108385l.jpg

RĪGAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA LĪDZ 2030. GADAM PILNVEIDOTĀS REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Ar Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam pilnveidoto redakciju un precizēto Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu no 2019. gada 13. marta līdz 10. aprīlim var iepazīties:

  • interneta portālā Geolatvija.lv/geo/tapis#document_12016 un http://www.rdpad.lv/rtp/izstrade;
  • izstādē Rīgas domē, 2. stāva vestibilā, Rātslaukumā 1;
  • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Amatu ielā 4, 5. stāvā) apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00, kur Pilsētvides attīstības pārvaldes speciālisti uzklausīs Jūsu viedokli un atbildēs uz jautājumiem, skaidrojot plānošanas dokumenta risinājumus.

Publiskās apspriešanas sanāksme paredzēta 2019. gada 28. martā plkst. 17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Aicinām visus interesentus aktīvi iesaistīties publiskās apspriešanas norisē – iepazīties ar Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam pilnveidoto redakciju, konsultēties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistiem un sniegt savus priekšlikumus un komentārus par risinājumiem.

Līdz 10.04.2019.

  • interneta portālā geolatvija.lv;
  • sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 (pasta zīmogs 10.04.2019.);
  • klātienē jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr. 651 „Par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. No 09.01.2018. līdz 08.02.2018. norisinājās Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas publiskā apspriešana. Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai tika nodots RTP2030 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts.

RTP2030 izstrādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzējiem SIA “Grupa 93” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Teritorijas plānojuma redakcija pdf formātā:

Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Funkcionālais zonējums
Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi

Ziņojums par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādi.
1. pielikums. Sabiedrības līdzdalība Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādē
2. pielikums. Apkopojums par saņemtajiem institūciju nosacījumiem Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādei un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu
3. pielikums. Priekšlikumu apkopojums Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādei
Vizuāli informatīvs kopsavilkums par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādi
Vizuāli informatīvs materiāls par apspriešanas norisi

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts un tā kopsavilkums:

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts ar kopsavilkumu

Apspriešanas sanāksme notika 23.01.2018. plkst.17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

 Publiskās apspriešanas sanāksmes (23.01.2018.) protokols
 Publiskās apspriešanas sanāksmē (23.01.2018.) iesūtītie jautājumi sms formā un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sniegtās atbildes
26.03.2018. sanāksmes protokols

Informatīva sanāksme par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem notika 2018. gada 26. martā plkst. 16.00 Rīgas domes 508. telpā, Rātslaukumā 1

Prezentācija “Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijai”
Prezentācija “Saņemtie komentāri Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējumam”