Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 1 (02.01.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Veļikanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteG. Valintele
I. Kublicka
L.Tomiņa
  Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 5 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 9 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pakalniešu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 091 0092) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.01.2024.

1.2.2. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Laktas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.02.2024.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Rīgā, Misas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 079 0246)un Rīgā, Misas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 079 9000), pie Misas ielas 35, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Misas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 079 0246);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 46/47/38/39 cm un 1 vītolu ø 78 cm Rīgā, Misas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 079 0246) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 992,03 EUR (deviņi simti deviņdesmit divi euro, trīs centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0061), pie Ķīšezera ielas 8 un Rīgā, Mežezera ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 084 0198), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 9 blīgznas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 26, 22, 25, 33/20/45, 25/30, 23, 26 cm, 4 apses ø 33, 25, 42, 20 cm, 3 baltalkšņus ø 12/14/19 cm (celma caurmērs 35 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 27 cm) cm, 17 melnalkšņus ø 33, 21, 20, 61, 32, 26, 36/10/25, 21/15, 16/16/18/20, 20/11/30/30, 27/25/26, 18 (celma caurmērs 25 cm), 24/33/10, 30/21/25, 37/15, 33, 26/28 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0061), pie Ķīšezera ielas 8;
  2. 1 vītolu ø 45 cm, 3 blīgznas ø 26, 23, 33/32/22 cm, 7 melnalkšņus ø 37, 26, 34, 25/14/12/18/18, 34/15/39, 20/18/19, 20/30/29 cm, 1 baltalksni ø 25/20 cm Rīgā, Mežezera ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 084 0198);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 13152,49 EUR (trīspadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit divi euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 085 0036) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.02.2024.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 65 (kadastra apzīmējums 0100 071 2101)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.02.2024.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 124 0327

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.01.2024.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kantora ielā 73 (kadastra apzīmējums  0100 105 0041)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 54, 65 cm Rīgā, Kantora ielā 73 (kadastra apzīmējums  0100 105 0041).

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Imantas 7. līnijā 2 (kadastra apzīmējums 0100 093 0255)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 84 cm Rīgā, Imantas 7. līnijā 2 (kadastra apzīmējums 0100 093 0255);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 382,47 EUR (trīs simti astoņdesmit divi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Brūžu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 100 0026)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Brūžu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 100 0026).

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Jaunrozes ielā 2 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 2266)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 liepas ø 57, 54, 61 cm Rīgā, Jaunrozes ielā 2 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 2266);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 51 cm Rīgā, Jaunrozes ielā 2 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 2266);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 232,21 EUR (divi simti trīsdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 039 0010; kadastra numurs 01000390003), pie Daugavpils ielas 41

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 22 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 039 0010; kadastra numurs 01000390003), pie Daugavpils ielas 41.

1.3.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rūpniecības ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 011 0067)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.02.2024.

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 18 (kadastra apzīmējums 0100 096 0206)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 18 (kadastra apzīmējums 0100 096 0206);
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 67, 46, 56 cm Rīgā, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 18 (kadastra apzīmējums 0100 096 0206);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 384,74 EUR (trīs simti astoņdesmit četri euro, septiņdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
146 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.