108385l.jpg

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka šobrīd ir pabeigta priekšlikumu un institūciju sniegto atzinumu izvērtēšana un sagatavota Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidotā redakcija.

Vēršam uzmanību, ka Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidotā redakcija atkārtotai publiskai apspriešanai tiks nodota vēlāk nekā plānots, jo ir notikušas izmaiņas normatīvo aktu regulējumā, kas ietekmē teritorijas plānošanas dokumentu izstrādi

2018. gada 26. martā plkst. 16.00 Rīgas domes 508. telpā, Rātslaukumā 1 notiks informatīva sanāksme par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju sniegtajiem atzinumiem.

RTP2030 redakcijas publiskā apspriešana norisinājās vienlaicīgi ar Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu no 2018. gada 9. janvāra līdz 2018.gada 8. februārim.

Sanāksmē tiks sniegts ziņojums par saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem, kas ietvers apkopojumu par priekšlikumu galvenajām tēmām un skartajām teritorijām, institūciju viedokļiem.

Balstoties uz saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju sniegtajiem atzinumiem, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments plāno gatavot un virzīt izskatīšanai Rīgas domē lēmumprojektu par RTP2030 redakcijas pilnveidošanu. Priekšlikumi, kas attiecas uz RTP2030 izstrādi, tiks vērtēti, izstrādājot plānojuma pilnveidoto redakciju.

RTP2030 izstrādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzējiem SIA “Grupa 93” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Papildus informācija par sanāksmi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē, tālrunis 67105818, e-pasts: sin@riga.lv, www.rdpad.lv, sadaļā “Teritorijas plānošana – Izstrādē”.

Prezentācija “Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijai”
Prezentācija “Saņemtie komentāri Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējumam”

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas (RTP2030) publiskā apspriešana norisinājās no 09.01.2018. līdz 08.02.2018. Šobrīd publiskās apspriešanas termiņš ir noslēdzies un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (Departaments) speciālisti apkopo rakstiski saņemtos sabiedrības priekšlikums un institūciju sniegtos atzinumus.

Noteiktajā termiņā iesniegtie priekšlikumi tiks izvērtēti, sagatavojot RTP2030 gala redakciju, un atbilde tiks sniegta pēc visu priekšlikumu un valsts un pašvaldības institūciju atzinumu saņemšanas un izvērtēšanas. Ņemot vērā procesa sarežģītību un apjomu, Departaments plāno, ka priekšlikumu un atzinumu izvērtēšanai būs nepieciešami vismaz 6 mēneši.

Priekšlikumi, kas iesniegti pēc 08.02.2018., atbilstoši Ministru Kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86. un 87. punktam, netiks iekļauti apkopojumā par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem iesniegšanai Rīgas domē. Departaments priekšlikumus pieņems zināšanai turpmākajā plānošanas procesā.

No 09.01.2018. LĪDZ 08.02.2018.

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas
publiskā apspriešana un stratēģiskā ietekmes uz novērtējumu vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana

Apspriešanas sanāksme 23.01.2018. plkst.17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

 Publiskās apspriešanas sanāksmes (23.01.2018.) protokols
 Publiskās apspriešanas sanāksmē (23.01.2018.) iesūtītie jautājumi sms formā un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sniegtās atbildes

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr. 651 „Par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots RTP2030 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts.
RTP2030 ir vietējās pašvaldības (Rīgas) ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei Rīgas teritorijai ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas, kur spēkā saglabājas 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Lasīt vairāk

Līdz 08.02.2018.
– elektroniski portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9020 vai pad@riga.lv;
– pa pastu (pasta zīmogs līdz 08.02.2018.), adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050;
– klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

 

 

 

 

 

 

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts