Departamenta struktūrvienību darbību un būvniecību regulējošie dokumenti

Likumi

25.10.2001. likums „Administratīvā procesa likums”
13.06.2002. likums „Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likums”
27.09.2007. „Iesniegumu likums”
19.05.1994. likums „Par pašvaldībām”
06.06.2002. „Valsts pārvaldes iekārtas likums”
21.06.2018. likums „Fizisko personu datu apstrādes likums”
07.07.1992. likums „Par atjaunotās Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”
28.01.1937. „Civillikums”

Civillikums

09.07.2013. likums „Būvniecības likums”
21.06.1995. likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
20.11.1991. likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”
13.10.2011. likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums”
22.12.1937. likums „Zemesgrāmatu likums”
30.01.1997. likums ”Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”
29.05.2003. likums „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums”
12.02.1992. likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”
21.03.2002. likums „Reģionālās attīstības likums”
05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”
14.09.2006. likums „Zemes ierīcības likums”
20.12.1999. likums „Reklāmas likums”
02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”
14.10.1998. likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
01.12.2005. likums „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
29.10.1998. likums „Informācijas atklātības likums”
02.06.2005. likums „Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums”
22.05.1996. likums „Par 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu”
08.05.2008. likums „Attīstības plānošanas sistēmas likums”
02.02.1995. likums „Par nodokļiem un nodevām”
11.03.1992. likums „Par autoceļiem”
06.12.2012. likums „Ēku energoefektivitātes likums”
18.12.2008. likums „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”

Ministru kabineta noteikumi

19.08.2014 MK noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
19.01.1999. MK noteikumi Nr.20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi”
08.03.2004. MK noteikumi Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”
07.06.2005. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”
07.01.2014. MK noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
23.04.2002. MK noteikumi Nr. 163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”
19.04.2016. MK noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”
09.11.2004. MK noteikumi Nr. 916 “Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums”
26.08.2003. MK noteikumi Nr. 474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešíiršanu”
26.08.2003. MK noteikumi Nr. 473 “Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta”
25.02.2003. MK noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”
30.04.2013. MK noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”

Rīgas domes normatīvie akti

RD 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”
RD 19.02.2013. saistošie noteikumi Nr.211 „Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā”
RD 01.03.2011. saistošie noteikumi Nr.114 „Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums”
RD 17.12.2002. saistošie noteikumi Nr. 39 „Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”
RD 01.08.2006. saistošie noteikumi Nr. 51 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā”
RD 26.10.1999. saistošie noteikumi Nr. 46 „Rīgas ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas norādes kārtība”
RD 31.08.1999. saistošie noteikumi Nr. 44 „Rīgas iekškvartālu teritoriju aizsardzības noteikumi”
RD 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts