Stratēģijas un Attīstības programmas izstrāde uzsākta 2011.gadā ar Rīgas domes 05.07.2011. lēmumu Nr.3385 „Par Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam un Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi”.
No 24.10.2013. līdz 05.12.2013. Stratēģijas, Attīstības programmas un to Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatam tika nodrošināta publiskā apspriešana, kuras ietvaros norisinājās četras tematiskās sanāksmes: Uzņēmējdarbība, Vide un Vides pārskata projekts, Pilsētvide un Sabiedrība. Tāpat dokumenti tika prezentēti 18 sanāksmes dažādās Rīgas apkaimēs. Rīgas domes telpās tika izvietota izstāde ar informatīviem stendiem, kā arī sniegtas konsultācijas.
Plānošanas dokumentu izstrādē izmantoti sociālekonomisko situāciju un pilsētvides kvalitāti un pieejamību raksturojošie dati, pētījumi un potenciālās attīstības tendences, kā arī dokumentu izstrādes laikā notikušajos semināros, darba grupās, apspriedēs un publiskajās diskusijās paustie viedokļi.

Detalizēta informācija par Stratēģijas izstrādi apskatāma šeit:

dainadar1

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts