Departamenta struktūrvienību darbību un būvniecību regulējošie dokumenti

Likumi

25.10.2001. likums „Administratīvā procesa likums”
13.06.2002. likums „Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likums”
27.09.2007. „Iesniegumu likums”
19.05.1994. likums „Par pašvaldībām”
06.06.2002. „Valsts pārvaldes iekārtas likums”
23.03.2000. likums „Fizisko personu datu aizsardzības likums”
07.07.1992. likums „Par atjaunotās Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”

Civillikums

09.07.2013. likums „Būvniecības likums”
21.06.1995. likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
20.11.1991. likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”
13.10.2011. likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums”
22.12.1937. likums „Zemesgrāmatu likums”
30.01.1997. likums ”Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”
29.05.2003. likums „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums”
12.02.1992. likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”
21.03.2002. likums „Reģionālās attīstības likums”
05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”
14.09.2006. likums „Zemes ierīcības likums”
20.12.1999. likums „Reklāmas likums”
02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”
14.10.1998. likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
01.12.2005. likums „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
29.10.1998. likums „Informācijas atklātības likums”
02.06.2005. likums „Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums”
22.05.1996. likums „Par 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu”
08.05.2008. likums „Attīstības plānošanas sistēmas likums”
02.02.1995. likums „Par nodokļiem un nodevām”
11.03.1992. likums „Par autoceļiem”
06.12.2012. likums „Ēku energoefektivitātes likums”
18.12.2008. likums „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”

Ministru kabineta noteikumi

19.08.2014 MK noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
19.01.1999. MK noteikumi Nr.20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi”
08.03.2004. MK noteikumi Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”
07.06.2005. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”
07.01.2014. MK noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
23.04.2002. MK noteikumi Nr. 163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”
17.02.2004. MK noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”
09.11.2004. MK noteikumi Nr. 916 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums”
26.08.2003. MK noteikumi Nr. 474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešíiršanu”
26.08.2003. MK noteikumi Nr. 473 “Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta”
25.02.2003. MK noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”

Rīgas domes normatīvie akti

RD 23.07.2013. saistošie noteikumi Nr.6 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”
RD 19.02.2013. saistošie noteikumi Nr.211 „Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā”
RD 01.03.2011. saistošie noteikumi Nr.114 „Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums”
RD 17.12.2002. saistošie noteikumi Nr. 39 „Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”
RD 01.08.2006. saistošie noteikumi Nr. 51 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā”
RD 26.10.1999. saistošie noteikumi Nr. 46 „Rīgas ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas norādes kārtība”
RD 31.08.1999. saistošie noteikumi Nr. 44 „Rīgas iekškvartālu teritoriju aizsardzības noteikumi”
RD 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

Būvnormatīvi

Ministru kabineta noteikumi

27.11.2001. MK noteikumi Nr.495 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika””
23.08.2001. MK noteikumi Nr.376 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-01 „Būvklimatoloģija””
02.05.2000. MK noteikumi Nr.168 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””
27.03.2001. MK noteikumi Nr.142 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 „Būtiskās prasības būvēm””
23.12.1997. MK noteikumi Nr.451 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-97 „Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas””
21.04.1998. MK noteikumi Nr.139 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205-97 „Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas””
13.04.1999. MK noteikumi Nr.140 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 206-99 „Koka konstrukciju projektēšanas normas””
18.12.2001. MK noteikumi Nr.520 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-01 „Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes””
27.05.2003. MK noteikumi Nr.284 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 214-03 „Ģeotehnika. Pāļu pamati un pamatnes”
23.08.2005. MK noteikumi Nr.631 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves””
21.07.1998 . MK noteikumi Nr.256 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””
15.06.1999. MK noteikumi Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves””
23.09.2003. MK noteikumi Nr.534 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””
29.04.2003. MK noteikumi Nr.229 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-03 ”Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas””
06.11.2001. MK noteikumi Nr.466 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-01 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā”
07.06.2005. MK noteikumi Nr.395 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 “Darbu veikšanas projekts””
16.10.2001. MK noteikumi Nr.444 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana””
14.08.2001. MK noteikumi Nr.370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana””
01.02.2000. MK noteikumi Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves””
19.12.2006. MK noteikumi Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””
16.10.2007. MK noteikumi Nr.709 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-07 „Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve””
21.07.2008. MK noteikumi Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves””
03.02.2009. MK noteikumi Nr.102 „Noteikumi par Latvija būvnormatīvu LBN 211-08 „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami””
01.09.2009. MK noteikumi Nr.1000 „Noteikumi par Latvija būvnormatīvu LBN 209-09 „Mazstāvu dzīvojamās mājas””
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts