Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 17.04.2012. lēmumu Nr.4542 „Par teritorijas starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma uzdevums ir veikt teritorijā ietverto Rīgas pašvaldībai piederošo zemes vienību sadali, precizējot Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus. Detālplānojuma teritorijas platība ~ 4,7ha.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam ar grozījumiem grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), detālplānojuma teritorija atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (Sdz), Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J), Apstādījumu un dabas teritorijā (A) un Ielu teritorijā (I). Rīgas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi elektroniski pieejami www.rdpad.lv. Detālplānojuma pasūtītājs – Rīgas domes Īpašuma departaments.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides plānošanas nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816. Detālplānojuma izstrādātājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālr. 67105453.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus no 03.05.2012. līdz 18.05.2012. var iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai sūtīt pa pastu, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050. Priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi”.

Darba uzdevums
Lēmums
Robeža

0 Patīk
1469 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts