Datu kopas nosaukumsIdentifikators
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanaLVA.RD.GEO.
RTP.2005.15
Metadati
Apbūves stāvu skaitsLVA.RD.GEO.
RTP.2005.16
Metadati
Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu aprobežojumiLVA.RD.GEO.
RTP.2005.17
Metadati
Meliorācijas attīstības plānsLVA.RD.GEO.
RTP.2005.19
Metadati
Publiski pieejamo krastmalas un ūdens teritoriju izmantošanaLVA.RD.GEO.
RTP.2005.20
Metadati
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts