Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 23 (03.06.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV.Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietniece M. Veinberga p.i. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekteI. Avdeviča
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieceK. Zīvertea
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženierbūvju nodaļas  vadītājaI.Ruzanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece Rīgas valstspilsētas Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  G. Valintele   G.Kalīte   I.Kublicka L.Tomiņa
  Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides  kontroles nodaļas galvenā speciāliste   I. Neimane
  

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 22 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 4 papildjautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 6 papildjautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Džutas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 086 0146)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.07.2024.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Ieroču ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 025 0104) un par administratīvā akta atkārtotu pagarināšanu saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Kanādas papeli ø 39 cm, 1 blīgznu ø 32 cm un 1 gobu ø 32 cm Rīgā, Ieroču ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 025 0104) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1959,29 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit deviņi euro, divdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā (kadastra apzīmējums 0100 091 0112) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 ošus ø 28, 29, 38 cm Rīgā, Krustabaznīcas ielā (kadastra apzīmējums 0100 091 0112);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.2.4. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.08.2023. lēmuma (protokols Nr. 34, 1.2.9. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Traleru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9013), pie Traleru ielas 32, saistībā ar būvniecību” atcelšanu, par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu un par koku ciršanu saistībā ar objekta “Ūdensvada, kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves Rīgā, Mangaļsalā” būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.08.2023. lēmumu (protokols Nr. 34, 1.2.9. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Traleru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9013), pie Traleru ielas 32, saistībā ar būvniecību”;
 2. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Traleru ielā 32 (kadastra numurs 0100 120 1613, kadastra apzīmējums 0100 120 0831).
 3. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 1 baltalksni ø 19 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 1474), pie Stāvvadu ielas 11;
  2. 1 bērzu ø 29 cm Rīgā, Stāvvadu ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 120 1448, kadastra apzīmējums 0100 120 0128), pie Stāvvadu ielas 11;
  3. 7 bērzus ø 23, 27, 29, 30, 13, 21, 32 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 1306), pie Vaduguņu ielas 16;
  4. 3 bērzus ø 17, 21, 31 cm un 2 priedes ø 46, 25 cm Rīgā, Vižņu ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 120 2684, kadastra apzīmējums 0100 120 0127);
  5. 2 bērzus ø 27, 34 cm un 3 vītolus ø 58, 64, 56 cm Rīgā, Traleru ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 120 9999, kadastra apzīmējums 0100 120 9013), pie Traleru ielas 17 un pie Traleru ielas 32;
  6. 2 priedes ø 24/25, 35 cm Rīgā, Vaduguņu ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 120 9999, kadastra apzīmējums 0100 120 0124), pie Veiksmes ielas 8;
  7. 1 kļavu ø 18/21 cm Rīgā, Veiksmes ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 120 9999, kadastra apzīmējums 0100 120 9008), pretī Albatrosu ielai 14;
  8. 2 apses ø 22, 19 cm Rīgā, Albatrosu ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 120 0665, kadastra apzīmējums 0100 120 0664, pie Albatrosu ielas 10;
  9. 4 kļavas ø 27, 20, 16, 20/24 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 120 1784, kadastra apzīmējums 0100 120 0670), pie Albatrosu ielas 5;
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4808,14 EUR (četri tūkstoši astoņi simti astoņi euro, četrpadsmit centi);
 5. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Kursīšu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 106 0235) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 bērzus ø 35/31, 34/30, 28, 21, 26, 40, 35, 37 cm Rīgā, Kursīšu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 106 0235) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1353,14 EUR (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit trīs euro, četrpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Keramikas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0233), pie Silikātu ielas 1 k-1, Rīgā, Gaigalas ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 110 0109) un Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 979 000), pie Gaigalas ielas 21, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 33 cm Rīgā, Gaigalas ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 110 0109;
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 3 papeles ø 25/32/23, 60, 56 cm un 1 bērzu ø 25 cm Rīgā, Keramikas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0233), pie Silikātu ielas 1 k-1;
  2. 5 bērzus ø 58, 28, 19, 17/24, 24/26 cm (bērza ø 19 cm celma caurmērs ø 23 cm) un 1 papeli ø 41 cm Gaigalas ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 110 0109);
  3. 3 ošlapu kļavas ø 12/8/17, 24/18, 10/12/13/9/11 cm (celmu caurmēri ø 33, 32, 28 cm) Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 097 9000), pie Gaigalas iela 21;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2210,28 EUR (divi tūkstoši divi simti desmit euro, divdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Tīnūžu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 121 0536; kadastra numurs 01001210338), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Tīnūžu ielā 9 (kadastra numurs 0100 121 0338; kadastra apzīmējums 0100 121 0536).

