Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 10 (04.03.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājs V. Freimanis p.i. Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM.Veinberga
  
Komisijas locekļi:  
  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Veļikanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG.Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiere   SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  G. Valintele
I. Kublicka
L.Plēpe
L.Tomiņa  
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 26 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu  Rīgā, Miera ielā 77 (kadastra apzīmējums 0100 025 0165) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 rietumu tūjas ø 33, 21/27 cm Rīgā, Par koku ciršanu  Rīgā, Miera ielā 77 (kadastra apzīmējums 0100 025 0165) saistībā ar būvniecību pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 691,52 EUR (seši simti deviņdesmit viens euro, piecdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 122 0276), pie Vecā Biķernieku ielas 5  saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.04.2024.

1.2.3. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 033 0099), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 02.04.2024. līdz 15.04.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 egles ø 28 cm ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 033 0099);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 27.03.2024. Ne vēlāk kā līdz 01.04.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 01.04.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.05.2024.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Kojusalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 048 9999; kadastra numurs 01000489999), pie Kojusalas ielas 8, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 ozolu ø 57 cm, 1 ošlapu kļavu ø 30/32 cm, 2 liepas ø 22, 20 cm Rīgā, Kojusalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 048 9999; kadastra numurs 01000489999), pie Kojusalas ielas 8 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1056,91 EUR (viens tūkstotis piecdesmit seši euro, deviņdesmit viens centi);
 2. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. §  Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Latgales ielas teritorijās (kadastra apzīmējumi 0100 078 0753, 0100 078 0747, 0100 078 0748, 0100 078 2262, 0100 078 9012, 0100 078 9016, 0100 078 0750, 0100 078 0751, 0100 078 2332, 0100 007 8075, 0100 126 0129, 0100 078 0749, 0100 126 0037, 0100 126 0038), saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

 Nolemj:

 1. no 09.04.2024. līdz 22.04.2024. rīkot publisko apspriešanu par 84 liepu ø 12 – 57 cm, 1 apsi ø 29 cm, 1 balto apsi ø 54 cm, 12 bērzu ø 17 – 41 cm, 1 gobas ø 77 cm, 2 Holandes liepu ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 20 cm, 3 ievu ø 19/19 (celma caurmērs 17 cm), 15/4/18 (celma caurmērs 23 cm), 13 (celma caurmērs 20 cm), 29 Kanādas papeļu ø 16 – 65 cm, 6 kļavu ø 30, 18 (celma caurmērs 23 cm), 32/30, 18 (celma caurmērs 25 cm), 34, 18 (celma caurmērs 23 cm), 2 ošlapu kļavu 21/31, 11/11/13/15 (celma caurmērs 29 cm), 3 ozoli ø 32, 33, 90 cm, 5 pīlādžu ø 20, 14/13 (celma caurmērs 22 cm), 11/10 (celma caurmērs 20 cm), 14/8 (celma caurmērs 25 cm), 10/10/13/12 (celma caurmērs 30 cm) cm, 4 trauslo vītolu ‘bullata’ ø 25/24, 19, 49, 36 cm, 2 zirgkastaņu ø 33, 26 cm ciršanu Rīgā, Latgales ielas teritorijās (kadastra apzīmējumi 0100 078 0753, 0100 078 0747, 0100 078 0748, 0100 078 2262, 0100 078 9012, 0100 078 9016, 0100 078 0750, 0100 078 0751, 0100 078 2332, 0100 007 8075, 0100 126 0129, 0100 078 0749, 0100 126 0037, 0100 126 0038);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 03.04.2024. Ne vēlāk kā līdz 08.04.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.04.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā.
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2024.

1.2.6. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 007 0096), pie Mazās Monētu ielas 5

Nolemj:

 1. no 26.03.2024. līdz 08.04.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 robīnijas ø 34 cm un 3 bērzu ø 30, 31, 29 cm ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 007 0096), pie Mazās Monētu ielas 5;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 20.03.2024. Ne vēlāk kā līdz 25.03.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.03.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2024.

