Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 14 (02.04.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM.Veinberga
Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Ruzanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI.Kublicka
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiere SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  G. Valintele
L.Plēpe
L.Tomiņa  
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 17 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 30 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildjautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 1 papildjautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

.

.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un koku ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 7B (kadastra apzīmējums  0100 024 0021) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 47 cm Rīgā, Hospitāļu ielā 7B (kadastra apzīmējums  0100 024 0021);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 31 cm un 1 liepu ø 41 cm Rīgā, Hospitāļu ielā 7B (kadastra apzīmējums  0100 024 0021) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1139,72 EUR (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit deviņi euro, septiņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 43A (kadastra apzīmējums 0100 071 0582) un Rīgā, Augusta Deglava ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 9026), pie Augusta Deglava ielas 43A

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā 43A (kadastra apzīmējums 0100 071 0582);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 32 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā 43A (kadastra apzīmējums 0100 071 0582) un 1 ievu ø 32/37 cm Rīgā, Augusta Deglava ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 9026), pie Augusta Deglava ielas 43A pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 567,73 EUR (pieci simti sešdesmit septiņi euro, septiņdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas iela 41 (kadastra apzīmējums 0100 092 2143), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2024.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Mežciema ielā 60 (kadastra apzīmējums 0100 122 0074) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 43 cm Rīgā, Mežciema ielā 60 (kadastra apzīmējums 0100 122 0074);
 2. atļaut cirst 2 robīnijas ø 29, 33 cm un 1 egli ø 40 cm Rīgā, Mežciema ielā 60 (kadastra apzīmējums 0100 122 0074) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.2.5. §  Par koku ciršanu Rīgā, Veiksmes ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 120 9999, kadastra apzīmējums 0100 120 9008), pretī Veiksmes ielai 2M un pretī Albatrosu ielai 14, saistībā ar būvniecību

 Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 33/33 cm un 1 kļavu ø 18/21 cm Rīgā, Veiksmes ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 120 9999, kadastra apzīmējums 0100 120 9008), pretī Veiksmes ielai 2M un pretī Albatrosu ielai 14 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 896,41 EUR (astoņi simti deviņdesmit seši euro, četrdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 099 0317), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Latgales ielā 471 (kadastra apzīmējums 0100 126 2009), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 48, 36 cm Rīgā, Latgales ielā 471 (kadastra apzīmējums 0100 126 2009) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 358,56 EUR (trīs simti piecdesmit astoņi euro, piecdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Tīnūžu ielā 9 (kadastra apzīmējums 01001210536; kadastra numurs 01001210338), saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 16.04.2024. līdz 29.04.2024. rīkot publisko apspriešanu par 6 liepu ø 39, 26, 25, 26, 28, 27 cm, 2 ievu ø 25/27, 26/31 cm, 1 papeles ø 22 cm ciršanu Rīgā, Tīnūžu ielā 9 (kadastra apzīmējums 01001210536; kadastra numurs 01001210338);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 10.04.2024. Ne vēlāk kā līdz 15.04.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 15.04.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2024.

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krasta ielā 66 (kadastra apzīmējums 0100 048 0193, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2024.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krūtes ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 0650) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 blīgznas ø 30, 38 cm Rīgā, Krūtes ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 0650).

1.2.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Raņķa dambī 31 (kadastra apzīmējums 0100 061 0074) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 38 cm Rīgā, Raņķa dambī 31 (kadastra apzīmējums 0100 061 0074) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 324,41 EUR (trīs simti divdesmit četri euro, četrdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 16 (kadastra apzīmējums 0100 093 0624) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

1.2.13. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 067 0260) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 067 0260).

1.2.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Zasulauka ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 076 0338) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 56 cm Rīgā, Zasulauka ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 076 0338);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Zasulauka ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 076 0338)pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 217,70 EUR (divi simti septiņpadsmit euro, septiņdesmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.15. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē bez numura (kadastra apzīmējums 0100 113 9007) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

1.2.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stendera ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 084 2139) saistībā ar inženierbūves izbūvi

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

1.2.17. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 26A (kadastra apzīmējums 0100 084 0275)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

2.2.1. § Par 04.03.2024. lēmuma (protokols Nr. 10, 1.2.3. §) “Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 033 0099), saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 033 0099), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. Atcelt Komisijas 04.03.2024. lēmumu (protokols Nr. 10, 1.2.3. §) “Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 033 0099), saistībā ar būvniecību” ar kuru tika noteikts rīkot publisko apspriešanu par 1 egles ø 28 cm ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 033 0099) no 02.04.2024. līdz 15.04.2024.
 2. no 09.04.2024. līdz 22.04.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 egles ø 28 cm ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 033 0099);
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 03.04.2024. Ne vēlāk kā līdz 08.04.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 4. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.04.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 5. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2024.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Skolas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 020 0009) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2024.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzērbenes iela 10b (kadastra apzīmējums 0100 092 2486)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.04.2024.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 2178), pie Vaidavas ielas 15

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2024.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Juglas ielā 79 (kadastra apzīmējums 0100 122 0209)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2024.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mēness ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 026 0032)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2024.