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0935), pie Ieriķu ielas 3, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 01000700140; kadastra numurs 01000700158), pie Ieriķu ielas 2A, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0141; kadastra numurs 01000700169), pie Ieriķu ielas 2A, Zemitāna ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 035 0132), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 0154), pie Zemitāna ielas 9, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2024.

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Briņģu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 107 0155) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Briņģu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 107 0155).

2.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 26 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 012 0185), pie ēkas Katrīnas dambī 26 k-4 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 25, 34 cm, 1 liepu ø 39 cm un 1 trauslo vītolu ø 23/48/50/60 cm Rīgā, Katrīnas dambī 26 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 012 0185), pie ēkas Katrīnas dambī 26 k-4 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2881,32 EUR (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens euro, trīsdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.2.2. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 011 0197) saistībā ar būvniecību

Nolemj

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 011 0197).

2.2.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Stendera ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 084 2139) saistībā ar inženierbūves izbūvi

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Stendera ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 084 2139).

2.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stāvvadu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 120 1287) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2024.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par koka ciršanu Rīgā, Ķeguma ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 116 0276)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Ķeguma ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 116 0276);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 95,62 EUR (deviņdesmit pieci euro, sešdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Cēsu ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 026 0041)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.06.2024.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tomsona ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 024 0222)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.06.2024.

1.3.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Invalīdu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 017 0111)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.06.2024.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša iela 5/7 (kadastra apzīmējums 0100 030 0085)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.07.2024.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 99 (kadastra apzīmējums 0100 124 2034)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 104 cm Rīgā, Murjāņu ielā 99 (kadastra apzīmējums 0100 124 2034).

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Stāmerienas ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 092 2295)

Nolemj

 1. atļaut cirst 2 egles ø 22, 20 cm Rīgā, Stāmerienas ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 092 2295);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 081 0006), pie Jūrkalnes ielas 27

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Jūrkalnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 081 0006), pie Jūrkalnes ielas 27;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Makša ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 055 0153)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Makša ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 055 0153.

1.3.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 076 0662)

Nolemj

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 53, 43 cm Rīgā, Zalves ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 076 0662);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 140,24 EUR (viens simts četrdesmit euro, divdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 076 0122)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 51 cm Rīgā, Volguntes ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 076 0122);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 46,44 EUR (četrdesmit seši euro, četrdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 9008), pie Zolitūdes ielas 77B

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 9008), pie Zolitūdes ielas 77B.

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 060 0049)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 90 cm Rīgā, Slokas ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 060 0049);
 2. atļaut cirst 1 divstumbru liepu ø 49/62 cm Rīgā, Slokas ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 060 0049);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 505,41 EUR (pieci simti pieci euro, četrdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Baložu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 059 0030)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.07.2024.

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Stūres ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 077 0083)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 daudzstumbru ievas stumbrus ø 27/22 cm Rīgā, Stūres ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 077 0083);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 111,56 EUR (viens simts vienpadsmit euro, piecdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 67A (kadastra apzīmējums 0100 063 0204)

Nolemj:

 1. atļaut cirst ošlapu kļavas ø 23 cm, ø 15/9/11/11/5 cm (celma caurmērs ø 30 cm) Rīgā, Daugavgrīvas ielā 67A (kadastra apzīmējums 0100 063 0204);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 134,77 EUR (viens simts trīsdesmit četri euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lubānas iela 17A (kadastra apzīmējums 0100 047 0066; kadastra numurs 01000472009)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.06.2024.

1.3.18. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Virsaišu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 046 0079)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.07.2024.

1.3.19. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 022 0056)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.07.2024.

1.3.20. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jēkabpils ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 045 0032)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2024.

1.3.21. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krasta ielā 101 (kadastra apzīmējums 0100 072 2004)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2024.

1.3.22. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Valērijas Seiles ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 046 0145)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2024.

2.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Ganu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 018 0077)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 āra bērzu ø 49/51 cm Rīgā, Ganu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 018 0077);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 569,15 EUR (pieci simti sešdesmit deviņi euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 32B (kadastra apzīmējums 0100 085 0100)

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošu 1 āra bērzu ø 35 cm Rīgā, Gaujas ielā 32B (kadastra apzīmējums 0100 085 0100);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 3. šķērslīnijā 11 (kadastra apzīmējums 0100 087 0213)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 42 cm Rīgā, Čiekurkalna 3. šķērslīnijā 11 (kadastra apzīmējums 0100 087 0213);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnija 20 (kadastra apzīmējums 0100 114 0425)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2024.

2.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hamburgas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 0068)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2024.

2.3.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 85 (kadastra apzīmējums 0100 120 2405)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2024.

0 Patīk
59 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.