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Sakņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0134; kadastra numurs 01001259999), pie Sakņu ielas 67, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 71 cm Rīgā, Sakņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0134; kadastra numurs 01001259999), pie Sakņu ielas 67 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 606,14 EUR (seši simti seši euro, četrpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 01000712432), Augusta Deglava ielas 122, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 1175; kadastra numurs 01000711222), pie Augusta Deglava ielas 69, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 1 ozolu ø 54 cm, 1 liepu ø 35 cm, 4 bērzus 17/22, 24, 20, 45 cm Rīgā, Augusta Deglava ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 01000712432), Augusta Deglava ielas 122;
  1. 1 vītolu ø 45/50/40/30 cm, 3 bērzus ø 24, 20/18, 20 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 1175; kadastra numurs 01000711222), pie Augusta Deglava iela 69 attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Krūtes ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 0650) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 43 cm Rīgā, Krūtes ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 0650).

1.2.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0197) un par koku ciršanu Rīgā, Cimzes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 0205) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 3 egļu ø 42, 30, 32 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0197);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 25, 37/32 cm, 2 kļavas ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 44 cm, 2 priedes ø 47, 55 cm, 2 ozolus ø 38, 28 cm Rīgā, Cimzes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 0205) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2330,67 EUR (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro, sešdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par koku ciršanu Rīgā, Zvaigznāja gatvē 1 (kadastra apzīmējums 0100 071 2054)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 robīnijas ø 32, 29 cm Rīgā, Zvaigznāja gatvē 1 (kadastra apzīmējums 0100 071 2054);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 277,74 EUR (divi simti septiņi simti septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 63B (kadastra apzīmējums 0100 075 2025)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 41, 34, 34 cm Rīgā, Ventspils ielā 63B (kadastra apzīmējums 0100 075 2025);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 248,14 EUR (divi simti četrdesmit astoņi euro, četrpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Zvārdes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 083 0010), pie Zvārdes ielas 13

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 39/39 cm Rīgā, Zvārdes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 083 0010), pie Zvārdes iela 13;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 052 2079), pie Komētas ielas 42 un Rīgā, Komētas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 9002), pie Komētas ielas 42

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.04.2024.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu 5.līnijā 10C (kadastra apzīmējums 0100 082 2659)

Nolemj:

 1. atļaut cirst  1 apsi ø 45 cm Rīgā, Beberbeķu 5.līnijā 10C (kadastra apzīmējums 0100 082 2659);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 81,96 EUR (astoņdesmit viens euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mērsraga ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 056 2079)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2024.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Mazā Nometņu ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 056 0275)

Nolemj

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 24 cm Rīgā, Mazā Nometņu ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 056 0275);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 109,28 EUR (viens simts deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazā Nometņu ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 056 0262)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2024.

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazā Nometņu ielā 82

(kadastra apzīmējums 0100 056 0097)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.04.2024.

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Līves ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 105 0511)

Nolemj

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Līves ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 105 0511).

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Kalvenes ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 106 0725)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 asās egles ø 20, 24 cm Rīgā, Kalvenes ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 106 0725);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 075 0060)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 76 cm Rīgā, Liepājas ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 075 0060);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 45 cm Rīgā, Liepājas ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 075 0060);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simts četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Pildas ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 118 0093)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 10/10/15/14 cm (celma caurmērs 30 cm) Rīgā, Pildas ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 118 0093);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 111,56 EUR (viens simts vienpadsmit euro, piecdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 146 (kadastra apzīmējums 0100 027 0031)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2024.

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 97B (kadastra apzīmējums 0100 027 2019)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 robīnijas ø 42, 31/41 cm Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 97B (kadastra apzīmējums 0100 027 2019).

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā,  Balvu ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 048 2025)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2024.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 067 0101)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.04.2024.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.04.2024.

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Margrietas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 060 0015)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 64 cm Rīgā, Margrietas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 060 0015);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 145,70 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, septiņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dzegužu ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 066 0089)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dzegužu ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 066 0089).

1.3.21. § Par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 061 0029)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Kuldīgas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 061 0029);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 109 0084)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 16 bērzus ø 25; 26; 28; 30; 30; 31; 32; 32; 33; 35; 35; 37; 37; 38; 42; 43 cm un 2 priedes ø 24, 42 cm Rīgā, Dzintara ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 109 0084);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Meža prospektā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0267) 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.04.2024.

1.3.24. § Par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 29 (kadastra apzīmējums 0100 094 0024)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 56, 45 cm Rīgā, Visbijas prospektā 29 (kadastra apzīmējums 0100 094 0024);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 459,87 EUR (četri simti piecdesmit deviņi euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.25. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Treiliņu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 1170)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.04.2024.

1.3.26. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gaujienas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 015 0104)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.04.2024.

0 Patīk
122 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.