transformētas regulārā tīklu datu formātā un pieskaitītas pie gravimetriskā ģeoīda modeļa. Aprēķinu rezultātā tika iegūts augstuma anomāliju modelis – kvaziģeoīds RIGA’20.

Kvaziģeoīda modeļa RIGA’20 precizitātes novērtējums

vidēja novirze
(mean) m
standartnovirze
(std.dev) m
novirzes intervāls
(min) m
novirzes intervāls
(max) m
0.0000.006-0.0100.010

Kvaziģeoīda modelis RIGA’20 izstrādāts Rīgas administratīvai teritorijai ar definēto soli 0.0075 decimālgrādi, attiecīgi kvaziģeoīda modeļa robeža samazināta līdz 56° 45′ 00” līdz 57° 15′ 09” Z.p. un no 23° 30′ 09” līdz 24° 45′  18” A.g. un visas vērtības, kas atrodas apm. 6 km ārpus Rīgas pilsētas administratīvas teritorijas robežas,  aizstātas ar vērtību 9999.000 (skat. 3. attēlu).

3.attēls Kvaziģeoīda modelis RIGA ’20

Kvaziģeoīda modeļa RIGA’20 pārbaude pēcapstrādes režīmā

Kvaziģeoīda modeļa RIGA’20 pārbaude veikta laika posmā no 01.09.2020. līdz 10.03.2021. Pārbaudē izmantoti seši punkti – nivelēšanas tīkla N1 klases un Rīgas VT punkti, kuru standartnovirzes 1σ (68%) robežās pret VĢT nepārsniedz 2mm. Globālā pozicionēšana veikta pēcapstrādēs režīmā. Pārbaudē izmantoti punkti, kuriem augstuma standartnovirze pret VĢT 1σ (68%) robežās ir līdz 3 mm. Attiecīgi, izmantojot aprēķināto augstuma anomāliju modeli, iegūtas normālo augstumu starpības, kur maksimālās vērtības pēcapstrādes punktos ir intervālā no – 15 mm līdz 7 mm.

Kvaziģeoīda modeļa RIGA’20 pārbaude reālā laika režīmā

Kvaziģeoīda modeļa RIGA’20 pārbaudei LatPos sistēmā izvēlēti 37 punkti. Globālās pozicionēšanas laikā iegūtas standartnovirzes līdz 10 mm. Izmantojot aprēķināto augstuma anomāliju modeli, iegūtās normālo augstumu starpības LatPos sistēmā ir intervālā no -14 mm līdz 25 mm, vidēja vērtība 9 mm.

Kvaziģeoīda modeļa RIGA’20 pārbaudei EUPOS-RĪGA sistēmā izvēlēti 45 punkti. EUPOS-RĪGA tīklā, izmantojot aprēķināto augstuma anomāliju modeli, novērojumi veikti uz VĢT  punktiem, kas atbilst 2011. gada 15. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 12. punktam un uz Rīgas VT punktiem, kuru standartnovirzes 1σ (68%) robežās pret VĢT nepārsniedz 2mm. Neskatoties uz to, ka EUPOS-RĪGA bāzes stacijām piemēro standartnovirzi ģeodēziskajam (elipsoidālajam) augstumam 15mm pret VĢT, iegūtā normālo augstumu starpība ir intervālā no -17 mm līdz 26 mm ar vidējo vērtību 5 mm.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.