Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 24 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Druvienas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 122 9000), pie Druvienas ielas 2

Nolemj:

uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 33 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Druvienas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 122 9000), pie Druvienas ielas 2 140,86 EUR (viens simts četrdesmit euro, astoņdesmit seši centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 099 0317) un Rīgā, Jūrkalnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 9018), pie Jūrkalnes ielas 62, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2023.

1.2.2. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 075 0854), pie Kārļa Ulmaņa gatves 71, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 19 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, zemesgabalā bez adreses ( adastra apzīmējums 0100 075 0854), pie Kārļa Ulmaņa gatves 71 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 64,88 EUR (sešdesmit četri euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Gaismas ielā 33A (kadastra apzīmējums 0100 071 2605), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 16 bērzus ø 26, 37, 29, 15(celma caurmērs 22 cm), 23, 43, 24, 37, 30, 34, 40, 57/53, 34, 38, 36, 21 cm un 1 blīgznu ø 32/32 cm Rīgā, Gaismas ielā 33A (kadastra apzīmējums 0100 071 2605) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2681,55 EUR (divi tūkstoši astoņdesmit viens euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Rumbulas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 118 0104; kadastra numurs 01001180070), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 23 cm un 1 priedi ø 31 cm Rīgā, Rumbulas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 118 0104; kadastra numurs 01001180070);
 2. atļaut cirst 1 egli ø 49 cm, 1 liepu ø 39 cm un 13 rietumu tūjas ø 25/23, 24, 23, 34/35, 15/22/20, 25/25, 19/25, 20/16, 26, 19/20, 19/15, 22, 22 cm Rīgā, Rumbulas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 118 0104; kadastra numurs 01001180070) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2438,22 EUR (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro, divdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Lienes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 034 0110), saistībā ar būvniecību pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 09.05.2023. līdz 22.05.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 ošlapu kļavas ø 18/17 (celma caurmērs 24 cm) un 2 gobu ø 27, 20 cm ciršanu Rīgā, Lienes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 034 0110);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 03.05.2023. Ne vēlāk kā līdz 08.05.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.05.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā.
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.06.2023.

1.2.6. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 038 0101), saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 18.04.2023. līdz 01.05.2023. rīkot publisko apspriešanu par 4 bērzu ø 50, 38/41, 41, 30 cm un 2 liepu ø 15/15/15/15/15, 32 cm ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 038 0101);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 12.04.2023. Ne vēlāk kā līdz 17.04.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 17.04.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (ar skatu pret Valmieras ielu)
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2023.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Skudru ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 121 1811; kadastra numurs 01001210004), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 40 cm, 3 ošlapu kļavas ø 31, 30, 35 cm, 3 blīgznas ø 37, 32, 25 cm Rīgā, Skudru ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 121 1811; kadastra numurs 01001210004) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 990,32 EUR (deviņi simti deviņdesmit euro, trīsdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Zilānu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 2846), pie Drujas ielas 16, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 apses ø 18 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, Zilānu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 2846), pie Drujas ielas 16 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 126,35 EUR (viens simts divdesmit seši euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Ķīšezera ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 084 2142) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 25 cm Rīgā, Ķīšezera ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 084 2142) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 85,37 EUR (astoņdesmit pieci euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ūdeļu ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 123 2169) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.05.2023.

1.2.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Džutas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 086 0146) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2023.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ugāles iela 4 (kadastra apzīmējums 0100 075 0440)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.05.2023.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 056 0102) un Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 1 Pensilvānijas osi ø 37 cm, 1 apsi ø 34 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115);
  2. 1 kļavu ø 22 cm Rīgā, Ventspils ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 056 0102);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 061 0003), pie Daugavgrīvas ielas 8

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2023.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Drustu ielā 9 k-4 (kadastra apzīmējums 0100 105 0465)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 41 cm Rīgā, Drustu ielā 9 k-4 (kadastra apzīmējums 0100 105 0465);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 93,34 EUR (deviņdesmit trīs euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kuģu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 049 0240)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kuģu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 049 0240).

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Valtaiķu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 099 0500)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 40 cm Rīgā, Valtaiķu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 099 0500);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 36,43 EUR (trīsdesmit seši euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Raudas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 075 0334)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.05.2023.

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lielupes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 097 0004), pie Lielupes ielas 72

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lielupes ielas teritorijā(kadastra apzīmējums 0100 097 0004), pie Lielupes ielas 72.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094).

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094).

1.3.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu iela 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094).

1.3.12. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094).

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Voleru ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 098 0018)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.05.2023.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Spilves ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 077 0015) un Rīgā, Spilves ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 077 9000), pie Spilves ielas 27

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2023.

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 (kadastra apzīmējums 0100 063 0070)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 39 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 (kadastra apzīmējums 0100 063 0070);
 2. atļaut cirst 9 vītolu ø 43, 29, 63, 54, 37, 41, 51, 42, 50 cm, 4 bērzu ø 38, 42, 36, 35 cm, 1 liepas ø 32 cm, 2 ozolu ø 28, 28 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 (kadastra apzīmējums 0100 063 0070);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1655,08 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit pieci euro, astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 58A (kadastra apzīmējums 0100 76 2122)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 58A (kadastra apzīmējums 0100 76 2122).

1.3.17. § Par koka ciršanu un par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Zeltiņu ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2542), pie Zeltiņu ielas 45

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 blīgznas ø 40/35,32/22, 23/32, 20/20/10/11/13 cm Rīgā, Zeltiņu ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2542), pie Zeltiņu ielas 45);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 33/20 cm Rīgā, Zeltiņu ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2542), pie Zeltiņu ielas 45;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 96,53 EUR (deviņdesmit seši euro, piecdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rencēnu ielā 36A (kadastra apzīmējums 0100 121 1479)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2023.

1.3.19. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Garciema ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 120 0072)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.05.2023.

1.3.20. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Duntes ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 017 0020)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Duntes ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 017 0020).

1.3.21. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 084 2131)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 32 cm Rīgā, Ezermalas ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 084 2131);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 51 cm, 7 bērzus ø 22, 20, 28, 21, 24, 31, 41 cm Rīgā, Ezermalas ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 084 2131);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 568,70 EUR (pieci simti sešdesmit astoņi euro, septiņdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par koka ciršanu Rīgā, Slēpotāju ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 124 0053)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Slēpotāju ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 124 0053);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 120,66 EUR (viens simts divdesmit euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 124 0321)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.05.2023.

1.3.24. § Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 087 0221) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 40, 45 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 087 0221);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 387,02 EUR (trīs simti astoņdesmit septiņi euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
244 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.