108385l.jpg

RĪGAS DOMĒ APSTIPRINĀTI 11 TEMATISKIE PLĀNOJUMI

15.12.2017. Rīgas domē ir apstiprināti 11 tematiskie plānojumi, kuru izstrāde uzsākta 2013. gadā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) izstrādes ietvaros, saskaņā ar Rīgas domes lēmumiem par tematisko plānojumu izstrādes uzsākšanu.

Tematiskie plānojumi analizē dažādus pilsētbūvnieciskus jautājumus atbilstoši pilsētas stratēģiskajiem uzstādījumiem teritorijas izmantošanas aspektā, izvirzot uzdevumus un pamatojot RTP2030 risinājumus. Tematiskie plānojumi izstrādāti, ņemot vērā veiktās izpētes, vietējo un starptautisko ekspertu konsultācijas, darba grupu, kaimiņu pašvaldību, valsts un pašvaldību institūciju un sabiedrības līdzdalības pasākumos izteiktos priekšlikumus un viedokļus. Katra tematiskā plānojuma izstrādei tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā ietilpa Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Rīgas domes struktūrvienību, Rīgas pašvaldības uzņēmumu un kapitālsabiedrību, kā arī valsts institūciju pārstāvji.

Sabiedrības iepazīstināšana ar tematisko plānojumu projektiem notika no 03.11.2016. līdz 01.12.2016., iepazīstināšana ar tematisko plānojumu gala redakcijām notika no 14.10.2017. līdz 24.11.2017.

Izstrādāti sekojoši tematiskie plānojumi:

 • Mājokļu attīstības tematiskais plānojums;
 • Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums;
 • Valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums;
 • Transporta attīstības tematiskais plānojums;
 • Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskais plānojums;
 • Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskais plānojums;
 • Rīgas brīvostas tematiskais plānojums;
 • Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais plānojums;
 • Ainavu tematiskais plānojums;
 • Meliorācijas attīstības tematiskais plānojums;
 • Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskais plānojums.

 

APSTIPRINĀTIE TEMATISKIE PLĀNOJUMI (15.12.2017.)

 

Materiāli pieejami Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.
Tālrunis: +371 67105818
E-pasts: sin@riga.lv

 

Materiāli pieejami Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.
Tālrunis: +371 67105818
E-pasts: sin@riga.lv

 

 

 

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts