Pamatojoties uz Rīgas domes 03.07.2012. lēmumu Nr. 4936 „Par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, (grozījumi ar Rīgas domes 22.10.2013. lēmumu Nr.314) ir uzsākta Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde.

Galvenie jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumi.

  • Nodrošināt teritorijas plānojuma stabilizējošo, regulējošo un proaktīvo funkciju, kalpojot par pamata dokumentu Rīgā teritorijas izmantošanas un apbūves reglamentēšanā.
  • Izveidot sistēmu Rīgas pašvaldībā, kas nodrošina nepārtrauktu daudzpakāpju plānošanas procesu.
  • Nodrošināt maksimālu plānošanas procesa caurskatāmību, skaidrojot pilsoniskajā sabiedrībā, gan arī privāto organizāciju un valsts iestāžu vidū projekta mērķus, uzdevumus un procesus, ar kādiem tie sasniedzami.
  • Veidot kompromisu starp dažādām pilsētas attīstībā iesaistītajām pusēm.
  • Nodrošināt teritorijas plānošanu tuvinātu pilsētas iedzīvotājiem kā tieši ieinteresētajai sabiedrībai Rīgas teritorijas attīstības plānošanā un tās realizācijā.
  • Attīstīt tematisko plānojumu izstrādi.
  • Izveidot stipru un pamatotu Rīgas teritorijas plānošanas koncepciju.
  • Radīt iesaistītajām pusēm izpratni par iespējām iegūt kvalitatīvu pilsētvidi, izskaidrojot katras puses lomu Rīgas teritorijas plānojuma realizācijas procesā.

Lai nodrošinātu šo uzstādīto uzdevumu izpildi, sadarbojoties ar valsts un pašvaldības institūcijām, izanalizējot priekšnoteikumus Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei un pieredzi iepriekšējo Rīgas teritorijas plānojuma izstrādē, kā arī apzinoties teritorijas plānošanas tendences Eiropā, ir sagatavota Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes shēma. Tās pamatā ir stipras un pamatotas Rīgas teritorijas plānojuma risinājumu konceptuālā daļas izstrāde, kuru veido tematiskais plānojums. Tematiskā plānojumā risina dažādus pilsētbūvnieciskos jautājumus. Tematiskie plānojumi tiek izstrādāti balstoties uz normatīvo regulējumu un speciālistu sagatavotajām izpētēm, darbā iesaistot sabiedrību un valsts un pašvaldības struktūrvienības.

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes metode

rtpik

Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes gaita un sabiedrības līdzdalība