1.3.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gunāra Astras ielas teritorijā (kadastra apzīmēums 0100 071 2250), pie Gunāra Astras ielas 3

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.04.2024.

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 056 0262)

Nolemj

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 74 cm un 1 purva bērzu ø 36 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 056 0262);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 837,80 EUR (astoņi simti trīsdesmit septiņi euro, astoņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Mērsraga ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 056 2079)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Mērsraga ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 056 2079);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Mērsraga ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 056 2079);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 102,45 EUR (simtu divi euro, četrdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Torņakalna ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 055 0222)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 ozolus ø 63, 79, 100 cm, 3 kļavas ø 62, 74, 52 cm, 1 kļavas stumbru ø 31 cm un 1 tūju ø 29 cm Rīgā, Torņakalna ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 055 0222);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2151,85 EUR (divi tūkstoši piecdesmit viens euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Raušu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 0111), pie Priedaines ielas 25A

Nolemj

atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 113 cm Rīgā, Raušu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 0111), pie Priedaines ielas 25A.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 106 0141)

Nolemj:

:  pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2024.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kauguru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 075 0069), pie Krūzes ielas 20

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2024.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalvenes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 106 0312)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Druvas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 105 0362), pie Dikļu ielas 26

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2024.

1.3.15. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 49/53 (kadastra apzīmējums 0100 020 0083) un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 23.04.2024. līdz 06.05.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 gobas ø 26 cm ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 49/53 (kadastra apzīmējums 0100 020 0083);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 16.04.2024. Ne vēlāk kā līdz 22.04.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 22.04.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (pie ēkas fasādes, bet ja nav iespējas tad tikai Apkaimju iedzīvotāju centrā);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.05.2024.

1.3.16. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Salaspils ielā 12 k-5 (kadastra apzīmējums 0100 072 2155)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Salaspils ielā 12 k-5 (kadastra apzīmējums 0100 072 2155).

1.3.17. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 14. līnijā 8 (kadastra apzīmējums 0100 125 4302)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 14. līnijā 8 (kadastra apzīmējums 0100 125 4302).

1.3.18. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ragatu ielā 43A (kadastra apzīmējums 0100 125 6724)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 49 cm Rīgā, Ragatu ielā 43A (kadastra apzīmējums 0100 125 6724).

1.3.19. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Griezes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 060 0034)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 65 cm Rīgā, Griezes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 060 0034).

1.3.19. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Daudzeses ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 053 0103)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 65 cm Rīgā, Griezes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 060 0034).

1.3.20. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazā Kandavas ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 2147)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 28 cm, 1 apsi ø 35 cm, 1 ievu ø 28 cm, 1 priedi ø 40 cm, 1 blīgznu ø 25 cm Rīgā, Mazā Kandavas ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 2147);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 291,40 EUR (divi simti deviņdesmit viens euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par koka ciršanu Rīgā, Varkaļu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 080 0378)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Varkaļu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 080 0378);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 104,72 EUR (viens simts četri euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par koku ciršanu Rīgā, Imantas 18. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 0709), pie Imantas 18. līnijas 5B

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 melnalkšņus ø 41, 31, 41, 51, 39 cm. Rīgā, Imantas 18. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 0709), pie Imantas 18. līnijas 5B;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094).

1.3.24. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 067 0101)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 067 0101).

1.3.25. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 054 0018)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

1.3.26. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sniedzes ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 111 0238)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

1.3.27. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Plekstes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 120 2495

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.05.2024.

1.3.28. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ganību dambī 49 (kadastra apzīmējums 0100 013 0114)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.05.2024.

1.3.29. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mātera ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 094 0154) un Mātera ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 094 0153)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

1.3.30. § Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 86 (kadastra apzīmējums 0100 120 0082) un Mazsalacas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0006), pie Vecāķu prospekta 86

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 1 kļavu ø 60 cm, priedi ø 57 cm un liepu ø 41 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 86 (kadastra apzīmējums 0100 120 0082);
  1. 1 papeli ø 58 cm Rīgā, Mazsalacas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0006), pie Vecāķu prospekta 86;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Inčukalna ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0226)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

0 Patīk
96 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.