Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 6 (05.02.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV.Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM.Veinberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Veļikanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG.Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  G. Valintele
I. Kublicka
L.Tomiņa      
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 16 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 7B (kadastra apzīmējums  0100 024 0021) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 7B (kadastra apzīmējums  0100 024 0021).

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Skrudalienas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 124 2017) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.03.2024.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 egles ø 48, 22/19 cm, 1 bērzu ø 34 cm, 7 zirgkastaņas ø 44, 21/24/12, 25, 40, 31, 32/26/25, 32 cm, 4 kļavas ø 22, 42, 23, 17/22/30/21 cm, 1 melnalksni ø 71 cm, 4 ozolus ø 82, 18 (celma caurmērs 23 cm), 24, 21 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6923,68 EUR (seši tūkstoši deviņi simti divdesmit trīs euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) un Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 122 2117) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 pīlādzi ø 29 cm un 2  kļavas 36/8, 35 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078)
 2. atļaut cirst 4 vītolus ø 80, 79, 85, 82 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 122 2117) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3705,15 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti pieci euro, piecpadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 24 (kadastra apzīmējums 0100 054 0182) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 20, 20, 20 cm, 1 vītolu ø 22 cm un 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Vienības gatvē 24 (kadastra apzīmējums 0100 054 0182) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 766,63 EUR (septiņi simti sešdesmit seši euro, sešdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Druvas ielā 15D (kadastra apzīmējums 0100 105 0552) un Rīgā, Druvas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 105 9004), pie Druvas ielas 15D, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.03.2024.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 43A (kadastra apzīmējums 0100 071 0582; kadastra numurs 01000710338, Rīgā, Augusta Deglava ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 9026; kadastra numurs 01000710994), pie Augusta Deglava ielas 43A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2024.

1.2.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 126 9000), pie Krustpils ielas 60, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 papeli ø 46 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 126 9000), pie Krustpils ielas 60 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 097 9000), pie Gaigalas ielas 17, Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 101 0009), pie Gaigalas ielas 5 un Mežrozīšu ielas 8, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2187), pie Gaigalas ielas 4, Rīgā, Gaigalas ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 110 0040), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2142), pie Gaigalas ielas 4A, Rīgā, Piestātnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0051), pie Piestātnes ielas 5, Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 102 0081), pie Piestātnes ielas 5, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2185), pie Lielās ielas 31, ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.03.2024.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Lielezeres ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 065 0133) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 065 0134), pie Lielezeres ielas 18, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 47 cm, 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Lielezeres ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 065 0133);
 2. atļaut cirst 23 liepas ø 30, 32, 28, 20, 43, 18, 35, 30, 25, 35, 32, 35, 33, 25, 23, 20, 21, 22, 31, 45, 58, 35, 22 cm Rīgā, Lielezeres ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 065 0133);
 3. atļaut cirst 7 vītolus ø 35, 43, 43, 35, 54, 63, 92 cm, 2 kļavas ø 20, 22 cm, 2 apses ø 20, 20 cm, 3 blīgznas ø 24, 20, 25 cm un 8 bērzus ø 22, 22, 27, 28, 25, 23, 21, 25 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 065 0134), pie Lielezeres ielas 18, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8842,00 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit divi euro, nulle centi);
 5. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 17 (kadastra apzīmējums 0100 114 0571) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 9 priedes ø 47, 36, 39, 36, 35, 21, 42, 26, 34 cm Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 17 (kadastra apzīmējums 0100 114 0571) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2554,34 EUR (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit četri euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 085 0036), pie Sprukstes ielas 2 saistībā ar būvniecību Rīgā, Sprukstes ielā 13

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 30/22/24/28/34/46 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 085 0036), pie Sprukstes ielas 2 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 628,36 EUR (seši simti divdesmit astoņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Kalmju ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 113 0688) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 33 cm Rīgā, Kalmju ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 113 0688) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 281,73 EUR (divi simti astoņdesmit viens euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.14. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 0465), pie Vecāķu prospekta 32H, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 26 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 0465), pie Vecāķu prospekta 32H pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 179,28 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Trīsciema 5. līnijā 7 (kadastra apzīmējums 0100 113 2631) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 37 cm Rīgā, Trīsciema 5. līnijā 7 (kadastra apzīmējums 0100 113 2631) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 157,94 EUR (viens simts piecdesmit septiņi euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Viskaļu ielā 16K (kadastra apzīmējums 0100 085 2054) un Viskaļu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 085 0076; 0100 085 2053) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā:
  1. Rīgā, Viskaļu ielā 16K (kadastra apzīmējums 0100 085 2054) 14 bērzus ø 38/22/30, 47, 26, 37, 18/21, 36, 46, 31, 43, 34, 32, 38, 35, 47 cm, 2 apses ø 63/65, 59 cm;
  2. Rīgā, Viskaļu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 085 2053) 8 liepas ø 55, 31/41, 41, 57, 45, 56, 53, 37/44 cm, 1 ošlapu kļavu ø 53/53 cm, 1 bērzu ø 47 cm, 1 zirgkastaņu ø 48 cm, 1 osi ø 32 cm (kalstošs);
  3. Rīgā, Viskaļu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 085 0076) 1 zirgkastaņu ø 52 cm, 4 liepas ø 55, 57, 44, 65 cm, 4 bērzus ø 28, 19/20, 26/19/21/24, 47 cm, 1 ošlapu kļavu ø 78 cm, 5 apses ø 36 (kalstoša), 41/22 (kalstoša), 19/30/21/25 (kalstoša), 39 (kalstoša), 43 (kalstoša) cm, 4 kļavas ø 63, 55, 56, 46/48 cm;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 14017,12 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņpadsmit euro, divpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 124 0327)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 124 0327)

1.3.2. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 44A (kadastra apzīmējums 0100 071 1155)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 44A (kadastra apzīmējums 0100 071 1155).

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 13A (kadastra apzīmējums 0100 056 0145)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 41 cm un 2 kļavas ø 17, 21 cm Rīgā, Ventspils ielā 13A (kadastra apzīmējums 0100 056 0145);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Sīpeles ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 106 2396), pie Tēriņu ielas 80A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 balto vītolu ø 60 cm Rīgā, Sīpeles ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 106 2396), pie Tēriņu ielas 80A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Gustava ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 054 2027)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 lapegli ø 38 cm Rīgā, Gustava ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 054 2027);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 56 (kadastra apzīmējums 0100 053 0259)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 41 cm, 5 tūjas ø 28, 22, 17, 17/19, 22 cm Rīgā, Vienības gatvē 56 (kadastra apzīmējums 0100 053 0259);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu iela 22 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 078 0204; kadastra numurs 01000782123)

Nolemj

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2024.

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 029 0095)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 029 0095).

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stabu ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 022 0097)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2024.

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kooperatīva ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 080 0038), pie Kooperatīva ielas 38

Nolemj

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 37 cm Rīgā, Kooperatīva ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 080 0038), pie Kooperatīva ielas 38).

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 112 9999), pie Vecmīlgrāvja ielas 6 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 34 cm Rīgā, Vecmīlgrāvja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 112 9999), pie Vecmīlgrāvja ielas 6;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 112 9999), pie Vecmīlgrāvja ielas 5

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 56 cm Rīgā, Vecmīlgrāvja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 112 9999), pie Vecmīlgrāvja ielas 5;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 29 (kadastra apzīmējums 0100 094 0024)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.03.2024.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Viestura prospektā 69 (kadastra apzīmējums 0100 095 2014)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 41 cm Rīgā, Viestura prospektā 69 (kadastra apzīmējums 0100 095 2014).

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 068 0238)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 bērzus ø 42, 31, 27, 31, 32 cm Rīgā, Tvaika ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 068 0238);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 371,08 EUR (trīs simti septiņdesmit viens euro, astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 2105), pie ēkas Airu ielā 56

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 2105), pie ēkas Airu ielā 56.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Meža prospektā 48 (kadastra apzīmējums 0100 094 0076)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.03.2024.

1.3.18. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 22 (kadastra apzīmējums 0100 112 2025)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 62 cm Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 22 (kadastra apzīmējums 0100 112 2025);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 25 cm Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 22 (kadastra apzīmējums 0100 112 2025);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 56,91 EUR (piecdesmit seši euro, deviņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
128 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.