Vispārīgā datu aizsardzības regula

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka 25.05.2018. stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments), adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67012947, e-pasts: pad@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, e-pasts: dac@riga.lv.

Personas informēšana par datu apstrādi

Ņemot vērā Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, zemāk izklāstīta informācija par to:

 • kādus fiziskas personas datus Departaments kā datu Pārzinis apstrādā;
 • no kādiem reģistriem tie tiek iegūti;
 • norādīts datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats fiziskas personas datu apstrādei, kas ir Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, uzskaitot tiesību aktus;
 • minēti datu saņēmēji;
 • norādīts datu glabāšanas ilgums.

Informējam, ka, atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai, fiziskai personai kā datu subjektam ir tiesības:

 • pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 • iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā). Sūdzības iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kuru dati var tikt apstrādāti izskatot sūdzību.

Fiziskas personas dati Departamentā tiek apstrādāti šādos pakalpojumos:

 • Apgrūtinājumu plāna saskaņošana

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, tālrunis, adrese, e-pasts, paraksts) apstrādes mērķis – Latvijas valstij piederošo (zemesgrāmatā reģistrēto) zemesgabalu, kā arī Latvijas valstij piederošu un piekrītošu zemesgabalu, kas iekļauti Ministru kabineta 10.11.2010. rīkojumā Nr.648 apgrūtinājuma plāna saskaņošana, t.sk. saziņa ar Jums.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesības aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums un Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”).

Personas datu saņēmēji – Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā apstrādātāji, ar kuriem ir Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Jūsu personas datus glabās ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas.

 • Izziņas izsniegšana par zemes gabala atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006. – 2018.g.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts) apstrādes mērķis – izziņas sagatavošana un izsniegšana. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesības aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Rīgas domes 29.09.2009. saistošie noteikumi Nr.11 “Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu”).

Personas datu saņēmēji – Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (pakalpojumu sniegšanai),  Rīgas domes Apkaimju iedzīvotāju centrs un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā apstrādātāji, ar kuriem ir Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Jūsu personas datus glabās ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un izziņas izsniegšanas.

 • Teritorijas plānojuma redakcijas publiskā apspriešana

Iesniegumā norādīto Jūsu personas datu (Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, e-pasts) apstrādes mērķis – saskaņot Rīgas pilsētas un sabiedrības intereses. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesības aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Likums “Par pašvaldībām”, Teritorijas attīstības plānošanas likums, un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”).

Personas datu saņēmēji – Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (procesa administrēšana un saziņai ar citām valsts un pašvaldības institūcijām),  Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā apstrādātāji, ar kuriem ir Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu un plānojumu izstrādātājam, ar kuriem ir noslēgts līgums par teritorijas plānojuma izstrādi.

Jūsu personas datus glabās ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

 • Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana

Jūsu personas datu (vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, personas kodu, e-pasts) apstrādes mērķis – saskaņot lokālplānojuma ierosinātāja, Rīgas pilsētas un sabiedrības intereses. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Likums “Par pašvaldībām”, Teritorijas attīstības plānošanas likums un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”).

Personas datu saņēmēji – Rīgas pilsētas pašvaldība – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (procesa administrēšana), Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā apstrādātāji, ar kuriem ir Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, un plānojumu izstrādātājam, ar kuriem ir noslēgts līgums par lokālplānojuma izstrādi.

Jūsu personas datus glabās ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un atļaujas izsniegšanas.

 • Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes

Iesniegumā norādīto Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, kontaktinformācija, amats, paraksts) apstrādes mērķis – pakalpojuma sniegšana, t.sk. saziņa ar Jums.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Ģeotelpiskās informācijas likums, Ministra kabineta 24.04.2012. noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”).

Personas datu saņēmēji – Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas domes Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrāde) un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, un Valsts zemes dienests (atskaite).

Jūsu personas datus glabās ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

 • Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē

Iesniegumā norādīto Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, kontaktinformācija, amats, paraksts) apstrādes mērķis – pakalpojuma sniegšanai, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Ģeotelpiskās informācijas likums, Ministra kabineta 24.04.2012. noteikumi. Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”).

Personas datu saņēmēji – Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas domes Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrāde) un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā apstrādātāji, ar kuriem ir Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, un Valsts zemes dienests (atskaites).

Jūsu personas datus glabās ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

 • Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē

Iesniegumā norādīto Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, kontaktinformācija, amats, paraksts) apstrādes mērķis – pakalpojuma sniegšana, t.sk saziņa ar Jums.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Ģeotelpiskās informācijas likums, Ministra kabineta 24.04.2012. noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”,  Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”).

Personas datu saņēmēji – Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšanai), Rīgas domes Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrāde) un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, un Valsts zemes dienests (atskaites iesniegšana).

Jūsu personas datus glabās ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

 • Būvju situācijas plāna izsniegšana

Iesniegumā norādīto Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, e-pasts) apstrādes mērķis – pakalpojuma sniegšana, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Ģeotelpiskās informācijas likums, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”).

Personas datu saņēmēji – Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (pakalpojumu nodrošināšana), Rīgas domes Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrāde) un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

 • GNSS bāzes staciju sistēmas EUPOS-RĪGA datu pakalpojumu abonēšana

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts) apstrādes mērķis – pakalpojuma sniegšana, nodrošinot piekļuvi EUPOS-RĪGA bāzes staciju sistēmai, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Ģeotelpiskās informācijas likums, Ministra kabineta 24.04.2012. noteikumi. Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”).

Personas datu saņēmēji – Rīgas pilsētas pašvaldība – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana) un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Jūsu personas datus glabās ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

 • Topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaude un reģistrācija datubāzē

Iesniegumā norādīto Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, kontaktinformācija, amats, paraksts) apstrādes mērķis – pakalpojuma sniegšana, t.sk. saziņa ar Jums.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Ģeotelpiskās informācijas likums, Ministra kabineta 24.04.2012. noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”).

Personas datu saņēmēji – Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma nodrošināšana) un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšana, inženierkomunikāciju turētāji (informācija par izmaiņām datos), mērnieks vai komersants, kas veicis pirmreizējo uzmērīšanu (informācija par izmaiņām datos), un Valsts zemes dienests (atskaite).

Jūsu personas datus glabās ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

 • Ģeotelpiskās informācijas izsniegšana

Iesniegumā norādīto personas datu (kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts) apstrādes mērķis – pakalpojuma sniegšana, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Ģeotelpiskās informācijas likums, Ministru kabineta 30.08.2011. noteikumi Nr.673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”).

Personas datu saņēmēji – Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (pakalpojumu nodrošināšana) un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.

 • Pašvaldības nodeva par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā

Jūsu personas datu (vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, personas kodu) apstrādes mērķis  – pašvaldības publiskās infrastruktūras uzturēšanas un attīstības finansēšanas nodrošināšana. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesības aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Likums „Par nodokļiem un nodevām”,  Likums “Par pašvaldībām”, Ministru kabineta 28.06.2005 noteikumi Nr.480 “Noteikumi par kārtību kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”, Rīgas domes 19.02.2013. saistošie noteikumi Nr.211 “Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā”, Rīgas domes 25.04.2017. lēmums Nr.1098 “Par pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā aprēķinā izmantojamo mainīgo koeficientu apmērā noteikšanu”).

Personas datu saņēmēji – Rīgas pilsētas pašvaldība – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma sniegšana), Rīgas domes Finanšu departaments (maksājuma apstrāde) un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā apstrādātāji, ar kuriem ir Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Jūsu personas datus glabās ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc Otrā maksāšanas paziņojuma pēdējā maksājuma termiņa.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.