108385l.jpg

No 09.01.2018. LĪDZ 08.02.2018.

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas
publiskā apspriešana un stratēģiskā ietekmes uz novērtējumu vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana

Apspriešanas sanāksme 23.01.2018. plkst.17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr. 651 „Par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots RTP2030 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts.
RTP2030 ir vietējās pašvaldības (Rīgas) ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei Rīgas teritorijai ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas, kur spēkā saglabājas 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Lasīt vairāk

Līdz 08.02.2018.
– elektroniski portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9020 vai pad@riga.lv;
– pa pastu (pasta zīmogs līdz 08.02.2018.), adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050;
– klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.