Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojuma izstrāde (turpmāk – Lokālplānojums) uzsākta, lai nodrošinātu priekšnoteikumus nacionālas nozīmes infrastruktūras objekta – dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības uzsākšanai, nosakot dzelzceļa trasei un ar to funkcionāli saistīto objektu izbūvei nepieciešamās teritorijas un izstrādājot nosacījumus šīs teritorijas izmantošanai.

Lai nodrošinātu izmantojamus un inženiertehniski iespējamus lokālplānojuma risinājumus, plānošana tiek veikta paralēli būvprojektēšanai.

Informācijai:

  • Lokālplānojuma teritorijā ir plānots īstenot paredzēto darbību “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecību”, kurai ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums, un tā ir akceptēta ar Ministru kabineta 2016.gada 24. augusta rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”.
  • Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr.468 “Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica”.

Rail Baltica lokālplānojuma teritorija

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati (Autors: © Valsts zemes dienests, 2020)
Rīgas pilsētas ielu sarkanās līnijas (Autors: © Rīgas pilsētas pašvaldība, 2020)

 

APZĪMĒJUMI

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas robeža Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robeža Lokālplānojuma robeža Lokālplānojuma robeža
Ielu sarkanās līnijas Ielu sarkanās līnijas Zemes vienību robežas Zemes vienību robežas
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts