Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojuma izstrāde (turpmāk – Lokālplānojums) uzsākta, lai nodrošinātu priekšnoteikumus nacionālas nozīmes infrastruktūras objekta – dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības uzsākšanai, nosakot dzelzceļa trasei un ar to funkcionāli saistīto objektu izbūvei nepieciešamās teritorijas un izstrādājot nosacījumus šīs teritorijas izmantošanai.

Lai nodrošinātu izmantojamus un inženiertehniski iespējamus lokālplānojuma risinājumus, plānošana tiek veikta paralēli būvprojektēšanai.

Informācijai:

  • Lokālplānojuma teritorijā ir plānots īstenot paredzēto darbību “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecību”, kurai ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums, un tā ir akceptēta ar Ministru kabineta 2016.gada 24. augusta rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”.
  • Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr.468 “Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica”.
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts